NATIONELLT ANSVAR

Avslutade projekt Får

Minimivärde för pungomkrets hos baggar av texelras

En väl fungerande bagge är av största vikt för en effektiv och framgångsrik fårproduktion, eftersom man i de allra flesta fall använder sig avnaturlig betäckning med en frigående bagge.

När man gör en så kallad breeding soundness evaluation för att utvärdera baggars potentiella reproduktionsförmåga ingår flera olika moment i undersökningen, bland annat pungomkretsmätning och undersökning av könsorganen. Dessa undersökningar görs för att upptäcka eventuella sjukliga förändringar i baggens könsorgan och för att kunna välja bort avelsbaggar med en potentiellt sämre reproduktionsförmåga. Mätning av pungomkretsen är ett objektivt och upprepningsbart mått på baggens spermieproducerande förmåga, eftersom det finns ett starkt samband mellan spermieproduktionen i testiklarna och storleken på pungomkretsen. Pungomkretsens storlek har dessutom en hög arvbarhet.

Baggar från olika fårraser skiljer sig markant åt inte bara vad gäller storlek och vikt utan även vad gäller testiklarnas storlek och form. Tidigare studier har visat att just baggens vikt och ålder har betydelse för pungomkretsen. Pungomkretsens storlek varierar därför mellan olika raser. I en tidigare svensk studie framräknades och fastställdes ett minimimått för pungomkretsen hos gotlandsfår. Minimimått för pungomkretsen har även efterfrågats för andra fårraser i Sverige.

Syftet med denna undersökning var att räkna fram och fastställa ett minimimått för pungomkretsen hos texelbaggar. Sammanlagt undersöktes 133 stycken texelbaggar med avseende på pungomkrets i samband med den årliga baggauktionen i Linköping under åren 2006, 2007 och 2011. Pungomkretsen mättes med baggarna i stående position med ett speciellt reglerbart pungmåttband.

Minimimåttet för pungomkretsen för baggar ≥165 dagar gamla och med en vikt över 50 kg fastställdes till 26,5 cm och räknades fram utifrån medelvärdet för pungomkretsen för gruppen baggar i denna ålders- och viktklass minus 2 standarddeviationer, enligt samma princip som tidigare använts för beräkningen av minimimått hos gotlandsfår. Tre baggar i vår studie uppnådde inte denna minimigräns. Om man istället använt ett högre minimimått baserat på exempelvis medelvärdet för pungomkretsen hade fler baggar hamnat under det fastställda minimimåttet. Detta hade lett till en hårdare selektion bland baggarna, men gett ett snabbare avelsframsteg. Då en viss selektion sannolikt redan skett innan auktionen valde vi att använda ett lägre minimivärde. Det gick inte att fastställa ett minimimått för baggar yngre än 165 dagar och/eller med en vikt under 50 kg på grund av att alltför få djur fanns i denna kategori i det undersökta materialet.

Sammanfattningsvis kan sägas att det nu fastställda minimivärdet (26,5 cm) för pungomkretsen bör ses som ett första steg mot möjligheten till en bättre selektion av baggar av texelras, som är tidigare könsmogna och har en potentiellt bättre fruktsamhet.

Hela examensarbetet finns att läsa här!

 

Lovisa Ronnfors student, SLU •