Får

Klövkontrollen

Klövkontrollen

Kontrollerade klövar –  för en säkrare livdjurshandel

Sedan 2009/2010 driver  Gård & Djurhälsan ett kontrollprogram mot fotröta hos får – Klövkontrollen. Programmet är finansierat av djurägaravgifter och anslagsmedel från Jordbruksverket. Fotröta kan ge omfattande skador på klövarna på får och orsakar både djurlidande och ekonomiska förluster. Sedan den allvarliga klövsjukdomen smittsam digital dermatit (CODD=Contagious Ovine Digital Dermatitis) diagnostiserades för första gången i Sverige våren 2019 har programmet också fokus på att identifiera ev. ytterligare smittade besättningar.

Det övergripande målet med det nationella kontrollprogrammet är att minska smittspridning hos får mellan och inom besättningar i den svenska fårnäringen. Programmet är frivilligt och syftet är främst att sanera smittade besättningar samt att möjliggöra en livdjurshandel med djur utan smittsamma klövsjukdomar (F-status). Genom arbetet i kontrollprogrammet är det möjligt att ha god kontroll över fotröta och CODD i Sverige.

Enligt beslut från Baggauktions-kommittéerna på Gotland, i Jönköping och i Uppsala är F-status ett krav för besättningar som vill sälja baggar på auktionerna.

Sjukdomsinformation

Fotröta upptäcktes för första gången i Sverige 2004. Sjukdomen orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus som i samverkan med andra bakterier och miljöfaktorer leder till att klövspalthuden infekteras. I allvarligare fall undermineras sulhornet och ibland kan även klövkapselns vägghorn lossa från den underliggande köttklöven. CODD påvisades i Sverige första gången 2019. Sjukdomens orsak är oklar men man anser att bakterien Treponema är inblandad. CODD leder till att klövkapseln lossnar från kronranden och nedåt. Båda sjukdomarna orsakar smärta och hälta hos drabbade djur.

Läs mer om smittsamma klövsjukdomar och klövhälsa här i Kunskapsbanken.

Här undersöks klövarna av veterinär Ulrika König.

Anslutning

Du ansluter din besättning till kontrollprogrammet genom att fylla i Anslutningshandlingarna. Vid anslutning till Klövkontrollen görs kontrollen av veterinär. F-status förnyas årligen genom antingen veterinär kontroll eller egenkontroll. Om inga tecken på fotröta eller,  CODD finns vid kontrollerna erhåller besättningen F-status. Samma system gäller för besättningar som sanerats mot fotröta. Dessa besättningar erhåller F-status ca ett år efter sanering om det visar sig att inga tecken på fotröta finns vid kontrollen. Anslutningsbesöken genomförs från och med mitten på augusti till mitten på oktober, då har djuren gått igenom den provocerande period av fukt och värme som behövs för att fotröta ska utvecklas. Vid konstaterad CODD erbjuds slaktbidrag.

Boka klövkontroll i god tid

Eftersom genomgångarna endast kan utföras under en kort tidsperiod är det viktigt att Gård & Djurhälsan kontaktas i god tid för bokning av tid. Endast veterinärer med särskild kompetens i fotrötediagnostik kan anlitas för besättningsgenomgången. Kontakta din regionala djurhälsoveterinär som antingen själv gör genomgången eller förmedlar kontakt med veterinär som specialutbildats. Förbered dig inför anslutningsbesöket genom att ta del av vår checklista.

Riskbedömning av djurägarens egenkontroll

År 1: Veterinärbesök, ett representativt och riskbaserat urval av besättningens livdjur gås igenom.

År 2: Egenkontroll av klövarna utförd av djurägaren inklusive en skriftlig genomgång av rutiner, kontakter och observationer avseende klövhälsoläget under det gångna året. Med detta som underlag görs en riskbedömning som ligger till grund för förnyat F-status. Om djurägaren följt Klövkontrollens regler behövs inte veterinärgenomgång. Finns tveksamheter genomförs en obligatorisk besättningsgenomgång av veterinär.

År 3 och framåt: Varje år ligger en riskvärdering enligt ovan till grund för beslut om fortsatt F status genom egenkontroll.

En årlig egenkontroll och riskvärdering utgör grunden för förnyat F-status.

