Information veterinär

Genom det statliga obduktionsanslaget finns det möjlighet för alla djurägare att få lantbruksdjur (nötkreatur, gris, får, get, fjäderfä, hägnad hjort samt domesticerade exotiska hovdjur) obducerade på regionala diagnostiska laboratorier till reducerad kostnad.

I vissa fall, t.ex. då transport till obduktionslaboratorium inte är praktiskt genomförbar, så är det även möjligt att djurägare kan få ta del av anslaget genom att ordinarie besättnings- eller djurhälsoveterinär obducerar djur ute på gård.

OBDUKTION PÅ LABORATORIUM alt. OBDUKTION AV AMBULERANDE VETERINÄROBDUCENT KRING SKARA

Skriv remiss!

För att få ta del av anslaget krävs att en veterinär skriver en remiss. Remissen är viktig, den ska klargöra den aktuella frågeställningen och den bör också beskriva sjukdomshistorien, ev. klinisk diagnos och behandling. Kontakta gärna laboratoriet innan remiss skickas!

Vart ska remissen skickas?

Om djurägaren själv åker in med sitt djur till närmsta obduktionslaboratorium mailas remissen dit. (Observera dock att till laboratoriet i Karlskoga är det inte tillåtet för djurägare att själva köra sina djur och till laboratoriet i Skara kan endast djur upp till 10 kg levereras.).

Om besättningen finns inom cirka två timmars resa från Skara kan en gårdsobduktion av ambulerande veterinärobducent utföras. Remissen mailas då till laboratoriet i Skara.

Om djuret körs in via Svensk Lantbrukstjänst mailas remissen till både Kristianstad och Karlskoga.

Kostnader för djurägaren.

OBDUKTION PÅ GÅRD UTFÖRD AV BESÄTTNINGSVETERINÄR

Vad ska man tänka på innan?

Innan man bestämmer sig för att utföra en gårdsobduktion bör planen för hur kadavret ska tas omhand efteråt vara klar. I de församlingar i Sverige som enligt SJVFS 2006:84, K14, bilaga 2 inte omfattas av kravet på kadaverhämtning gäller samma regler för ett obducerat djur som för vanliga kadaver. I andra områden i Sverige ska kadavret hämtas för destruktion.

Observera att om misstanke om epizootisk sjukdom föreligger ska alltid Jordbruksverket/SVA kontaktas. Om mjältbrand misstänks ska djuret inte obduceras utan provtagning ska ske från det oöppnade kadavret!

Var ska obduktionen utföras?

För större djur kan gårdens ordinarie kadaverupphämtningsplats vara det mest lämpliga stället att utföra obduktionen på. Tänk dock på att platser som har insyn från en väg eller intilliggande fastigheter kan vara olämpliga i detta sammanhang.

Även mindre djur kan naturligtvis obduceras utomhus på kadaverplatsen, men ofta är det bättre och bekvämare att obduktionen görs inomhus på ett ställe avskilt från andra djur. Det kan vara en verkstad, maskinhall, garage eller gårdens utlastningsutrymme.

Vilken utrustning krävs?

Man kommer långt med ett set med en kniv, sax, pincett och skärpstål (alternativt en andra kniv). Provtagningsutrustning som culturetter/e-svabbar, plaströr eller -burkar och formalinrör behövs ofta också. Papperssäckar (160 eller 240 liter), majsstärkelsesäckar och organiskt snöre vara bra att ha till hands för organ eller mindre djur (se nedan).

Vid obduktion av stora djur är det bra att använda rektalrock/undersökningsrock och gärna byxor, rektalhandskar (gärna med axelskydd) med undersökningshandskar ovanpå, någon form av hårskydd och stövlar. Med avtagande storlek på djuret som ska obduceras avtar sedan nivån av skyddande klädsel som man av nödvändighet behöver utrusta sig med.

Intill obduktionsplatsen är det bra om ett mindre bord, halmbal etcetera finns tillgänglig som en yta att hantera till exempel instrument och provtagningsmaterial på. Vatten att skölja av organ och instrument med behövs också. Finns det ingen slang i närheten, duger ett par hinkar med ljummet vatten bra. Det är också viktigt att belysningen är tillräcklig för att kunna utföra ett bra arbete.

Se till att djurägaren, eller annan person, är tillgänglig under arbetet. Dels av säkerhetsskäl, dels för att kunna ge handräckning vid till exempel provtagningar.

Hur går man till väga?

Större djur kan med fördel obduceras hängande i frambenen i en traktorskopa eller frontlastare med buken utåt (så att du inte behöver stå under maskinen). Att obducera stora djur liggande är krångligare, men fungerar det också. Idisslare ska i dessa fall ligga på sin vänstra sida, medan enkelmagade djur läggs med höger sida ned.

Mindre djur läggs lämpligen på en upphöjd plats som till exempel ett stadigt bord, en skiva mellan två bockar eller en hög med lastpallar. Om man vill ha djuret liggande på rygg är det praktiskt att ”fälla” benen, så djuret inte vickar. En praktisk variant är att utföra obduktionen med djuret liggande i en traktorskopa. Det fungerar som ett höj- och sänkbart bord, som sedan direkt kan användas för transport till kadaverhanteringsplatsen.

Kostnader för djurägaren

Kostnaden för veterinärens tid och andra omkostnader i samband med obduktionen faktureras djurägaren, precis som vid ett vanligt veterinärbesök (regleras alltså helt och hållet mellan djurägaren och obducerande veterinär), medan obduktionsanslaget står för kostnaderna för relevanta uppföljande undersökningar som utförs (t.ex. histologi och bakteriologi).

Av ekonomiska skäl bör antalet prover för histologi i normalfallet begränsas till tre och dessa, liksom bakteriologiska prover etcetera, ska sändas till SVA. För att kostnaden ska debiteras det statliga obduktionsanslaget ska Gård & Djurhälsans vanliga obduktionsremiss användas till de uppföljande undersökningarna, ej SVA:s ordinarie remiss.

Hur går kadaverhämtningen till när ett djur obducerats?

I de fall kadaverhämtning ska användas måste hänsyn tas till att Lantbrukstjänst ska kunna hantera materialet med den ordinarie kranen, vilket till exempel kan ske på följande vis:

  1. På de gårdar där det finns en kadavercontainer utställd av Svensk Lantbrukstjänst läggs organ och kropp (om det är ett mindre djur) direkt i containern. Är obduktionen utförd i en traktorskopa går hanteringen extra lätt och smidigt!
  2. Alla organ läggs tillbaka i djurkroppen efter obduktionen och buken tråcklas ihop med ett snöre av organiskt material, typ sisal eller hampa (detta förutsätter att obduktionen utförs relativt ”försiktigt” så att tillräckligt med oförstörd hud finns att sy i).
  3. Alla organ läggs i en sopsäck av dubbelt papper som, för att förhindra uppblötning av säcken, ”fodras” med en säck av plastliknande organiskt material (exempelvis majsstärkelse). Säcken ställs på ett underlag som skyddar från väta underifrån bredvid den öppnade kroppen. Kropp och säck kan sedan lyftas var för sig med bilens gripklo.
  4. Alla organ (och eventuellt kropp om det är ett mindre djur) läggs/ligger kvar i en traktorskopa, som djurägaren kan tippa i lastbilen i samband med hämtning av Svensk Lantbrukstjänst. Detta förutsätter att djurägaren a/ kommer kunna vara närvarande när kadaverbilen kommer, b/ kan avvara sin skopa under tiden fram till att kadavret hämtas.

Säg till djurägaren att anmäla för kadaverhämtning med en kommentar om ”gårdsobduktion”, så att entreprenören är förberedd.

Rapportering

För att ta del av det statliga obduktionsanslaget för de uppföljande undersökningarna ska ett obduktionsintyg för gårdsobduktioner ifyllas och sändas till Gård & Djurhälsan, Obduktionsverksamheten, Kungsängens gård, 753 23 Uppsala (e-postalternativ?), senast två veckor efter att slutsvar har kommit från de uppföljande undersökningarna. Kopia på utlåtande för de uppföljande undersökningarna skall bifogas obduktionsintyget. Obduktionen kommer sedan att ingå i statistiken tillsammans med övriga obduktioner som utförts inom anslaget. Om en gårdsobduktion inte rapporteras försvinner mycket av nyttan ur anslagets perspektiv och därför kommer i dessa fall hela kostnaden för de uppföljande undersökningarna faktureras obducerande veterinär.

Dokument och länkar