Får

Nationella branschmedel

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga djurhälsofrågor för friska svenska djur och välmående gårdar.

Vad får jag för nationella branschmedel avsatta till
Gård & Djurhälsan?

Vi bevakar djurskyddsfrågor

Ett gott djurskydd är viktigt både för god djurhälsa och produktion. Vi arbetar med att bevaka och påverka i viktiga djurskyddsfrågor inom branschen. Vi kan bistå med expertkunskap om någon specifik djurskyddsfråga aktualiseras.

En högaktuell fråga är Jordbruksverkets vägledning för kontrollmyndigheter om djurskyddskontroll vid slakterier Vägledningen har nu funnits i tre år och vi kommer att arbeta med att följa upp hur den fungerat i praktiken. Vi anser att det är viktigt att bedömningarna är likvärdiga för att systemet ska vara rättssäkert för alla producenter.

Vi hanterar smittskyddsfrågor

Att det finns beredskap för att kunna arbeta med nya smittor är en central fråga för Gård & Djurhälsan. För ett bibehållet gott djurhälsoläge är det viktigt att kontinuerligt bevaka nya sjukdomar och vid behov, ta fram relevanta strategier. Genom vår fältorganisation, vår kunskap och vårt nätverk kan vi snabbt agera när det behövs

Exempel på sjukdomar där vi bedriver sådant arbete är Contagious Ovine Digital Dermatitits (CODD) som konstaterades i Sverige för första gången 2019. Förutom att CODD är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar. Gård & Djurhälsan arbetar intensivt för att påverka myndigheter så att detta första fall hanteras på rätt sätt. Det är också viktigt att att föra ut information till branschen för att förhindra vidare spridning. Smittskyddet på gårdar är en viktig del i detta. Vi är även engagerade i rådgivning om hur man kan bedriva livdjurshandel på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Tillsammans med branschen diskuterar vi hur hälsodeklaration ska utformas och använda vid livdjursköp.

Ett av våra viktigaste arbetsområden inom smittskydd har de senaste åren varit arbete för att minska spridning av parasiter som är resistenta mot avmaskningsmedel. Här samarbetar vi med experter från SLU och SVA.

Genom Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS), som är ett samarbete mellan Gård & Djurhälsan och LRF Mjölk, bevakas smittskyddsfrågor åt hela lantbruksnäringen. SDS kompletterar myndigheternas krav vid import och ger rekommendationer för att förhindra introduktion av nya smittor till Sverige. SDS spelar även en roll som samordnare för näringen vid frågor om mycket smittsamma sjukdomar (epizootier) och följer internationellt smittläge.

Vi samverkar och representerar branschen

För att kunna driva frågor som är viktiga för hela fårnäringen krävs samverkan. Gård & Djurhälsan har ett stort nätverk och genom dialog med övriga aktörer i branschen kan vi gemensamt driva viktiga frågor. Företag och organisationer som vi samverkar med är bland annat Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, LRF och Svenska Köttföretagen. Vi har även ett brett internationellt kontaktnät som kan användas vid olika frågeställningar.

Genom vår expertkompetens har vi en unik möjlighet att fånga upp frågor från fältet, bidra med framtagande av ny kunskap och återföra den till er producenter genom praktiska strategier och råd. Kunskapen kommer också myndigheter, branschen och praktiserande veterinärer till del. Vi är remissinstans åt bland annat Jordbruksverket och bevarar årligen ett antal remisser om aktuella frågor, ofta i samverkan med andra aktörer.

Genom representation i olika grupper kan Gård & Djurhälsan påverka forskning och också få förslag på frågor och områden som är viktiga att arbeta med inom rådgivningen.

Aktuella exempel är att vi finns representerade i Jordbruksverkets pågående utredning kring djursjukdata och den statliga utredningen kring den nya djurhälsolagstiftningen. Vi finns till exempel representerade i Jordbruksverkets dialoggrupp för smittskydd och vid SVA:s projektråd och i Branschrådet för Lantbrukets Rådgivningsföretag.

Tillsammans med SVA och SLU arbetar vi i Sampar, en samarbetsgrupp om parasitfrågeställningar och strategi för att förebygga resistens mot avmaskningsmedel.

Våra veterinärer är ofta engagerade i LRF:s lokala djuromsorgsgrupper, där diskuteras hur vi från olika organisationer kan hjälpa till att fånga upp potentiella djurskyddsfrågor.

Kunskap och information för alla

Genom bevakning av aktuell forskning och insamling av data kan vi förmedla aktuell information. På vår hemsida och via Facebook förmedlar vi kunskap som är tillgängligt för alla. Under 2018 och 2019 har t ex mycket material om utfodring i torkans spår tagits fram.

Vi får dagligen frågor om både får och getter från praktiserande veterinärer ute i fält när de ställs inför dessa djurslag de ofta inte har så stor erfarenhet av. Vi skriver regelbundet artiklar i Fårskötsel. När vi råkar ut för mer ovanliga eller för Sverige nya fall så skriver vi också artiklar i Sveriges Veterinärtidning för att på så sätt sprida kunskapen till intresserade veterinärer.

Sjukdomsregistreringar vid slakt utgör också en viktig del i uppföljning av hälsoläget. Gård & Djurhälsan sammanställer de slaktdata som Livsmedelsverkets personal registrerar. Denna data ger oss viktig information om hälsoläget både i den enskilda besättningen och för hela landet. Informationen från dessa data kan bland annat hjälpa oss att se trender och initiera projekt som bidrar till bättre djurhälsa och produktion.

Vi deltar årligen på Fåravelsförbundets riksstämma och håller där föredrag om aktuella ämnen.

 

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar.