Instruktioner gårdsobduktion

Vad ska man tänka på innan?

Innan man bestämmer sig för att utföra en gårdsobduktion bör planen för hur kadavret ska tas omhand efteråt vara klar. I de församlingar i Sverige som enligt SJVFS 2006:84, K14, bilaga 2 inte omfattas av kravet på kadaverhämtning gäller samma regler för ett obducerat djur som för vanliga kadaver. I andra områden i Sverige ska kadavret hämtas för destruktion.

Observera att om misstanke om epizootisk sjukdom föreligger ska alltid Jordbruksverket/SVA kontaktas. Om mjältbrand misstänks ska djuret inte obduceras utan provtagning ska ske från det oöppnade kadavret!

Var ska obduktionen utföras?

För större djur kan gårdens ordinarie kadaverupphämtningsplats vara det mest lämpliga stället att utföra obduktionen på. Tänk dock på att platser som har insyn från en väg eller intilliggande fastigheter kan vara olämpliga i detta sammanhang.

Även mindre djur kan obduceras utomhus på kadaverplatsen, men ofta är det bekvämare att obduktionen görs inomhus på ett ställe avskilt från andra djur. Det kan vara en verkstad, maskinhall, garage eller gårdens utlastningsutrymme.

Vilken utrustning behövs?

Kniv, sax, pincett och skärpstål (alternativt en andra kniv).

Provtagningsutrustning som culturetter/e-svabbar, plaströr eller -burkar och formalinrör.

Eventuellt papperssäckar (160 eller 240 liter), säckar i plastliknande organiskt material att ”fodra” papperssäckarna med och organiskt snöre.

Ett mindre bord, halmbal etc, som en yta för att hantera till exempel instrument och provtagningsmaterial.

Vatten, gärna i hink, att skölja av organ och instrument med.

Bra belysning.

Klädsel

Rektalrock/undersökningsrock och gärna byxor, rektalhandskar (gärna med axelskydd) med undersökningshandskar utanpå, någon form av hårskydd och stövlar. För riktigt små djur krävs inte så omfattande skyddsklädsel.

Hur går man till väga?

Se till att djurägaren, eller annan person, är tillgänglig under arbetet. Dels av säkerhetsskäl, dels för att kunna ge handräckning vid till exempel provtagningar.

Större djur obduceras med fördel hängande i frambenen i en traktorskopa eller frontlastare med buken utåt (så att du inte behöver stå under maskinen). Att obducera stora djur liggande är krångligare. Idisslare ska i dessa fall ligga på sin vänstra sida, medan enkelmagade djur läggs med höger sida ned.

Mindre djur läggs helst på en upphöjd plats som till exempel ett stadigt bord, en skiva mellan två bockar eller en hög med lastpallar. Om man vill ha djuret liggande på rygg är det praktiskt att ”fälla” benen, så djuret inte vickar. En praktisk variant är att utföra obduktionen med djuret liggande i en traktorskopa. Det fungerar som ett höj- och sänkbart bord, som sedan direkt kan användas för transport till kadaverhanteringsplatsen.

Kostnader för djurägaren

Kostnaden för veterinärens tid och andra omkostnader i samband med obduktionen faktureras djurägaren, precis som vid ett vanligt veterinärbesök. Under 2022 utgår ett ”Gårdsobduktionsbidrag” på 1 660 kr + moms utgår i bidrag från Nationella Obduktionsverksamheten, då obduktion utförs på gård. Obducerande veterinär drar av 1 600 kr från besöksfakturan till djurägaren och fakturerar Gård & Djurhälsan – Obduktionsanslag. Obduktionsanslaget står för kostnaderna för relevanta uppföljande undersökningar som utförs (t.ex. histologi och bakteriologi).

Uppföljande undersökningar

Uppföljande undersökningar som är relevanta utifrån ett sjukdomsövervakningsperspektiv och för att ställa diagnos – som t.ex. histologisk undersökning, bakteriologisk odling och resistensundersökning, bekostas av obduktionsanslaget. Av ekonomiska skäl bör antalet prover för histologi i normalfallet begränsas till tre och dessa, liksom bakteriologiska prover etcetera, ska sändas till SVA. För att kostnaden ska debiteras det statliga obduktionsanslaget ska särskilda remisser användas till de uppföljande undersökningarna.

Hur går kadaverhämtningen till när ett djur obducerats?

I de fall kadaverhämtning ska användas måste hänsyn tas till att Lantbrukstjänst ska kunna hantera materialet med den ordinarie kranen:

  1. På de gårdar där det finns en kadavercontainer utställd av Svensk Lantbrukstjänst läggs organ och kropp  direkt i containern. Är obduktionen utförd i en traktorskopa går hanteringen extra lätt och smidigt!
  2. Alla organ läggs tillbaka i djurkroppen efter obduktionen och buken tråcklas ihop med ett snöre av organiskt material, typ sisal eller hampa (detta förutsätter att obduktionen utförs relativt ”försiktigt” så att tillräckligt med oförstörd hud finns att fästa snöret i).
  3. Alla organ läggs i en sopsäck av dubbelt papper som, för att förhindra uppblötning av säcken, ”fodras” med en säck av plastliknande organiskt komposterbart material. Säcken ställs på ett underlag som skyddar från väta underifrån bredvid den öppnade kroppen och knyts igen med ett snöre i organiskt material. Kropp och säck kan sedan lyftas var för sig med bilens gripklo.
  4. Alla organ (och eventuellt kropp) läggs/ligger kvar i en traktorskopa, som djurägaren kan tippa i lastbilen i samband med hämtning av Svensk Lantbrukstjänst. Detta förutsätter att djurägaren a/ kommer kunna vara närvarande när kadaverbilen kommer, b/ kan avvara sin skopa under tiden fram till att kadavret hämtas.

Säg till djurägaren att anmäla för kadaverhämtning med en kommentar om ”gårdsobduktion”, så att entreprenören är förberedd.

Rapportering

För att ta del av det statliga obduktionsanslaget för de uppföljande undersökningarna ska ett obduktionsrapport för gårdsobduktioner ifyllas och sändas till obduktion.provsvar@gardochdjurhalsan.se, senast två veckor efter att slutsvar har kommit från de uppföljande undersökningarna. Kopia på utlåtande för de uppföljande undersökningarna skall bifogas obduktionsintyget. Obduktionen kommer sedan att ingå i statistiken tillsammans med övriga obduktioner som utförts inom anslaget. Om en gårdsobduktion inte rapporteras försvinner mycket av nyttan ur anslagets perspektiv och därför kommer i dessa fall hela kostnaden för de uppföljande undersökningarna faktureras obducerande veterinär.

Dokument och länkar