Alpacka

Tuberkulos hos alpacka

Frivilliga övervakningsprogrammet av bovin tuberkulos hos alpacka

Tuberkulos (TB) är en allvarlig, långsamt utvecklande kronisk infektionssjukdom som kan drabba både människor och djur och kan ge böldomvandling i många olika inre organ, mest vanligt i lungorna. Bovin tuberkulos, som är den form som vanligen ses hos djur, förekommer sporadiskt i hela Europa och är ett stort problem i England. Sverige är fritt från Bovin tuberkulos efter en kraftfull insats för att utrota sjukdomen hos våra lantbruksdjur under mitten av 1900-talet. Vi har sedan dess varit fria bortsett från en smitta som importerades från England med hjortar under 80-talet och orsakade ett omfattande sanerings- och kontrollarbete hos hägnad hjort i Sverige.

Bovin tuberkulos kan ge väldigt milda eller ospecifika symtom och det är inte sällan sjukdomen påvisas först vid obduktion eller vid slakt. Det är också en av anledningarna till att djur kan vara smittade av tuberkulos utan att djurägaren noterar några sjukdomstecken vilket också bidrar till att smittan lätt sprids vid inköp och försäljning av djur.

Tuberkulos hos människa är mycket svårbehandlad och har ibland dödlig utgång. Hos djur behandlas inte sjukdomen utan djuren avlivas.

Bakgrund till programmet

På grund av det ökande intresset att hålla alpackor har importen av dessa djur ökat på senare år.  Flertalet av dessa importdjur har importerats med ett s.k ”hudtest” som säkerhet för frihet från tuberkulos. Hudtestet är utvecklat för nötkreatur och har visat sig fungera mycket dåligt på alpackor (och andra sydamerikanska kameldjur). På senare tid har dock nya serologiska tester (antikroppstester) utvecklats för djurslaget som dels höjer säkerheten vid import men också utgör en möjlighet att undersöka det svenska alpackabeståndet för att säkerställa att smitta inte har introducerats.

Övervakningsprogrammet för tuberkulos hos alpacka startades på ett gemensamt initiativ från alpackanäringen, Jordbruksverket och SVA. Gård & Djurhälsan är huvudman för programmet.

Utformning av programmet

Programmet innebär blodprovtagning av samtliga vuxna djur i en besättning. En negativ provtagning ger tidsbestämt A-status, varefter ännu en provtagning görs. Programmet är också förenat med olika villkor för bland annat livdjursinköp och kontakter med andra besättningar, vilka finns sammanfattade i Manualen för programmet. Samtliga regler framgår av Plan & riktlinjer för programmet.  Alla djurkontakter uppges och registreras och ger ett underlag för bedömning och eventuell smittspårning.

Målet med programmet är att kunna säkerställa Sveriges frihet från bovin tuberkulos hos djurslaget alpacka. Detta förutsätter dock en bred anslutning bland Sveriges besättningar.

Anslutning

Du ansluter din besättning till programmet genom att fylla i Ansökningshandlingarna: Avtal och Djurägarförsäkran.

Kostnad

Programmet finansieras till stor del genom statliga medel. Analyserna är kostnadsfria för anslutna besättningar, men djurägarna betalar, dock subventionerat, för själva provtagningen.

Kontaktpersoner

Anne Mörner

Ansvarig veterinär Tb-Alpacka, SDS

Tel: 018-68 27 26

Mobil: 070-275 82 05

Ulrika Andersson

Administratör Nöt, Para TB Nöt, MV/CAE Får, Tb-Alpacka

Tel: 013-244845