Råd & Regler Klövkontrollen

Som djurägare till ansluten besättning är det viktigt att du tar del av och följer reglerna som finns inom Klövkontrollen. Dessa hittar du här: Regler i Klövkontrollen 2023

Kontaktpersoner

Ulrika König

Djurhälsoveterinär Får – Klövkontrollen

Tel: 018-68 28 86

Mobil: 0730-68 35 02

Nina Axell Hartvik

Administratör – Klövkontrollen

Tel: 018-68 28 83

 

Frågor & Svar

FAQ Klövkontrollen

Vad kostar det att vara med i Klövkontrollen?


Den årliga avgiften för att delta i Klövkontrollen är 500 kr.

Vid den inledande besättningsgenomgången debiterar veterinären enligt sin ordinarie taxa. Gård & Djurhälsans veterinärer debiterar 1400 kr per timme samt 660 kr per timme restid. All provtagning (analyskostnad) vid besättningsgenomgångarna samt reskostnad som överstiger 20 mil totalt är subventionerad till 100 % via anslagsmedel från Jordbruksverket. Reskostnad upp till 20 mil betalas av djurägaren, 50 kr per mil. Klövkontroll kan ersätta eller komplettera det årliga besöket för PLUS-kunder.

Vid sanering av fotröta erbjuds subventioner för veterinärens timtid.  Hur stor subventionen är fastställs årligen beroende på vilka anslagsmedel som Klövkontrollen erhåller från Jordbruksverket. För 2024 är subventionen 50 % för veterinärens timtid i samband med sanering, samt 100 % för reskostnad som överstiger 20 mil totalt.

Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Behöver jag F-status till riksbedömningen?


Nej, till riksbedömningen behövs inte F-statusintyg, däremot en underskriven djurägarförsäkran. På baggauktionen i Jönköping, Uppsala och på Gotland är f-status obligatoriskt.

Jag har köpt djur med F-status, kan jag överta säljarens F-status?


Nej, för att få F-status måste besättningen alltid inledningsvis undersökas av veterinär (besättningsgenomgång). Meningen med besöket är bl a att lära upp djurägaren i hur man bedömer klövar och hur klövar ska se ut, för att djurägaren nästa år själv ska kunna göra kontrollen.

Måste slaktlammen undersökas vid besättningsgenomgången?


Nej, endast livdjur ska undersökas, dvs vuxna tackor, baggar och livlamm

Kan min veterinär som jag vanligen anlitar utföra besättningsgenomgången?


Veterinären ska vara utbildad av Gård & Djurhälsan avseende klövar och klövsjukdomar och ha deltagit i besättningsgenomgångar tillsammans med Gård & Djurhälsans veterinärer.

När görs besättningsgenomgångarna?


Besättningsgenomgångarna genomförs från 15/8-15/10.  Då har djuren gått igenom den provocerande period av fukt och värme som behövs för att fotröta ska utvecklas.

Behöver jag ha en tackvändare för besättningsgenomgången?


I besättningar med <50 djur lönar det sig inte att rigga upp en tackvändare, det går fortare totalt sett att 1-2 personer sätter djuren ”på rumpan”. Gård & Djurhälsan har 3 tackvändare placerade runt om i Sverige. Kontakta Gård & Djurhälsan för uppgift om var närmaste tackvändare står och för bokning. Hyreskostnad 400 kr för medlemmar och 600 kr för ickemedlemmar(exkl moms).

Vad behövs till genomgångarna?


-Under genomgången förväntas djurägaren aktivt ta del av klövinspektionen för att få kunskap om hur friska klövar ska se ut och vilka avvikelser som kan förekomma. Detta är en förutsättning för att djurägaren sedan ska kunna utföra klövkontrollerna i sin egen besättning. Handräckning: en person som sätter fåren på rumpan alternativt sköter tackvändaren och en (två) person som för fram djuren. En person som är sekreterare och antecknar öronnummer
-I större besättningar(>100 djur) kan man ha två tackvändare som står parallellt så flyter arbetet på effektivare.
-Grindar, gärna med plyfaskivor för att bygga upp hanteringsanläggning.
-Fålla eller utrymme där djur kan ställas åt sidan om man vill titta på dem igen.

Hur lång tid tar en besättningsgenomgång?


Ungefärlig tidsåtgång om allt löper på bra och djurägaren har riggat ett bra system: 1 timme per 50 tackor.

Var kan jag köpa zinksulfat?


Svar: Tillhandahålls för närvarande från Svenska Köttföretagen 010-130 89 32

Vilka fotbad är godkända som karantänsbehandling inom Klövkontrollen?


Endast zinksulfat 10%. Tillhandahålls för närvarande av Svenska Köttföretagen 010-130 89 32. Läs mer här!