Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Utredning av närmiljön i grisproduktionen

Projektets mål är att dokumentera närmiljön för grisar under tillväxtperioden i avdelningar med diande smågrisar, tillväxtgrisar och slaktgrisar. Med denna kunskap kan bättre anvisningar för det förebyggande arbetet och rådgivning tas fram och förhoppningsvis ge förutsättningar för friskare grisar och en bättre boxhygien.

Syfte:

Projektets resultat hoppas vi ska kunna ge en bättre förståelse för luftkvalitetens betydelse för grisens möjligheter att hantera olika infektioner. En bättre miljö bör ge mindre otrivsel och stress, bättre boxmiljö och på så vis ge en effektivare gris.

Resultaten hoppas vi också ska kunna ge ett bättre rådgivningsunderlag och leda till en minskad sjuklighet och därmed lägre läkemedelsanvändning. Friskare grisar ger bättre ekonomi till producenten genom att friska grisar är bättre foderomvandlare. Detta i sin tur innebär även färre antibiotikabehandlingar och att mindre kväve omsätts, vilket är positivt för miljön genom minskad ammoniakemission.

Vid frågor kontakta projektledare:

Carl-Johan EhlorssonDjurhälsoveterinär Gris
Tel: 046-32 58 83