Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Foderplanering gris

Kompetensutveckling för grisproducenter inom foderplanering.

Bakgrunden till projektet var den varma och torra sommaren 2018 som medförde stora konsekvenser för svenska grisproducenter. Dels mindre inlagrade skördevolymer av spannmål, ärter och åkerbönor och dels kraftigt höjda priser på dessa foderråvaror. Följden av detta blev att grisproducenten, mer noggrant än vanligt, måste se över hur man på bästa sätt använder de minskade volymerna av foderråvaror.

Syfte och projektidé
Syftet med projektet var att öka kunskapen hos grisproducenten inom följande frågeställningar:
– Hur fördelar jag mina befintliga resurser av foderråvaror på bästa sätt mellan de olika djurkategorierna suggor, smågrisar och slaktgrisar?
– Hur och i vilken omfattning kan jag blanda in alternativa råvaror utan att det påverkar aptiten eller ger hälsostörningar hos grisarna?
– Hur säkerställer jag kvaliteten på inköpta foderråvaror?
– Hur planerar jag inför nästa växtodlingssäsong så att jag kan förebygga konsekvenserna av en eventuell ny torkperiod?
Projektidén var att öka foderkunskapen hos Sveriges grisproducenter, genom att:
• genomföra minst 10 kurser för kompentensutveckling inom foderplanering och foderekonomi
• utveckla ett beräkningsverktyg för foderplanering och foderekonomi
• spela in och distribuera 10 avsnitt i en Podcast om foderplanering och foderekonomi.

Projektets genomförande
Inom projektet anordnades 12 producentträffar från november 2018 till november 2020. Träffarna var fördelade över landet på 6 orter, och de två sista träffarna under hösten 2020 genomfördes digitalt på grund av coronapandemin. Det genomgående temat på träffarna var foderplanering och foderekonomi. Tyvärr nåddes inte målet på 250 deltagare, utan det slutade på knappt hundra betalande deltagare. Coronapandemin hade en kraftig negativ påverkan på deltagarantalet på de träffar som anordnades under vintern/våren 2020.
Tillsammans med konsulten Claes Åkerberg, NIB Programmering, utvecklades ett web-baserat foderprogram kallat NIB-Utfodra Gris. Med hjälp av programmet kan man jämföra olika foderrecept och testa olika inblandningsnivåer av foderråvaror och se utfallet. Både hur olika alternativ uppfyller grisens näringsmässiga krav och hur foderekonomin påverkas. Programmet NIB-Utfodra Gris demonstrerades under foderträffarna.

Resultat
Tack vare projektet så har kunskap om foderplanering, foderekonomi, foderkvalitet, foderråvaror samt utfodringsstrategier förmedlats till ett stort antal grisproducenter och deras medarbetare. Förutom att kunskapen förmedlats vid genomförda producentträffar, så finns den fortsatt tillgänglig via foderpoddarna. För användare av foderberäkningsverktyget NIB-Utfodra Gris finns det också foderkunskap att inhämta inom programmet. Dels genom ett stort antal faktarutor i programmet, dels genom att användandet av programmets beräkningar i sig ökar foderkunskapen hos användaren.