Guide

Fotbad för sanering av fotröta

För behandling av fotröta används 10 % zinksulfatlösning. Zinksulfat (zinksulfatmonohydrat) kan för närvarande beställas av Svenska Köttföretagen på 010-130 89 32.

Det finns ett förhållandevis stort utbud av olika klövprodukter för får, många av dem tillverkas i andra länder där fotröta är betydligt vanligare än i Sverige och där man inte har som målsättning att bekämpa sjukdomen helt. Vi avråder för närvarande fotbad med andra produkter än 10 % zinksulfatlösning. Fotbad bör inte göras annat än i karantän eller efter ordination från veterinär som undersökt djuren och först fastställt orsaken till klövproblemen i besättningen.

Eftersom zinksulfat är svårlösligt är det lättast att blanda lite i taget i en mindre mängd hett vatten och sedan fylla på med kallt vatten. Zinksulfatlösningens verkningsgrad påverkas inte av gödsel eller jord och samma lösning kan användas flera gånger i samband med en sanering.

Läs skyddsföreskrifterna! Zinksulfat klassas som miljöfarligt avfall, ta kontakt med Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun för anvisningar om kvittblivning.

 

Fotbad för sanering av fotröta

Fotrötebakterien är känslig för yttre påverkan och överlever högst några dagar i miljön. Det utnyttjar man i saneringsarbetet. Med strategiskt upprepade fotbad, ibland kombinerat med antibiotikabehandling, kan man bekämpa smittan. Man kan inte utrota fotröta i en besättning med behandlingar av enskilda djur – alla djur måste behandlas samtidigt. Kroniskt infekterade djur kan inte behandlas friska utan måste slaktas. För att lyckas med saneringsarbetet krävs noggrannhet och målmedvetenhet. I vissa fall kan utslaktning av hela besättningen vara ett bättre alternativ. Under svenska förhållanden är sanering av fotröta på besättningsnivå testat med gott resultat i projektet ”Fotröta i svenska fårbesättningar 2007-2009, sanering och friskförklaring”.

 

 

I avvaktan på en sanering eller om det inte finns förutsättningar att sanera en besättning måste man räkna med att snabbt sätta in åtgärder för att lindra symtomen och minska smittspridningen. Kontakta veterinär för bedömning och behandling.

Gör så här:

  1. Planläggningen av en fotrötesanering måste göras omsorgsfullt. Bästa tidpunkten är när antalet djur i besättningen är så litet som möjligt, vanligtvis när lammen slaktats. Det måste också finnas flera betesfållor eller ytor där inga klövbärande djur gått de senaste 14 dagarna.
  2. Innan saneringen görs en veterinärkontroll så att kroniker kan sorteras ut, i vissa fall sätts även antibiotika in på enskilda djur.
  3. Sanering består av totalt 3 fotbad med 1-7 dagar mellan respektive bad. Djuren ska stå i fotbadet i ca 15-30 min. Efter varje bad ska djuren stå på en hårdgjord yta där de kan torka upp under 30-60 min. Därefter ska de släppas till en yta där det inte gått klövbärande djur de senaste 14 dagarna.
  4. Ungefär en månad efter sista fotbadet kan en behandlingskontroll genomföras då veterinär återigen undersöker alla djuren för att i ett tidigt skede kunna upptäcka om något eller några djur inte blivit bra efter behandlingen.

Under augusti-oktober efterkommande säsong kan sedan ett sista veterinärbesök genomföras och om allt ser bra ut då kan besättningen friskförklaras.