Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Ökad smittsäkerhet i svensk grisproduktion med särskilt fokus på afrikansk svinpest

Projektet skapades för att öka medvetenheten om smittskydd och biosäkerhet i grisbesättningar med särskilt fokus på att förhindra introduktion och spridning av ASF. Klicka eller tryck här för att ange text.

Projektet planerades som informationsaktiviteter i form av 5 rikstäckande möten med grishållare och personal, för att öka kunskaperna om vikten av ett gott och strategiskt smittskyddstänkande med särskilt fokus på åtgärder mot afrikansk svinpest (ASF). På grund av pandemin ersattes de fysiska aktiviteterna med webbinarier, upplagda på samma sätt som mötena var planerade. Webbinarierna tar upp de kritiska punkterna i besättningens smittskydd, beskrivning av sjukdomen ASF samt information om programmet Smittsäkrad besättning (SSB) för gris.

Fyra webbinarier för grishållare har genomförts, varav två med särskilt fokus på mindre besättningar, sk ”fågris” eller ”hobby- besättningar”, De sistnämnda anses vara viktiga som ”sentineldjur”, då utedrift innebär närmare kontakt med vildsvin än den konventionella inomhusuppfödningen . En informationsfolder specifikt riktad till hållare av ”sällskapsgrisar” har tagits fram och distribuerats till ett stort antal intressenter. En film produceras med fokus på information om sjukdomen orsakad av ASF viruset; symtom, krav på veterinärkontakt, förebyggande biosäkerhetsåtgärder, krav på registrering och märkning, särskilt med tanke på besättningar där grisar hålls i utedrift i mindre skala.

Viktig information till den konventionella besättningen har givits i 2 webbinarier och information har integrerats med aktiviteter inom ramen för programmet Smittsäkrad besättning, SSB, för gris som har Gård & Djurhälsan som huvudman. Samtliga aktiviteter har lagts ut på hemsidor.

Projektet gynnar de olika typerna av grishållare genom att det ökar förståelsen för betydelse av smittskydd och biosäkerhetsåtgärder. Fokus på ASF har gjort att betydelsen kunnat konkretiseras och bidra till bättre beredskap för att förhindra introduktion och spridning av ASF.

Projektet har även visat på betydelsen av att söka informationskanaler till grishållare utanför de mer konventionella. Detta kan var av avgörande betydelse för en effektiv hantering av smittskyddet tex vid ett konstaterat fall av ASF i Sverige.

Projektet har drivits av veterinärerna Gunnar Johansson G&D, Johanna Fjelkner G&D, Melina Wilson G&D och Anne Mörner G&D/SDS.

Vid frågor kontakta Anne Mörner, anne.morner@gardochdjurhalsan.se

 

Anne Mörner

018 68 27 26

anne.morner@gardochdjurhalsan.se

EU logga