Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Bättre hygien med anpassad beläggning

Det förekommer brister i boxhygienen bland svenska växande grisar, vilket bland annat visas i länsstyrelsernas djurskyddskontroller på grisgårdar. Otillfredsställande hygien minskar djurens välfärd och kan även påverka hälsoläget negativt. Det medför även merarbete för personalen och kan leda till produktionsstörningar. Såväl merarbete som minskad tillväxt medför ökade kostnader. En bättre hygien i stallet har därmed en potential att öka företagens lönsamhet. Syftet med detta projekt var därför att undersöka om beläggningen i boxen kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för en bättre boxhygien i slaktgrisstallar utan att försämra de ekonomiska förutsättningarna. Studien utvärderar om en beläggning anpassad till de krav dagens grisar kräver kan leda till bättre foderutnyttjande, bättre boxhygien och därmed mindre arbetstid ägnad åt skrapning.

Studien genomfördes på tre besättningar i södra och västra Sverige där data från uppfödningen under sommarmånaderna 2022 samlades in. På varje besättning följdes två omgångar i var sin avdelning, en med minskad beläggning och en kontrollavdelning med normal beläggning anpassad efter det svenska regelverket. Resultaten visar att hygienen blev bättre med anpassad beläggning i vissa besättningar under vissa tidsperioder, men inte generellt under hela försöket i alla tre medverkande besättningar. Endast mindre skillnader i hygienbedömningarna mellan försöksavdelning och kontrollavdelning kunde påvisas. Signifikant lägre stalltemperaturer uppmättes i försöksavdelningarna i två besättningar, vilket visar att lägre beläggning kan sänka stalltemperaturen. Resultaten från denna studie tyder på att en anpassad beläggningsgrad, genom att minska med en gris per box, under sommarmånaderna kan bidra till att skapa förutsättningar för att hålla en god hygien i stallarna utan att det försämrar ekonomin i företaget. Beroende på gårdens förutsättningar kan det dock krävas ytterligare insatser för att hålla hygienen på en önskad nivå. Med undermålig ventilation och bristande boxutformning (till exempel med höga boxmellanväggar) kan det vara svårt att upprätthålla en god boxhygien över tid även med sänkt beläggningsgrad.

Projektet finansierades av Stiftelsen Svensk Grisforskning, med kompletterande medel från Gård & Djurhälsan.

Vid frågor kontakta

Amanda Reneby
Agronom Gris – Databearbetning och projektledning

Tel: 0346-104 04
E-post: amanda.reneby@gardochdjurhalsan.se