Får

Branschmedel

Ett gott djurskydd är viktigt både för god djurhälsa och produktion. Vi arbetar med att bevaka och påverka i flera djurskyddsfrågor inom branschen. Genom vår expertkunskap inom området har vi beredskap att bistå med fakta om någon specifik djurskyddsfråga aktualiseras.

Vad får jag för slaktpengen på får?

Vi bevakar djurskyddsfrågor för dig

Ett gott djurskydd är viktigt både för god djurhälsa och produktion. Vi arbetar med att bevaka och påverka i flera djurskyddsfrågor inom branschen. Genom vår expertkunskap inom området har vi beredskap att bistå med fakta om någon specifik djurskyddsfråga aktualiseras.

En högaktuell fråga är Jordbruksverkets vägledning för kontrollmyndigheter – djurskyddskontroll vid slakteri, kallad ”Vägledningen”. Denna arbetades fram av myndigheterna under 2016. Vi fick möjlighet att ge synpunkter och ändringsförslag som framförallt baserades på praktiska aspekter och vad som kan vara en rimlig nivå vid tolkning av gränsfall. Vi är säkra på att vårt arbete resulterade i en vägledning som blev mer praktiskt relevant än om vi inte deltagit som remissinstans. Vägledningen presenterades 2016 och arbetet fortsätter under 2017.

Ett annat exempel där Gård & Djurhälsan medverkat är arbetet med att ta fram ersättning för ökad djurvälfärd ”Fårpengen”. Här var vi med i arbetet hela vägen från bedömning av vilka åtgärder som skulle omfattas av ersättningen till den slutliga utformningen av reglerna.

Vi har smittskyddsberedskap för dig

Att det finns beredskap för att kunna arbeta med nya smittor är en central fråga för Gård & Djurhälsan. Genom vår fältorganisation, vår kunskap och vårt nätverk kan vi snabbt agera när det behövs, till nytta för alla lammproducenter. Smittskyddet på gårdar är en central fråga för god djurhälsa och låg antibiotikaförbrukning. För ett bibehållet gott djurhälsoläge är det viktigt att kontinuerligt bevaka nya sjukdomar och ta fram relevanta strategier vid behov. Exempel på sjukdomar där vi bedriver sådant arbete är schmallenberg och fotröta.  Vi är även engagerade i rådgivning om hur man kan bedriva livdjurshandel på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Genom Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS), som är ett samarbete mellan Gård & Djurhälsan och LRF Mjölk, bevakas smittskyddsfrågor åt hela lantbruksnäringen. SDS kompletterar myndigheternas krav vid import och ger rekommendationer för att förhindra introduktion av nya smittor till Sverige. SDS spelar även en roll som samordnare för näringen vid frågor om mycket smittsamma sjukdomar (epizootier) och följer internationellt smittläge.

Vi hanterar aktuella smittskyddsfrågor för dig

  • Ett av våra viktigaste arbetsområden inom smittskydd har de senaste åren varit arbete för att minska spridning av parasiter som är resistenta mot avmaskningsmedel. Här samarbetar vi med experter från SLU och SVA.
  • Vi arbetar även med frågor som berör seminverksamhet. Tillsammans med Fåravelsförbundet har vi utformat en Hälsodeklaration som kan avvändas vid livdjursköp.
  • En annan del av vårt smittskyddsarbete är vårt arbete på landets baggauktioner. På auktionerna kontrollerar vi alla baggarna för tecken på smittsamma sjukdomar och släpper bara in baggar som inte visar några sjukdomssymptom. Vi hjälper också aktionskommittéerna att utforma själva auktionen på ett så smittsäkert sätt som det är praktiskt möjligt.

Vi samverkar med branschen för dig

  • Genom vår expertkompetens har vi en unik möjlighet att fånga upp frågor från fältet, bidra med framtagande av ny kunskap och återföra den till er producenter genom praktiska strategier och råd. Kunskapen kommer också myndigheter, branschen och praktiserande veterinärer till del. För att kunna driva frågor som är viktiga för hela lammproduktionen krävs samverkan inom branschen. G&D har ett stort nätverk och genom dialog med övriga aktörer i branschen kan vi gemensamt driva viktiga frågor. Företag och organisationer som vi samverkar med är bland annat Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Svenska Köttföretagen och LRF. Vi har även ett brett internationellt kontaktnät som kan användas vid olika frågeställningar.
  • Genom arbetet inom Handlingsplan Lamm har hela branschen enats om mål och aktiviteter som är viktiga för en konkurrenskraftig lammproduktion. G&D finns representerat i arbetsgrupp Produktion.

Vi representerar dig i olika grupper

Genom representation i olika grupper kan Gård & Djurhälsan påverka forskning, frågeställningar och områden som är viktiga att arbeta med inom rådgivningen. Ett exempel är Sampar, en samarbetsgrupp om parasitfrågeställningar och strategier för parasitbekämpning med representanter för SVA, SLU och Gård & Djurhälsan. Andra exempel är Agroväst och Gotland Grönt Centrum där vi genom deltagande kan påverka inriktningen mot frågor som är viktiga för lammköttsproduktionen. LRFs lokalföreningar är sammankallande för s.k. Djuromsorgsgrupper, där diskuteras hur vi från olika organisationer kan hjälpa till att fånga upp potentiella djurskyddsfrågor.

Vi är även representerade i Jordbruksverkets smittskyddsråd, sitter i styrelsen för Branschrådet för Lantbrukets Rådgivningsföretag och i styrgruppen för Lean Lantbruk.

Du får kunskap och information

Genom bevakning av aktuell forskning och insamling av data kan vi förmedla aktuell information till alla våra målgrupper. Ett exempel är de slaktdata som Livsmedelsverkets personal registrerar och som sedan 2005 sammanställs av G&D. Denna data ger oss viktig information om hälsoläget både i den enskilda besättningen och för hela landet. Informationen från dessa data kan bland annat hjälpa oss att se trender och initiera projekt som bidrar till bättre djurhälsa och produktion.

Vi får dagligen frågor om både får och getter från praktiserande veterinärer ute i fält när de ställs inför dessa djurslag de ofta inte har så stor erfarenhet av. Vi skriver regelbundet artiklar i Fårskötsel. När vi råkar ut för mer ovanliga eller för Sverige nya fall så skriver vi också artiklar i Sveriges Veterinärtidning för att på så sätt sprida kunskapen till intresserade veterinärer.

Vi deltar årligen på Fåravelsförbundets riksstämma och håller där föredrag om aktuella ämnen samt var med och arrangerade Lammproducenternas nystartade Lammseminarium 2016.

Vi tillhandahåller tjänster och verktyg

Just nu lägger vi tid och kraft på att hjälpa till att överföra det bästa ur Fårhälsoprogrammet till Elitlamm för att på så sätt ta fram ett bra produktionsuppföljningsverktyg för Sveriges lammproducenter.