Gårdsobduktion

I de fall då transport till obduktionslaboratorium inte är praktiskt genomförbar, så kan djurägare få ta del av obduktionsanslaget genom att ordinarie besättnings- eller djurhälsoveterinär obducerar djur ute på gård.

Kontakta din besättningsveterinär

Kostnaden för veterinärens tid och andra omkostnader i samband med obduktionen faktureras djurägaren, precis som vid ett vanligt veterinärbesök (regleras alltså helt och hållet mellan djurägaren och obducerande veterinär). Under 2022 utgår ett ”Gårdsobduktionsbidrag” på 1 660 kr + moms utgår i bidrag från Nationella Obduktionsverksamheten, då obduktion utförs på gård. Obducerande veterinär drar av 1 600 kr från besöksfakturan till djurägaren och fakturerar G&D dessa till: Gård & Djurhälsan – Obduktionsanslag.Obduktionsanslaget står för kostnaderna för uppföljande undersökningar som utförs (t.ex. histologi och bakteriologi).

Praktiska tips

Vad är en lämplig plats att utföra obduktionen på?

Vid planering inför obduktionen bör hänsyn tas till hur kadavret ska tas omhand efteråt. För större djur kan detta innebära att obduktionen lättast sker i anslutning till gårdens vanliga plats för kadaverhämtning.

Denna plats behöver ligga lättåtkomligt, i anslutning till en farbar väg, utomhus, på någon form av hårdgjord yta och gärna i skuggläge. Om ingen hårdgjord yta finns ska hänsyn tas till avrinningsförhållanden och annat som kan påverka omgivande miljö. Ställen som har insyn från en väg eller intilliggande fastigheter är inte lämpliga. Vägen till platsen där avlidna djur placeras bör inte korsa vägar där transport av foder utförs eller djur förflyttas. Detta för att minimera eventuell smittspridning.

Även mindre djur kan obduceras utomhus på kadaverplatsen, men ofta är det bekvämare att obduktionen görs inomhus på ett ställe avskilt från andra djur. Det kan vara en verkstad, maskinhall, garage eller gårdens utlastningsutrymme.

Förberedelser inför obduktionen

Om obduktionen inte ska utföras inom de närmaste timmarna bör det avlidna djuret täckas över med ett ventilerande skydd exempelvis skyddsnät eller halm (plast påskyndar förruttnelseprocessen och bör undvikas). Mindre djur kan om möjligt förvaras i en jordkällare eller annat svalt utrymme (dock inte i minusgrader) fram till obduktionen kan utföras.

Intill obduktionsplatsen är det bra om ett bord, halmbal etcetera finns tillgänglig som en yta för instrument och provtagningsmaterial. Vatten att skölja av organ och instrument med behövs också. Finns det ingen slang i närheten, duger ett par hinkar med ljummet vatten bra. Det är också viktigt att belysningen är tillräcklig.

Hur går obduktionen till?

Någon från gården förväntas vara tillgänglig under arbetet, dels av säkerhetsskäl, dels för att kunna ge handräckning vid till exempel provtagningar. Många djurägare uppskattar den direkta återkopplingen man kan få, men om du inte känner dig bekväm med situationen går det lika bra att någon annan person är behjälplig.

Större djur obduceras hängande i frambenen i en traktorskopa eller frontlastare med buken utåt. Att obducera liggande djur är krångligare. Idisslare ska i dessa fall ligga på sin vänstra sida, medan enkelmagade djur läggs med höger sida ned.

Mindre djur läggs lämpligen på en upphöjd plats som till exempel ett stadigt bord, en skiva mellan två bockar eller en hög med lastpallar. En praktisk variant är att utföra obduktionen med djuret liggande i en traktorskopa. Det fungerar som ett höj- och sänkbart bord, som sedan direkt kan användas för transport till kadaverhanteringsplatsen.

Vad händer efter obduktionen?

I de församlingar i Sverige som enligt SJVFS 2006:84, K14, bilaga 2 inte omfattas av kravet på kadaverhämtning gäller samma regler för ett obducerat djur som för vanliga kadaver. I andra områden i Sverige ska kadavret hämtas för destruktion.

Om det finns en kadavercontainer på gården läggs kroppen och organen direkt i containern.

Om djuret ska hämtas av Svensk Lantbrukstjänst görs anmälan med en kommentar om ”gårdsobduktion”. I de fall då veterinären har sytt ihop djuret kan det lyftas som vanligt med kadaverbilens gripklo.

En variant är att organen har lagts i papperssäckar fodrade med en säck i ett plastliknande organiskt material (det viktigt att säcken med organ skyddas från väta utifrån, så att den hålls intakt tills Svensk Lantbrukstjänst kommer och hämtar materialet).  Kadaverbilens gripklo kan då lyfta kroppen och säcken var för sig.

Ligger kadavret i en traktorskopa, kan den tippas direkt i lastbilen i samband med hämtning. Detta förutsätter dock att du a/ är närvarande när kadaverbilen kommer, b/ kan avvara din skopa under tiden fram till att kadavret hämtas.