Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Branschgemensam handlingsplan för utfasning av zinkoxid till avvänjningsgrisar

Enligt EU-kommissionens beslut kommer veterinärmedicinska läkemedel som innehåller zinkoxid för användning i foder att förbjudas 2022, vilket innebär stora utmaningar för näringen.

Det övergripande målet med arbetet är att förbudet mot veterinärmedicinska läkemedel som innehåller zinkoxid inte ska medföra ökad sjuklighet hos ny avvanda grisar eller ökad användning av antibiotika. Detta mål ska nås med en så låg ökning av produktionskostnaderna som möjligt. För att Sverige ska lyckas med detta behövs en gemensam strategi kring rådgivningen inom området.

Inom projektet har branschen gemensamt tagit fram rådgivningsmaterial som riktar sig till alla Sveriges smågrisproducerande grisföretagare. Materialet är i form av tryckt material, filmer, podd och checklistor. Materialet finns sammanställt på en inom projektet framtagen hemsida www.utanzink.se
Ett antal träffar har genomförts för att sprida kunskapen på bästa sätt både för rådgivare (inom veterinärmedicin och management), bransch och grisföretagare.

Samtliga smågrisproducerande besättningar har via besök av sin djurhälsoveterinär fått en genomgång av material kring avvänjningen av smågrisar.

De som deltagit i projektet är följande:

Svenska Köttföretagen

LRF

LRF Kött
Sveriges Grisföretagare

Lundens Djurhälsa

Distriktsveterinärerna

Lantmännen

Svenska Foder

KLF

Swedish Agro
Vallberga Lantmän

Jordbruksverket

Näringsdepartementet

SVA

SLU

Det material som finns framtaget inom projektet kommer fortsätta att användas lång tid framåt. Vi har en stor efterfrågan både från smågrisproducenter, rådgivare och lantbruksskolor. Den framtagna hemsidan kommer fortsätta att vara aktiv och Gård&Djurhälsan kommer fortsätta att delta på internationella sammankomster inom området bl a kommer vi deltaga på en träff i Danmark i juni 2022 för att fortsätta bygga upp kompetensen inom området.
Kurser riktade till grisproducenter och deras personal med hjälp av det framtagna materialet kommer fortsätta att anordnas.

Vid frågor kontakta projektledare:

Anna Kilsby, Affärsområdeschef Gris
Tel: 0511-150 68