Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Uppföljning av antibiotikaanvändning på svenska grisgårdar

För att effektivt kunna minska antibiotikaanvändningen är det nödvändigt att ha kännedom om hur antibiotikaförbrukningen fördelar sig mellan och inom olika djurslag, för att på så vis kunna vidta riktade åtgärder. Kännedom om hur antibiotikaförbrukningen ser ut på gårdsnivå kan användas i benchmarkingsyfte där åtgärder riktas mot besättningar med den högsta förbrukningen. Detta används i bland annat Danmark och Nederländerna, vilket har inneburit att antibiotikaförbrukningen minskat dramatiskt under en relativt kort tidsperiod.

I Sverige rapporteras alla antibiotikabehandlingar av grisar till Jordbruksverket, men uppgifter om användning på besättningsnivå eller per ålderskategori finns inte sammanställd. Därför har produktionsuppföljningsprogrammet WinPig  anpassats för att kunna registrera antibiotikaanvändningen på gårdsnivå uppdelat på olika ålderskategorier på grisarna.

Projektet finansierades via anslagsmedel från Jordbruksverket.

Kontaktperson

Elin Karlsson

Agronom, projektarbete, WinPig, Gris

Tel: 013-12 12 38

Mobil: 072-459 03 80