Gris

Nationella branschmedel

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga djurhälsofrågor för friska svenska djur och välmående gårdar.

Vad får jag för nationella branschmedel avsatta till
Gård & Djurhälsan?

Vi bevakar djurskyddsfrågor

Ett gott djurskydd är viktigt både för god djurhälsa och effektiv produktion. Gård & Djurhälsan arbetar med att bevaka och påverka i viktiga djurskyddsfrågor inom branschen.  Vi kan bistå med expertkunskap om någon specifik djurskyddsfråga aktualiseras.

En högaktuell fråga är Jordbruksverkets vägledning för kontrollmyndigheter om djurskyddskontroll vid slakterier Vägledningen har nu funnits i tre år och vi kommer att arbeta med att följa upp hur den fungerat i praktiken. Vi anser att det är viktigt att bedömningarna är likvärdiga för att systemet ska vara rättssäkert för alla producenter.

Vi hanterar smittskyddsfrågor

Att det finns beredskap för att kunna arbeta med nya smittor är en central fråga för Gård & Djurhälsan. För ett bibehållet gott djurhälsoläge är det viktigt att kontinuerligt bevaka nya sjukdomar och vid behov, ta fram relevanta strategier. Genom vår fältorganisation, vår kunskap och vårt nätverk kan vi snabbt agera när det behövs.

Genom Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS), som är ett samarbete mellan Gård & Djurhälsan och LRF Mjölk, bevakas smittskyddsfrågor åt hela lantbruksnäringen. SDS kompletterar myndigheternas krav vid import och ger rekommendationer för att förhindra introduktion av nya smittor till Sverige. SDS spelar även en roll som samordnare för näringen vid frågor om mycket smittsamma sjukdomar (epizootier) och följer internationellt smittläge.

Arbetet med afrikansk svinpest har under senare år intensifierats och vi följer kontinuerligt utvecklingen i Europa. Vi informerar löpande om händelseutvecklingen och åtgärder för att skydda svensk grisproduktion samt samverkar med myndigheterna i frågan.

Antibiotikaanvändningen i Sverige är  låg och vi arbetar kontinuerligt med hur man kan använda antibiotika på ett klokt sätt.

Vi samverkar och representerar branschen i olika sammanhang

För att kunna driva frågor som är viktiga för hela grisbranschen krävs samverkan. Gård & Djurhälsan har ett stort nätverk och genom dialog med övriga aktörer i branschen kan vi gemensamt driva viktiga frågor. Företag och organisationer som vi samverkar med är bland annat Sverige Grisföretagare, Lundens Djurhälsa, Distriktsveterinärerna, LRF och Svenska Köttföretagen. Vi har även ett brett internationellt kontaktnät som kan användas vid olika frågeställningar.

Genom vår spetskompetens kan vi fånga upp frågor från fältet, bidra med framtagande av ny kunskap och återföra den till producenter genom praktiska strategier och råd. Kunskapen kommer också myndigheter, grisbranschen och praktiserande veterinärer till del. Vi är remissinstans åt bland annat Jordbruksverket och bevarar årligen ett antal remisser om aktuella frågor, ofta i samverkan med andra aktörer.

Genom representation i olika grupper kan Gård & Djurhälsan påverka forskning och också få förslag på frågor och områden som är viktiga att arbeta med inom rådgivningen.

Aktuella exempel är att vi finns representerade i Jordbruksverkets pågående utredning kring djursjukdata och den statliga utredningen kring den nya djurhälsolagstiftningen. Vi finns till exempel representerade i Jordbruksverkets dialoggrupp för smittskydd och vid SVA:s projektråd.

G&D representerar även Sverige i InterPIG, en internationell benchmarkinggrupp inom grisbranschen med fokus på rådgivnings-och utvecklingsfrågor.

Kunskap och information för alla

Genom bevakning av aktuell forskning och insamling av data kan vi förmedla aktuell information till alla som arbetar med grisar, såväl grisföretagare som tjänstemän och andra rådgivare. På vår hemsida och via Facebook förmedlar vi kunskap som är tillgängligt för alla.

Vi tillhandahåller tjänster och verktyg

I de verktyg som Gård & Djurhälsan har finns underlag för att ta fram gårdsanpassade ekonomiska beräkningar för både smågris- och slaktgrisproduktion. Det finns även kalkylverktyg för att göra produktionskostnadsberäkningar.

WinPig Sugg och WinPig Slakt

Det ligger i branschens intresse att alla svenska besättningar har samma produktionsuppföljningsprogram. Det möjliggör beräkning av nationella medeltal, vilket är en viktig del både i målstyrt rådgivningsarbete samt i nationell och internationell benchmarking. Med ett och samma program för datainsamlingen till avelsföretagen har branschen ett viktigt verktyg vid avelsarbetet i besättningarna.

WinPig-programmen är branschneutrala för att alla rådgivare och producenter ska ha  tillgång till programmen.

Vi är med och arrangerar Grisföretagardagen

Genom medfinansiering av Grisföretagardagen, som är en konferens riktad till grisföretagare, kan vi med en rimlig prissättning sprida kunskap och information till de cirka 450 deltagarna.

 

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar.