Nöt

Paratuberkulos hos nöt

Övriga projekt & undersökningar Paratuberkulos hos nöt

Undersökning vid obduktion

Sedan 2003 undersöks alla obducerade nötkreatur och får över ett års ålder för paratuberkulos. Det var genom en sådan undersökning som det senaste fallet upptäcktes.

Undersökning av importbesättningar

Utomlands är paratuberkulos en vanlig sjukdom och orsakar stora förluster, både för mjölk- och köttproduktionen. I flera länder diskuteras bekämpningsprogram för att minska de ekonomiska konsekvenserna, men problemen är stora. I Sverige har vi ett unikt läge som vi vill bevara och dokumentera.

Denna undersöknings syfte är att ytterligare undersöka och dokumentera Sveriges status avseende förekomsten av paratuberkulos bland nötkreatur. Eftersom sjukdomen är vanligt förekommande i övriga länder, utgör besättningar som importerat djur en särskild risk. I denna undersökning ingår besättningar som varit sista besättning åt nötkreatur importerade till Sverige under perioden 1990-2005 och 2005-2011.

I de utvalda besättningarna har träckprov tagits från importerade djur, i de fall importdjuren inte finns i livet tas prov från importdjurens avkommor och besättningens äldsta djur.

Slakteriundersökningar

Gård & Djurhälsan har haft i uppdrag av Jordbruksverket att genomföra en provtagning avseende förekomst av sjukdomen paratuberkulos hos äldre och avmagrade nötkreatur i normalslakten. Syftet med undersökningen var att tillsammans med tidigare genomförda provtagningar bidra till ett underlag som kan bidra till en frihet från paratuberkulos i Sverige. Totalt togs 1 200 prover av besiktningsassistenter och besiktningsveterinärer på svenska slakterier under 2008-2010. Inga positiva djur påträffades i undersökningen.

Screening i mjölkbesättningar

Tre screeningar har utförts i mjölkbesättningar, år 2001, 2004 och 2005. I alla tre fall har 200 besättningar undersökts med träckprovsodling av 20 äldre djur. Inget positivt fall har påvisats i dessa undersökningar.

Klinisk övervakning – Hitta magra kor

Veterinärer ombads i samband med annat besök ta ett träckprov från en mager ko i besättningen, med eller utan diarré. Kon skulle vara minst två år gammal och någon övre åldersgräns fanns inte. 258 djur från åtminstone 236 olika besättningar provtogs.  Slutresultatet blev att samtliga testade kor var negativa.

Syftet med projektet var dels att få in provmaterial från en kategori riskdjur, magra kor över två års ålder, med eller utan diarré,  dels att höja medvetenheten och kunskapen om sjukdomen och därigenom förbättra den passiva övervakningen.

Resultatet av undersökningen framgår av karta över magra kor.

Undersökning av får

Fårbesättningar har screenats årligen genom anslag från Jordbruksverket. Tidigare med serologisk diagnostik men sedan 2004 med träckprovodling. Proverna tas från besättningar som är med i Maedi-Visna programmet och ca 70 besättningar har undersökts årligen. Paratb har inte påvisats på får i Sverige. Fårscreeningen avslutades 2012 och 2011 hade cirka 600 får i A-statusbesättningar med sambete och gemensam inhysning med nötkreaturen, provtagits. Alla utbesvarade prover har varit negativa.