Nationellt ansvar

Kontroll- och övervakningsprogram

Näringen och staten tar ett gemensamt ansvar för att förebygga, bekämpa, övervaka och om möjligt utrota smittsamma djursjukdomar. Detta gör att Sverige ligger långt framme i arbetet med att bekämpa smittsamma djursjukdomar som är av betydelse för djurhälsa, folkhälsa och produktion av säkra livsmedel.

Kontroll- & övervakningsprogram

Gård & Djurhälsan ansvarar för både kontroll- och övervakningsprogram

Gård & Djurhälsan är huvudman för både kontroll- och övervakningsprogram. I ett kontrollprogram är det primära syftet att förebygga och bekämpa en sjukdom eller ett smittämne, medan ett övervakningsprogram syftar till att övervaka förekomst av en sjukdom eller ett smittämne samt att snabbt kunna vidta åtgärder om prover som tas i övervakningsprogrammet blir positiva.

Så här växer ett kontroll- eller övervakningsprogram fram

I normalfallet skapas ett kontrollprogram genom att en djursjukdom eller ett smittämne identifieras i uppfödningen. Därefter görs bedömningen om det finns förutsättningar att förebygga och bekämpa djursjukdomen eller smittämnet på ett kostnadseffektivt sätt genom ett kontrollprogram.

Det är inte ovanligt att inleda med ett kontrollprogram för att senare, när förebyggande åtgärder och bekämpningen minskat förekomsten, övergå till ett övervakningsprogram.

Exempel på kontroll- respektive övervakningsprogram

Exempel på kontrollprogram är det mot Maedi-Visna hos får eller det mot paratuberkulos hos nötkreatur. Exempel på övervakningsprogram är det mot grissjukdomen PRRS och det mot paratuberkulos hos nötkreatur, får, getter och exotiska idisslare.

Genom provtagning i övervakningsprogrammet mot PRRS kunde smitta påvisas och spåras till åtta besättningar i Skåne och Halland under 2007. Utbrottet bekämpades och PRRS utrotades. Genom att löpande provta grisar inom övervakningsprogrammet får vi dels ett ”kvitto” på att Sverige verkligen är fritt från PRRS om samtliga prover är negativa, dels kan vi, som hände 2007, agera snabbt om något prov blir positivt.