Guide

Fotbad i karantän

Som karantänsfotbad används 10 % zinksulfatlösning. Zinksulfat (zinksulfatmonohydrat) kan för närvarande beställas av Svenska Köttföretagen på 010-130 89 32.

Det finns ett förhållandevis stort utbud av olika klövprodukter för får, många av dem tillverkas i andra länder där fotröta är betydligt vanligare än i Sverige och där man inte har som målsättning att bekämpa sjukdomen helt. Vi avråder för närvarande fotbad med andra produkter än 10 % zinksulfatlösning. Fotbad bör inte göras annat än i karantän eller efter ordination från veterinär som undersökt djuren och först fastställt orsaken till klövproblemen i besättningen.

Eftersom zinksulfat är svårlösligt är det lättast att blanda lite i taget i en mindre mängd hett vatten och sedan fylla på med kallt vatten. Zinksulfatlösningens verkningsgrad påverkas inte av gödsel eller jord och samma lösning kan användas flera gånger i samband med en sanering.

Läs skyddsföreskrifterna! Zinksulfat klassas som miljöfarligt avfall, ta kontakt med Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun för anvisningar om kvittblivning.

 

Blanda en 10 % zinksulfatlösning:

50g zinksulfatmonohydrat => fyll på med vatten tills det blir 0,5 liter färdig zinksulfatlösning

1kg zinksulfatmonohydrat => fyll på med vatten tills det blir 10 liter färdig zinksulfatlösning

50kg zinksulfatmonohydrat => fyll på med vatten tills det blir 500 liter färdig zinksulfatlösning

Inköpta djur

Det lönar sig att lägga extra tid på att undersöka och behandla klövarna på inköpta/inhyrda/in lånade djur för att undvika att smittan förs in i den egna besättningen. Ha som rutin att alltid karantänsbehandla nya djur!

Gör så här:

  1. Köp om möjligt in djur från besättningar som är anslutna till Klövkontrollen och har F-status.
  2. Vid all livdjursförsäljning rekommenderas Djurägarförsäkran angående fotröta. Djurägarförsäkran innebär att säljaren intygar att inga tecken på fotröta setts i besättningen och att inga fotbad annat än karantänsfotbad har utförts det senaste året.
  3. Undersök klövarna och speciellt klövspalterna samt kronranden på inköpta djur. Ta inte hem djur med misstänkt fotröta eller CODD!
  4. Fotbada djuren direkt efter hemkomsten och ställ sedan djuren i karantän (separat utrymme). Låt dem vistas i karantän minst 4 veckor.
  5. Undersök klövarna innan djuren släpps ut ur karantänen och fotbada då djuren en sista gång.

 

 

Enstaka djur i karantän kan fotbadas genom att man sprayar klövarna inklusive klövspalten ymnigt med zinksulfatlösning, se till att klövarna är rena innan de sprayas. Det går också bra att blanda lösningen i mindre behållare och därefter fotbada en eller flera klövar i 5-10 minuter. Oavsett om djuren sprayats eller badats ska de ställas på hårt underlag för att torka i 30-60 min efteråt.

Om en större grupp med djur köpts in kan det vara enklare att bygga ett fotbadskar för att kunna fotbada flera djur på en gång. Till ett kar på 3×2 m blandas 50 kg zinksulfat med vatten så att nivån på lösningen i karet blir 8 cm, det motsvarar ca 500 liter lösning.

 

Tips för fotbad av större grupper:

  • Är klövarna mycket nedsmutsade är det en fördel om man låter djuren stå i ett fotbad med vatten före zinksulfatbadet.
  • Lite halm på ytan av fotbadet kan göra fåren mer villiga att kliva i badet.
  • Till ett kar på 3×2 m blandas 50 kg zinksulfat med vatten så att nivån på lösningen i karet blir 8 cm. Motsvarar ca 500 liter lösning.
  • Ett kar kan byggas med hjälp av en ram av brädor samt en presenning.
  • Tillsätt ca 2 dl diskmedel per 100 liter zinksulfatlösning för att lösningen lättare ska tränga in överallt.