Nöt

Branschmedel

Ett gott djurskydd är viktigt både för god djurhälsa och produktion. Vi arbetar med att bevaka och påverka i flera djurskyddsfrågor inom branschen. Genom vår expertkunskap inom området har vi beredskap att bistå med fakta om någon specifik djurskyddsfråga aktualiseras.

Vad får jag för slaktpengen på nöt?

Vi bevakar djurskyddsfrågor för dig

Ett gott djurskydd är viktigt både för god djurhälsa och produktion. Vi arbetar med att bevaka och påverka i flera djurskyddsfrågor inom nötköttsbranschen.

En högaktuell fråga är Jordbruksverkets vägledning för kontrollmyndigheter – djurskyddskontroll vid slakteri, kallad ”Vägledningen”. Denna arbetades fram av myndigheterna under 2016. Vi fick möjlighet att ge synpunkter och ändringsförslag som framförallt baserades på praktiska aspekter och vad som kan vara en rimlig nivå vid tolkning av gränsfall. Vi är säkra på att vårt arbete resulterade i en vägledning som blev mer praktiskt relevant än om vi inte deltagit som remissinstans. Vägledningen presenterades 2016 och arbetet fortsätter under 2017.

Vi har smittskyddsberedskap för dig

Att det finns beredskap för att kunna arbeta med nya smittor är en central fråga för Gård & Djurhälsan. Genom vår fältorganisation, vår kunskap och vårt nätverk kan vi snabbt agera när det behövs, till nytta för alla mjölk- och nötköttsföretagare. Smittskyddet på gårdar är en central fråga för god djurhälsa och låg antibiotikaförbrukning. För ett bibehållet gott djurhälsoläge är det viktigt att kontinuerligt bevaka nya sjukdomar och ta fram relevanta strategier vid behov. Exempel på sådana sjukdomar är frasbrand och infektioner med Mycoplasma bovis.

Genom Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS), som är ett samarbete mellan Gård & Djurhälsan och LRF Mjölk, bevakas smittskyddsfrågor åt hela lantbruksnäringen. SDS kompletterar myndigheternas krav vid import och ger rekommendationer för att förhindra introduktion av nya smittor till Sverige. SDS spelar även en roll som samordnare för näringen vid frågor om mycket smittsamma sjukdomar (epizootier) och följer internationellt smittläge.

Vi hanterar aktuella smittskyddsfrågor för dig

  • Även för vanliga sjukdomar måste strategier och rådgivning hållas aktuell. För betesparasiter diskuteras viktiga strategifrågor inom samarbetsgruppen Sampar, där även SLU, SVA och Växa ingår.
  • Genom det förebyggande programmet Smittsäkrad besättning utförs kontroll och rådgivning till besättningar. För en fortsatt utveckling av programmet finns Gård & Djurhälsan representerade i den referensgrupp som finns inom programmet.
  • Vissa infektionsämnen regleras av särskild lagstiftning. Ett sådant som varit mycket aktuellt under flera år är salmonella hos nöt. Gård & Djurhälsan har under året medverkat i den förstudie som Jordbruksverket arbetar med omkring nya strategier för kontroll och bekämpning av salmonella hos nötkreatur.
  • Med nya produktionsformer är det särskilt viktigt att ha en god övervakning av hälsoläget och vid behov ta fram rådgivning omkring dessa. Nya typer av exotiska idisslare bygger på import av djur, vilket gör det extra viktigt att bevaka sjukdomsläget. Gård & Djurhälsan har en kompetensbas för sjukdomar hos bison.

Vi samverkar med branschen för dig

  • Genom vår spetskompetens har vi en unik möjlighet att fånga upp frågor från fältet, bidra med framtagande av ny kunskap och återföra den till er producenter genom praktiska strategier och råd. Kunskapen kommer också myndigheter, branschen och praktiserande veterinärer till del. För att kunna driva frågor som är viktiga för hela nötköttbranschen krävs samverkan inom branschen. Gård & Djurhälsan har ett stort nätverk och genom dialog med övriga aktörer i branschen kan vi gemensamt driva viktiga frågor. Företag och organisationer som vi samverkar med är bland annat SNP, NAB, Växa, Svenska Köttföretagen och LRF. Vi har även ett brett internationellt kontaktnät som kan användas vid olika frågeställningar.
  • Genom arbetet inom Handlingsplan Nöt har hela branschen enats om mål och aktiviteter som är viktiga för en konkurrenskraftig nötköttsproduktion. G&D finns representerat i arbetsgrupp Produktion. Tillsammans med Växa Sverige för vi dialog kring utfodringsnormer i Norfor för dikor och växande ungnöt. Vi är remissinstans åt bland annat Jordbruksverket och bevarar årligen ett antal remisser om aktuella frågor, ofta i samverkan med andra aktörer.

Vi representerar dig i olika grupper

Genom representation i olika grupper kan Gård & Djurhälsan påverka forskning och också få förslag på frågor och områden som är viktiga att arbeta med inom rådgivningen.  Ett exempel är Agroväst där vi genom deltagande i styrgruppen kan påverka forskningsinriktningen mot frågor som vi ser är aktuella i nötköttsproduktionen. Skånes Nötköttsforum är en gemensam mötesplats för alla som arbetar med nötköttsproduktion i Skåne, såväl producenter som representanter för LRF, banker, foderföretag, slakterier och rådgivning. Här utbyts erfarenheter kring aktuella frågor och fokusområden som rör nötkött på olika plan. Vi har också förmånen att vara representerade i juryn för både Årets vallmästare och årets nötköttsproducent.

Du får kunskap och information

Genom bevakning av aktuell forskning och insamling av data kan vi förmedla aktuell information till alla våra målgrupper. Ett exempel är de slaktdata som Livsmedelsverkets personal registrerar och som sedan 2005 sammanställs av G&D. Denna data ger oss viktig information om hälsoläget både i den enskilda besättningen och för hela landet. Informationen från dessa data kan bla hjälpa oss att se trender och initiera projekt som bidrar till bättre djurhälsa och produktion.

Vi sammanställer och förmedlar även statistik inom branschnära frågor, till exempel publicerade vi regelbundet utfall av nötslakten på vår hemsida. Vi har även bidragit till sammanställning av data från de marmoreringsbedömningar som gjorts på vissa slakterier. Genom att skriva artiklar i olika branschtidningar kan vi nå fler som arbetar med nötköttsproduktion men som inte är våra kunder, såsom nötköttsproducenter, tjänstemän och andra rådgivare.

Vi tillhandahåller tjänster och verktyg

Väl fungerande ekonomiska beräkningar ligger till grund för såväl rådgivning i rådgivningsföretag som företagsmässiga beslut hos nötköttsproducenter. I de kalkyler som Gård & Djurhälsan har finns grundläggande underlag. Kalkylerna hålls aktuella genom uppdateringar tre gånger per år.  Vi utvecklar även nya produktionsgrenskalkyler efterhand som nya produktionsmodeller blir aktuella. Under 2016 tog vi t ex fram en produktionsgrenskalkyl för kokviga. För medlemmar i SNP är kalkylerna rabatterade.

Vi arrangerar Nötköttsseminariet

Genom medfinansiering av nötköttsseminariet, som är en årlig tvådagarskonferens riktad till nötköttsproducenter, kan vi med en rimlig prissättning sprida kunskap och information till de cirka 200 deltagarna. Seminariet är efterfrågat av nötköttsproducenterna men har inte full kostnadstäckning via deltagaravgifterna.