Nationellt ansvar

Pågående projekt Får

Kontroll av resistens hos parasiter – Svarmpar

Parasiter, framför allt maskar i mag-tarmkanalen, är det största veterinärmedicinska problemet i fårbesättningar både i Sverige och globalt sett. Effektiva avmaskningsmedel är en förutsättning för framgångsrik parasitbekämpning i små som stora besättningar och även ekologiska. Detta i synnerhet när stora magmasken, Haemonchus contortus, påvisas. Möjligheten till parasitbekämpning hotas när maskarna utvecklar motståndskraft (resistens) mot läkemedlen ifråga, vilket under senare decennier har rapporterats från allt fler länder med omfattande fårproduktion. I Sverige konstaterades ett unikt gott resistensläge 2007 då endast två av 45 besättningar visade tecken på resistens mot bensimidazoler, BZ, en av de två substansgrupper av avmaskningsmedel till får som idag finns registrerade i landet. I detta projekt har två till sju besättningar per år sedan 2015 dock identifierats med resistens mot även den andra gruppen, makrocykliska laktoner, ML.

Syftet med detta projekt är att fortlöpande undersöka resistensläget avseende avmaskningsmedel i svenska fårbesättningar, och söka metoder för att på ett bra sätt fånga upp misstankar om resistens och förbättra möjligheterna att utreda och hantera sådana problem. Stort fokus läggs på att bistå drabbade besättningar och ta fram rådgivning för att förhindra ytterligare spridning av resistens i landet.

Projektet är flerårigt utan fastställt slutdatum och finansieras via anslagsmedel från Jordbruksverket.

Avmaskning och resistens

Kontaktperson

Katarina Gustafsson

Djurhälsoveterinär Får

Tel: 0511-676 69

Mobil: 070-257 45 91