Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Pig Plus T5 – inventering av miljöfaktorer och skötselrutiner i svenska smågrisbesättningar

Projektets mål är att ta pulsen på svensk smågrisproduktion genom att mäta och dokumentera miljöfaktorer (t.ex. temperatur i smågrishörnan) och specifika skötsel rutiner kopplade till smågrisöverlevnad (t.ex. skiftesdigivning) i 300 smågrisproducerande besättningar. Resultatet av inventeringen kan i sin tur användas som beslutsunderlag för framtid insatser av myndigheter och intresseorganisationer samt veterinär – och rådgivarorganisationer. Inventeringen identifierar också vilka faktorer som kan förbättras för att öka smågrisöverlevnaden i de besättningar där studien genomförs.

Informationsmaterial T5

Ett kortfattat och konkret rådgivningsmaterial kommer därför tas fram och delas ut i samband med att inventeringen genomförs så att besättningarna direkt kan börja jobba aktivt med att förbättra miljön och optimera sina rutiner.

Syfte

Vår förhoppning är att senare kunna följa upp om denna rådgivning har haft någon positiv effekt på smågrisöverlevnaden men det kommer inte att hinnas med inom tidsramen för denna studie. Det övergripande målet för projektet är att öka smågrisöverlevnaden inom svensk grisproduktion. Ökat antal producerade smågrisar per sugga höjer lönsamheten och konkurrenskraften inom hela grisnäringen. Förbättrad stallmiljö och förbättrade skötselrutiner kommer också att höja djurvälfärden för både suggor och smågrisar. Friska och välmående smågrisar vid avvänjning är en förutsättning för att de ska klara även avvänjningen utan behov av zink eller antibiotika. Indirekt kan projektet således leda till ökad djurvälfärd även efter avvänjningen.

Vid frågor kontakta projektledare:

Rebecka Westin, Djurhälsoveterinär gris Gård & Djurhälsan
Tel: 0511-135 82