Nationellt ansvar

Pågående projekt Gris

Utfodring av sinsuggor under svenska förhållanden

Mycket har hänt de senaste åren gällande avel och nytt suggmaterial i våra svenska besättningar. Andelen producerade smågrisar per sugga har ökat markant och det ställs höga krav kring management och utfodring för att möta suggornas produktion. I samband med att den nya genetiken från Topig Norsvin kom till våra besättningar fick vi också till oss rekommendationer om hur dessa suggor ska tas om hand. Rekommendationer som är baserade på Topigs Norsvins genetik från teststationer runt om i världen och kanske inte till suggor i våra svenska besättningar, där vi oftast har längre ditid och ett lägre smittryck.

Observationer under senare år från våra bruksbesättningar visar att suggorna i Sverige blivit väldigt stora och betydligt tyngre än de riktlinjer för suggvikter som redovisas utomlands, samtidigt som de har svårt att nå upp till önskat späcklager

Syftet med detta projekt är att utvärdera och eventuellt anpassa Topig Norsvins utfodringsmanual till svenska förhållanden med längre ditid. Kommer våra suggor att nå önskat späck samt vikt inför grisning genom att utfodra dom enligt Topig Norsvins rekommendationer gällande näringsinnehåll i fodret samt fodergivor? Vi vill också undersöka om Topig Norsvins rekommenderade späckmått vid grisning respektive avvänjning är det optimala för våra suggor i Sverige.

Studie kommer att utföras i två besättningar där suggornas vikt- och späckutveckling följs under 3 grisningsomgångar. Halva gruppen utfodras enligt dagens utfodringsstrategi och den andra halvan utfodras enligt Topig Norsvins rekommendationer gällande näringsinnehåll och fodergivor.

Data samlas in gällande vikt, späckmått, fodergivor/foderåtgång, näringsinnehåll, produktionsresultat samt orsak till eventuell utslagning.

Projektet sker i samarbete med Topig Norsvin genom Maria Malmström.

Projektet finansieras av Svenska Köttföretagen.

Vid frågor kontakta projektledare Camilla Hallgren

Camilla Hallgren

070 – 540 54 74