Checklista inför Klövkontrollen

BESÖK INFÖR F-STATUS

 • Besättningen måste bestå av minst tio får varav fem över ett års ålder. Djuren får inte ha fotbadats under de senaste tio månaderna innan kontrollbesöket.
 • Besättningsgenomgångarna genomförs från 15/8-15/10 och du kommer bli kontaktad av aktuell veterinär under sommaren för bokning av besöket.
 • Veterinären undersöker samtliga klövar på ett representativt och riskbaserat urval av besättningens livdjur. Samtliga avelsbaggar inklusive egna rekryteringsbaggar ska undersökas. I besättningar upp till 60 tackor undersöks alla tackor, hör med din veterinär vad som gäller om du har mer än 60 tackor.
 • Slaktlamm undersöks inte. De lamm som ska sparas till liv bör vara utplockade inför genomgången. Livlammen kan gå med slaktlammen efter genomgången om det behövs. Om inte lammen är frånskilda inför genomgången kan slaktlammen släppas förbi utan att inspekteras.
 • Vid anslutning av en nyetablerad besättning (startad efter 1/6 samma år) måste giltig djurägarförsäkran från den säljande besättningen komplettera den inledande veterinärkontrollen. De inköpta djuren ska då inte ha fotbadats i karantän före veterinärkontrollen.
 • Vid anslutning av en besättning där mer än 20 % av djuren är nyinköpta samma år ska inte heller dessa nyinköpta djur ha fotbadats i karantän.
 • Under genomgången förväntas djurägaren aktivt ta del av klövinspektionen för att få kunskap om hur friska klövar ska se ut och vilka avvikelser som kan förekomma. Detta är en förutsättning för att djurägaren sedan ska kunna utföra klövkontrollerna i sin egen besättning.
 • Ungefärlig tidsåtgång om allt löper på bra och djurägaren har riggat ett bra system: 1 timme per 50 tackor.
 • Endast särskilt utbildade veterinärer kan anlitas för klövkontroll inför F-status.

BESÖK FÖR UTREDNING ELLER SANERING AV FOTRÖTA

 • Vid misstanke om eller bekräftad diagnos för fotröta kan besättningen anslutas till Klövkontrollen oavsett storlek för att få hjälp med diagnos och vid behov sanering.
 • Vilka djur som undersöks vid en utredning kan variera från alla till mindre grupper av djur beroende på situation, hör med veterinären som ska komma ut.
 • Innan saneringen undersöker veterinär samtliga klövar hos livdjuren så att kroniker kan sorteras ut, i vissa fall sätts även antibiotika in på enskilda djur.
 • Lämpligast tidpunkt för saneringen är när antalet djur i besättningen är så litet som möjligt, vanligtvis när lammen slaktats. Det måste också finnas flera betesfållor eller ytor där inga klövbärande djur gått de senaste 14 dagarna.
 • Sanering består av totalt 3 fotbad med 1-7 dagar mellan respektive bad. Djuren ska stå i fotbadet i ca 15-30 min. Efter varje bad ska djuren stå på en hårdgjord yta där de kan torka upp under 30-60 min. Därefter ska de släppas till en yta där det inte gått klövbärande djur de senaste 14 dagarna.
 • Ungefär en månad efter sista fotbadet kan en behandlingskontroll genomföras då veterinär återigen undersöker alla djuren för att i ett tidigt skede kunna upptäcka om något eller några djur inte blivit bra efter behandlingen.
 • Under augusti-oktober efterkommande säsong kan sedan ett sista veterinärbesök genomföras och om allt ser bra ut då kan besättningen friskförklaras.

KOSTNADER

 • Gård & Djurhälsans veterinärer gör gärna klövgenomgångar: För FÅR PLUS-kunder ingår ett årligt veterinärbesök. Klövgenomgången kan ersätta eller komplettera detta årliga besök. Tar genomgången mer än 2 timmar debiteras tid >2 timmar med 1400 kr per timme. Resa ingår.
 • För FÅR BAS-kunder och icke kunder debiteras restidsersättning 660 kr per timme, timkostnad på 1400 kr per timme samt en milkostnad på 50 kr per mil upp till 20 mil totalt (SJV subventionerar mil>20).
 • Årlig avgift Klövkontrollen: 500 kr
 • Besättningsgenomgång i samband med sanering för kunder anslutna till Klövkontrollen: Veterinärens timtid subventioneras med 50 %, dock max 3 timmar per 100 tackor, samt milkostnad som överstiger 20 mil totalt
 • Moms tillkommer på samtliga avgifter.
 • All provtagning (analyskostnad) vid besättningsgenomgångarna samt reskostnad som överstiger 20 mil totalt är subventionerad till 100 %.
 • Vid misstänkt CODD: Gård & Djurhälsans veterinärer (0771–216500) ger kostnadsfri rådgivning till alla fårbesättningar med misstänkta klövförändringar. Rådgivningen kan ske antingen via telefon eller digitalt och efter bedömning görs vid behov också besök i besättningen. Vid konstaterad CODD finns möjlighet till slaktbidrag.

VAD BEHÖVS TILL KLÖVGENOMGÅNGEN?

 • I mindre besättningar sätts djuren på rumpan av 1-2 personer så att klövarna kan undersökas, se bild 3 nedan. OBS! Det är du som djurägare som ansvarar för att sätta djuren på rumpan och att hanteringen av djuren går smidigt, se gärna vår film https://www.gardochdjurhalsan.se/satt-ett-far/.
 • I större besättningar är det till stor hjälp att använda en tackvändare. Om >100 djur ska undersökas kan man ha två tackvändare som står parallellt så flyter arbetet på effektivare. Medans en tacka undersöks i den ena vändaren, kan en ny tacka tas in i den andra. Gård & Djurhälsan har 3 tackvändare placerade runt om i Sverige. Kontakta Gård & Djurhälsan för uppgift om var närmaste tackvändare står och för bokning. Hyreskostnad 400 kr för kunder och 600 kr för övriga (exkl. moms).
 • Grindar, gärna med plyfaskivor för att bygga upp hanteringsanläggning. Kan byggas som två fållor enligt bild 1-2 nedan. I den fållan närmast tackvändarna tas det in ca 20 djur åt gången. Om många djur ska undersökas kan denna fålla bli geggig och upptrampad så det är bra om det finns möjlighet att flytta systemet något efterhand för att hålla klövarna så rena som möjligt. Man kan också bygga en hanteringsränna.
 • Handräckning: en person per tackvändare och en (två) person som för fram djuren. En person som är sekreterare och antecknar öronnummer.
 • Fålla eller utrymme där djur kan ställas åt sidan om man vill titta på dem igen.
Bild 1.
Bild 2.
Bild 3.