Nationellt ansvar

Dialog och nätverk

Vårt gemensamma arbete i branschen ger positiva resultat i hela värdekedjan, från djurproducenten på gård till konsumenten som föredrar hållbart producerat svenskt kött! Vår roll är bland annat att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Genom omvärldsbevakning och aktiva samarbeten med myndigheter och andra aktörer i branschen nationellt och internationellt, utvecklar vi ständigt vår kunskap och metoder.

Samverkan i branschen

Ett gott djurskydd är viktigt både för god djurhälsa och produktion.Vi arbetar med att bevaka och påverka i flera djurskyddsfrågor inom branschen. Genom vår spetskompetens har vi en unik möjlighet att fånga upp frågor från fältet, bidra med framtagande av ny kunskap och återföra den till producenter genom praktiska strategier och råd. Kunskapen kommer också myndigheter, branschen och praktiserande veterinärer till del. Vi är remissinstans åt bland annat Jordbruksverket och bevarar årligen ett antal remisser om aktuella frågor, ofta i samverkan med andra aktörer.

Genom representation i olika grupper kan vi även påverka forskning och få förslag på frågor och områden som är viktiga att arbeta med inom produktionsrådgivningen.  Ett exempel är Agroväst där vi genom deltagande i styrgruppen kan påverka forskningsinriktningen mot frågor som vi ser är aktuella i nötköttsproduktionen. Skånes Nötköttsforum är en gemensam mötesplats för alla som arbetar med nötköttsproduktion i Skåne, såväl producenter som representanter för LRF, banker, foderföretag, slakterier och rådgivning. Här utbyts erfarenheter kring aktuella frågor och fokusområden som rör nötkött på olika plan. Vi har också förmånen att vara representerade i juryn för både Årets vallmästare och årets nötköttsproducent.

Ett annat exempel är Sampar, en samarbetsgrupp för får och lamm om parasitfrågeställningar och strategier för parasitbekämpning med representanter för SVA, SLU och Gård & Djurhälsan. Andra exempel är Agroväst och Gotland Grönt Centrum där vi genom deltagande kan påverka inriktningen mot frågor som är viktiga för lammköttsproduktionen. LRFs lokalföreningar är sammankallande för s.k. Djuromsorgsgrupper, där diskuteras hur vi från olika organisationer kan hjälpa till att fånga upp potentiella djurskyddsfrågor.

För att kunna driva frågor som är viktiga för hela branschen krävs samverkan. Gård & Djurhälsan och Svenska Köttföretagen har ett stort nätverk och genom dialog med övriga aktörer i branschen kan vi gemensamt driva viktiga frågor. Företag och organisationer som vi samverkar med är bland annat Sverige Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Lundens Djurhälsa, Distriktsveterinärerna, LRF, KCF, LI, de olika slakteriföretagen, NAB, Växa, Svenskmärkningen och Svenskt Kött. Vi har även ett brett internationellt kontaktnät som kan användas vid olika frågeställningar.

Genom arbetet inom de nationella handlingsplanerna har hela branschen enats om mål och aktiviteter som är viktiga för en konkurrenskraftig gris-, nöt-, och lammproduktion. Handlingsplanerna arbete leds av Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan finns representerat i flera arbetsgrupper.

Dialog med myndigheter och utbyte med forskare

Genom representation i olika grupper kan Gård & Djurhälsan och Svenska Köttföretagen påverka forskning och också få förslag på frågor och områden som är viktiga att arbeta med inom rådgivningen. Exempel på detta är att Gård & Djurhälsan är representerade i Jordbruksverkets smittskyddsråd och SVA´s projektråd. Vi är även representerar även Sverige i InterPIG, en internationell benchmarkinggrupp inom grisbranschen med fokus på rådgivnings- och utvecklingsfrågor. Vidare sitter vi i styrelsen för Branschrådet för Lantbrukets Rådgivningsföretag och i styrgruppen för Lean Lantbruk.

Genom bevakning av aktuell forskning och insamling av data kan vi förmedla aktuell information till alla våra målgrupper. Ett exempel är de slaktdata som Livsmedelsverkets personal registrerar och som sedan 2005 sammanställs av Gård & Djurhälsan. Denna data ger överblick av viktig information om hälsoläget både i den enskilda besättningen och för hela landet. Informationen från dessa data kan bl.a hjälpa branschen att se trender och initiera projekt som bidrar till bättre djurhälsa och produktion.

Utbildningar och kurser

Vi bidrar aktivt till ökad kompetensutveckling i värdekedjan. På våra hemsidor har vi en omfattande kunskapsbank i olika expert- och rådgivningsfrågor. Frågor som vi även förmedlar i sociala kanaler såsom Facebook, Youtube och via poddar. Vi skriver även artiklar i olika branschtidningar kan vi nå fler som arbetar med svensk köttsproduktion utöver våra kunder, vilket kan vara såväl företagare som tjänstemän och andra rådgivare.

När vi i vår profession får kunskap om mer ovanliga eller för Sverige nya veterinära fall så skriver vi artiklar i Sveriges Veterinärtidning för att på så sätt sprida kunskapen till intresserade veterinärer. Vi får dagligen frågor om från praktiserande veterinärer ute i fält när de ställs inför dessa djurslag de ofta inte har så stor erfarenhet av.

Vi arrangerar årligen ett antal seminarium och konferenser, riktad till köttproducenter inom gris, nöt och lamm. Vi är arrangör av de årliga nötköttsseminariumen och medfinansiär av Grisföretagardagen. På de olika dagarna kan vi i branschen sprida ny kunskap och viktig information. Vi deltar årligen på Fåravelsförbundets riksstämma, Köttriksdagen för nöt och Grisstämman där vi ofta håller föredrag om aktuella ämnen.

Som branschutvecklingsföretag finns vi representerade på landets stora lantbruksmässor såsom Elmia och Borgeby Fältdagar med egna montrar för att möta kunder, ägare och vanliga konsumenter för att prata allt från mervärden med det svenska köttet till produktionsutveckling och marknadsfrågor.

Under året genomför vi en mängd olika utbildningar och kurser i förbättrad djurproduktion. Ta del av det aktuella kursutbudet under menypunkt Kurser!