Nöt

Nationella branschmedel

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga djurhälsofrågor för friska svenska djur och välmående gårdar.

Vad får jag för nationella branschmedel avsatta till
Gård & Djurhälsan?

Vi bevakar djurskyddsfrågor

Ett gott djurskydd är viktigt både för god djurhälsa och effektiv produktion. Gård & Djurhälsan arbetar med att bevaka och påverka i viktiga djurskyddsfrågor inom branschen. Vi kan bistå med expertkunskap om någon specifik djurskyddsfråga aktualiseras.

En högaktuell fråga är Jordbruksverkets vägledning för kontrollmyndigheter om djurskyddskontroll vid slakterier Vägledningen har nu funnits i tre år och under 2019 arbetar vi med att följa upp hur den fungerat i praktiken. Vi anser att det är viktigt att bedömningarna är likvärdiga för att systemet ska vara rättssäkert för alla producenter.

Vi hanterar smittskyddsfrågor

Att det finns beredskap för att kunna arbeta med nya smittor är en central fråga för Gård & Djurhälsan. Smittskyddet på gårdar är viktigt för god djurhälsa och låg antibiotikaförbrukning.  För ett bibehållet gott djurhälsoläge är det viktigt att kontinuerligt bevaka nya sjukdomar och vid behov ta fram relevanta strategier. Genom vår fältorganisation, vår kunskap och vårt nätverk kan vi snabbt agera när det behövs.  För viktiga sjukdomar som finns i landet måste strategier och rådgivning hållas aktuell.

Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) är ett samarbete mellan Gård & Djurhälsan och LRF Mjölk. SDS kompletterar myndigheternas krav vid import och ger rekommendationer för att förhindra introduktion av nya smittor till Sverige. SDS samordnar näringen vid frågor om mycket smittsamma sjukdomar (epizootier) och följer internationellt smittläge.

Inom samarbetsgruppen Sampar, där även SLU, SVA och Växa ingår har en nationell strategi för att förebygga resistens mot avmaskningsmedel tagits fram.

Frasbrand är en infektion som under vissa år kan blossa upp i vissa regioner och orsaka lokala ”epidemier”. 2015 kom ett utbrott i Skaraborg tätt följt av ett utbrott i Skåne under 2017. Gård & Djurhälsan har tillsammans med bland annat länsveterinärer och Distriktsveterinärerna tagit fram rekommendationer för hantering av sjukdomsutbrott.

Mycoplasma bovis är en förhållandevis ny infektion i Sverige. Sedan några år tillbaka arbetar vi både med rådgivning för att förebygga smittspridning och hantering i infekterade besättningar. Tillsammans med andra aktörer i näringen kommer vi att ta fram en långsiktig strategi kring infektionen.

Vi samverkar och representerar branschen

För att kunna driva frågor som är viktiga för hela nötköttsbranschen behöver vi samverka med andra aktörer. Företag och organisationer som vi samverkar med är bland annat Sveriges nötköttsproducenter, Växa Sverige, LRF och Svenska Köttföretagen. Genom vår fältverksamhet kan vi fånga upp frågor från fältet, bidra med framtagande av ny kunskap och återföra den till producenter genom praktiska strategier och råd. Kunskapen kommer också myndigheter, branschen och praktiserande veterinärer till del.  Genom deltagande i olika grupper kan Gård & Djurhälsan representera nötköttsproduktionen gentemot myndigheter och inom forskning.

Aktuella exempel är att vi finns representerade i Jordbruksverkets pågående utredning kring djursjukdata och den statliga utredningen kring den nya djurhälsolagstiftningen. Vi finns till exempel representerade i Jordbruksverkets dialoggrupp för smittskydd och vid SVA:s projektråd.

I forskningssammanhang sitter vi i styrgruppen för Agroväst som gör att vi kan påverka forskningsinriktningen mot frågor som vi ser är aktuella i nötköttsproduktionen. Skånes Nötköttsforum är en gemensam mötesplats för alla som arbetar med nötköttsproduktion i Skåne. Vi har också förmånen att vara representerade i juryn för både Årets vallmästare och Årets nötköttsproducent.

Kunskap och information för alla

Genom bevakning av aktuell forskning och insamling av data kan vi förmedla aktuell information till alla våra målgrupper. Genom att skriva artiklar i olika branschtidningar kan vi nå många inom nötköttsproduktionen, både djurhållare, såsom nötköttsproducenter, tjänstemän och andra rådgivare.

I kunskapsbanken på vår hemsida finns uppdaterad information om viktiga ämnen rörande både djurhälsa och produktion. Under 2018 och 2019 har till exempel mycket material om utfodring i spåren av torkan tagits fram.

Ett exempel är de slaktdata som Livsmedelsverkets personal registrerar och som sedan 2005 sammanställs av G&D. Informationen från dessa data kan bland annat hjälpa oss att se trender för vissa sjukdomstillstånd och initiera projekt som bidrar till bättre djurhälsa och produktion.

Tjänster och verktyg

Väl fungerande ekonomiska beräkningar ligger till grund för företagsmässiga beslut hos nötköttsproducenter. Gård & Djurhälsan tar fram ekonomiska kalkyler för de olika produktionsinriktningarna. Vi utvecklar även produktionsgrenskalkyler när nya produktionsmodeller blir aktuella.

Möten och konferenser

Genom medfinansiering av nötköttsseminariet som är en årlig konferens riktad till nötköttsproducenter, kan vi med en rimlig prissättning sprida kunskap och information till deltagarna. Seminariet är efterfrågat av nötköttsproducenterna, men har inte full kostnadstäckning via deltagaravgifterna.

 

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar.