Resistens

Möjligheten att kontrollera parasiterna genom avmaskning minskar när parasiterna utvecklar resistens mot läkemedlen. Dessvärre har resistensläget i Sverige försämrats under senare år med ett ökat antal besättningar som har konstaterad resistens mot ett eller flera avmaskningspreparat. För att hindra spridning av resistens är det viktigt att karantänsrekommendationer följs vid inköp av djur. Det är också viktigt att på ett tidigt stadie uppmärksamma om avmaskning av djuren ger ett dåligt behandlingsresultat.

Nationell strategi mot anthelmintikaresistens

Riktlinjer mot avmaskningsmedelsresistenta parasiter