Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

App i tonsiller hos suggor

Kan sambandet mellan förekomsten av App i tonsiller och antikroppsnivåer i blod hos suggor utgöra ett verktyg att identifiera smittförande djur?

Projektidén bygger på att undersöka suggor vid slakt. Genom att ta blodprov och bakteriella prov från tonsillerna på suggor direkt efter slakt hoppas vi kunna läsa av vilka suggor som har ett högt infektionstryck. Vi vill se om det finns ett samband mellan antikropparna i blodet och förekomsten/mängden App i tonsillerna. Om det finns ett sådant samband så kan det finnas en möjlighet att identifiera och avlägsna super-shedders i pågående produktion utan att göra en total depopulering av besättningen.

Syfte:

Om det i detta pilotprojekt visar sig möjligt att identifiera super-shedders, kan levande suggor testas på besättningar med App-relaterade problem och resultatet vägleda utslagning och rekrytering av suggor. Därmed hoppas vi att projektet ska kunna ge en ny möjlighet att minska problemen med App-infektioner. Resultaten hoppas vi ska kunna bidra till ett bättre rådgivningsunderlag och leda till en minskad sjuklighet och därmed lägre läkemedelsanvändning. Friskare grisar ger bättre ekonomi till producenten genom att friska grisar är bättre foderomvandlare. Detta i sin tur innebär även färre antibiotikabehandlingar och att mindre kväve omsätts, vilket är positivt för miljön.

Vid frågor kontakta projektledare:

Carl-Johan EhlorssonDjurhälsoveterinär Gris
Tel: 046-32 58 83