Gris

Branschmedel

Ett gott djurskydd är viktigt både för god djurhälsa och produktion. Vi arbetar med att bevaka och påverka i flera djurskyddsfrågor inom branschen. Genom vår expertkunskap inom området har vi beredskap att bistå med fakta om någon specifik djurskyddsfråga aktualiseras.

Vad får jag för branschmedel på gris?

Vi bevakar djurskyddsfrågor för dig

Ett gott djurskydd är viktigt både för god djurhälsa och produktion. Vi arbetar med att bevaka och påverka i flera djurskyddsfrågor inom branschen. Genom vår expertkunskap inom området har vi beredskap att bistå med fakta om någon specifik djurskyddsfråga aktualiseras.

En högaktuell fråga är Jordbruksverkets vägledning för kontrollmyndigheter – djurskyddskontroll vid slakteri, kallad ”Vägledningen”. Denna arbetades fram av myndigheterna under 2016. Vi fick möjlighet att ge synpunkter och ändringsförslag som framförallt baserades på praktiska aspekter och vad som kan vara en rimlig nivå vid tolkning av gränsfall. Vi är säkra på att vårt arbete resulterade i en vägledning som blev mer praktiskt relevant än om vi inte deltagit som remissinstans. Vägledningen presenterades 2016 och arbetet fortsätter under 2017.

Gård & Djurhälsan har genom flera års arbete med djuromsorgsprogrammet medverkat till förändringar av Jordbruksverkets föreskrifter. De är för närvarande är på remiss. Regeländringarna ska stärka konkurrenskraften i grisföretag och samtidigt värna om en god djurhälsa och god djuromsorg.

Vi har smittskyddsberedskap för dig

Att det finns beredskap för att kunna arbeta med nya smittor är en central fråga för Gård & Djurhälsan. Genom vår fältorganisation, vår kunskap och vårt nätverk kan vi snabbt agera när det behövs, till nytta för alla grisföretagare. Smittskyddet på gårdar är en central fråga för god djurhälsa och låg antibiotikaförbrukning. För ett bibehållet gott djurhälsoläge är det viktigt att kontinuerligt bevaka nya sjukdomar och vid behov, ta fram relevanta strategier. Exempel på sjukdomar där vi bedriver sådant arbete är den nya spädgrisdiarrén NNPD.

Vi bedriver ett strategiskt arbete med smittskydd och djurhälsa i livdjursproducerande besättningar. Genom att övervaka hälsoläget i besättningar högst upp i avelspyramiden kan vi agera snabbt och förhindra att sjukdomar sprids vidare till bruksbesättningar.

Genom Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS), som är ett samarbete mellan Gård & Djurhälsan och LRF Mjölk, bevakas smittskyddsfrågor åt hela lantbruksnäringen. SDS kompletterar myndigheternas krav vid import och ger rekommendationer för att förhindra introduktion av nya smittor till Sverige. SDS spelar även en roll som samordnare för näringen vid frågor om mycket smittsamma sjukdomar (epizootier) och följer internationellt smittläge.

Vi hanterar aktuella smittskyddsfrågor för dig

  • Arbetet med afrikansk svinpest har under senare år intensifierats och vi följer kontinuerligt utvecklingen i Europa. G&D har tagit fram ett informationsmaterial om sjukdomen både till grisföretagare och transportörer. Vi informerar landets grisföretagare om symtom och utbredning och diskuterar åtgärder med både bransch och myndigheter.
  • En annan aktuell fråga är MRSA där vi för dialog med Jordbruksverket, Sveriges Grisföretagare, Svenska Köttföretagen, LRF, andra djurhälsoaktörer och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) om lämpliga åtgärder dels för att övervaka MRSA och dels för att informera om förebyggande åtgärder. Vi bidrar även med kunskap och information kring smittskydd vid transport av liv- och slaktdjur.
  • Tillsammans med övriga aktörer som bedriver organiserad hälsokontroll pågår ett arbete att kalibrera och utveckla hälsokontrollen. Arbetet syftar till att få en samsyn om vad en modern hälsokontroll ska innefatta.
  • I samarbete med Svenska Köttföretagen bevakar vi hantering och förvaring av grisseminleveranser från seminstationerna till beställarna. Gård & Djurhälsan har också spelat in en film som visar arbetsrutinerna och miljön på en av seminstationerna och visar köpare av galtsperma hur den produceras.

