Avgifter

Avgift för djurägare vid obduktion av lantbruksdjur vid obduktionslaboratorium gäller nötkreatur, gris, får, get, fjäderfä, hägnad hjort samt domesticerade exotiska hovdjur (dock ej sådana som hålls för offentlig förevisning). Djuret måste alltid åtföljas av en remiss skriven av veterinär för att statsanslaget skall kunna utnyttjas (fjäderfä som hålls som hobbydjur är undantagna från detta krav).

Gäller från 2019-01-28, priser exklusive moms.

OBS! Om remiss från veterinär inte inkommer till laboratoriet samma dag som obduktionsdjuret har laboratoriet rätt att debitera dubbel djurägaravgift. För djur som inkommer utan remiss kan laboratoriet debitera faktisk kostnad.

För djurägare som är kund hos Gård & Djurhälsan debiteras ingen djurägaravgift. Eventuella avgifter för transport till obduktionslaboratorium tillkommer. Anslaget täcker inte alla typer av undersökningar.

Detta ingår i en obduktion och finansieras av anslaget:

 • Makroskopisk undersökning av hela djuret inklusive inre organ.
 • Uppföljande undersökningar som är relevant utifrån ett sjukdomsövervakningsperspektiv och för att ställa diagnos – som t.ex. histologisk undersökning, bakteriologisk odling och resistensundersökning. I de fall djuret är avsevärt kadaveröst förändrat (ruttet) genomförs inte dessa undersökningar då de ofta är meningslösa.
 • Vissa uppföljande undersökningar som är relevanta och kostnadseffektiva för att kunna ställa diagnos: t.ex. träckprov för att avgöra förekomst av mag-tarmparasiter (EPG).
 • Riktade undersökningar avseende anmälningspliktiga sjukdomar då det finns skälig misstanke för dem.
 • Undersökningar på vissa djurslag och åldersgrupper som ingår i vår sjukdomsövervakning och därför finansieras av Jordbruksverket. Exempel Brucella, klassisk svinpest, paratuberkulos, salmonella, PRRS, TSE.
 • Preliminärsvar till remitterande veterinär samma dag eller dagen efter obduktionen skett.
 • Slutsvar till djurägare och remitterande veterinär.

Detta finansieras inte av obduktionsanslaget

 • Djurägaravgift.
 • Transporten in till obduktion.
 • Undersökningar som inte är relevanta utifrån sjukdomshistoria och obduktionsfynd.
 • Undersökningar som inte är relevanta utifrån ett sjukdomsövervakningsperspektiv, som t.ex. kemisk undersökning.
 • Virologiska undersökningar, med undantag för kalvar med diarré där undersökning avseende rota- och coronavirus ingår samt vid misstanke om anmälningspliktig sjukdom.
 • Djurskyddsärenden.

OBS! Om du som djurägare eller remitterande veterinär vill utföra en undersökning som inte ingår i det som anslaget finansierar så är det fullt möjligt. Men då måste det vara tydligt för det obducerande laboratoriet vem som ska debiteras undersökningen, kryssa i rätt ruta för det på obduktionsremissen (djurägare eller remitterande veterinär). Ta gärna direktkontakt med laboratoriet då vissa undersökningar kan vara relativt kostsamma, så att ni slipper obehagliga överraskningar!