Vi samverkar med branschen för dig

  • Genom vår spetskompetens har vi en unik möjlighet att fånga upp frågor från fältet, bidra med framtagande av ny kunskap och återföra den till er producenter genom praktiska strategier och råd. Kunskapen kommer också myndigheter, grisbranschen och praktiserande veterinärer till del. Vi är remissinstans åt bland annat Jordbruksverket och bevarar årligen ett antal remisser om aktuella frågor, ofta i samverkan med andra aktörer.
  • För att kunna driva frågor som är viktiga för hela grisbranschen krävs samverkan. Gård & Djurhälsan har ett stort nätverk och genom dialog med övriga aktörer i branschen kan vi gemensamt driva viktiga frågor. Företag och organisationer som vi samverkar med är bland annat Sverige Grisföretagare, Lundens Djurhälsa, Distriktsveterinärerna, LRF och Svenska Köttföretagen. Vi har även ett brett internationellt kontaktnät som kan användas vid olika frågeställningar.
  • Genom arbetet inom Handlingsplan Gris har hela branschen enats om mål och aktiviteter som är viktiga för en konkurrenskraftig grisproduktion. Gård & Djurhälsan finns representerat i flera arbetsgrupper.

Vi representerar dig i olika grupper

Genom representation i olika grupper kan Gård & Djurhälsan påverka forskning och också få förslag på frågor och områden som är viktiga att arbeta med inom rådgivningen.

Exempel på detta är att vi är representerade i Jordbruksverkets smittskyddsråd och SVA´s projektråd. G&D representerar även Sverige i InterPIG, en internationell benchmarkinggrupp inom grisbranschen med fokus på rådgivnings-och utvecklingsfrågor. Vidare sitter vi i styrelsen för Branschrådet för Lantbrukets Rådgivningsföretag och i styrgruppen för Lean Lantbruk.

Du får kunskap och information

Genom bevakning av aktuell forskning och insamling av data kan vi förmedla aktuell information till alla våra målgrupper. Ett exempel är de slaktdata som Livsmedelsverkets personal registrerar och som sedan 2005 sammanställs av G&D. Denna data ger oss viktig information om hälsoläget både i den enskilda besättningen och för hela landet. Informationen från dessa data kan bla hjälpa oss att se trender och initiera projekt som bidrar till bättre djurhälsa och produktion.

Genom att skriva artiklar i olika branschtidningar kan vi nå fler som arbetar med grisköttsproduktion men som inte är våra kunder, såväl grisföretagare som tjänstemän och andra rådgivare.

Vi tillhandahåller tjänster och verktyg

Väl fungerande ekonomiska beräkningar ligger till grund för såväl rådgivning i rådgivningsföretag som företagsmässiga beslut eller produktionsekonomisk uppföljning hos grisproducenter. I de verktyg som Gård & Djurhälsan har finns grundläggande underlag för att ta fram gårdsanpassade bidragskalkyler för både smågris- och slaktgrisproduktion. Det finns även kalkylverktyg för att göra produktionskostnadsberäkningar. Kalkylerna hålls aktuella genom uppdateringar två gånger per år.

WinPig Sugg och WinPig Slakt

Det ligger i branschens intresse att alla svenska besättningar har samma produktionsuppföljningsprogram. Det möjliggör beräkning av nationella medeltal, vilket är en viktig del både i målstyrt rådgivningsarbete samt i nationell och internationell benchmarking. Med ett och samma program för datainsamlingen till avelsföretagen har branschen ett viktigt verktyg vid avelsarbetet i besättningarna.

WinPig-programmen är branschneutrala då även rådgivare utanför Gård & Djurhälsan har tillgång till programmen på samma villkor som våra egna rådgivare. Även de grisproducenter som inte är kunder till Gård & Djurhälsan får ta del av det som görs utöver direkt kundsupport, till exempel programutveckling, artiklar med råd och tips samt kurser.

Vi arrangerar Grisföretagardagen

Genom medfinansiering av Grisföretagardagen, som är en konferens riktad till grisföretagare, kan vi med en rimlig prissättning sprida kunskap och information till de cirka 450 deltagarna. Seminariet är efterfrågat av grisföretagarna men har inte full kostnadstäckning via deltagaravgifterna.