Guide

Avmaskning och parasitprovtagning i karantän

Observera att dessa råd endast gäller hur parasiter ska hanteras vid införsel av djur. För fullständiga karantänsrekommendationer läs mer under ”Smittskydd”.

Vid införsel av djur från annan besättning finns alltid risk för introduktion av ny parasitsmitta. Är parasiterna motståndskraftiga (resistenta) mot avmaskningsmedel kan konsekvenserna bli mycket allvarliga. Sträva efter att ta in så få nya djur som möjligt, från så få besättningar som möjligt.

Inför kontakt

Fråga den andra besättningen om deras parasitläge:

  • Är djuren avmaskade inför försäljningen? När? Med vilket avmaskningsmedel?
  • Är djuren undersökta för parasiter med träckprov? När? Resultat?
  • Har djuren varit sjuka på grund av parasiter?
  • Har parasiter påvisats vid obduktion?
  • Har Stora leverflundran (kod 79/80) påvisats vid slakt?
  • Har det gjorts några behandlingskontroller efter avmaskning? När? Resultat?
  • Finns det misstanke om att behandling mot parasiter har haft dålig effekt? Om ja, vad gjordes då?
  • Har besättningen köpt eller haft kontakt med importerade djur så att ytterligare frågor bör ställas?

Vid inköp av större djurgrupper, kontakta din rådgivande veterinär.

Isolera och undersök

Djur som köpts in, varit utlånade eller gått på bete med andra djur ska sättas i karantän/isolering vid hemkomst. Karantänen kan vara i stallet men helst i en egen byggnad så långt ifrån övriga djur i besättningen som möjligt. Vid karantän på bete kan oönskade parasiter komma ut på betet. Karantänstiden bör vara minst 4 veckor. Exempelvis djur som ska gå till slakt kan hållas som sällskap till djur i karantän.

Klippning kan underlätta kontroll av lusförekomst. Kontrollera huden under lättklövarna och på pung för tecken på fotskabb (krustor, sår, förtjockad hud, klåda).

Behandlingar och provtagning

Det är bättre att behandla enstaka djur i karantänen än att riskera att behandla hela flocken, därför rekommenderas alltid nedanstående rekommendationer. Det finns stor risk att allvarliga sjukdomar kommer in i besättningen om behandlingsrekommendationerna inte följs!

Mag-tarmparasiter:

Ta individuella träckprov och avmaska vid samma tillfälle med Noromectin® eller Ivomec®. Kontrollera djurets vikt för att kunna beräkna dosen av avmaskningsmedel rätt, och i de fall djuren avmaskas via munnen ska ingivaren kalibreras.

Gör en behandlingskontroll genom att ta ett nytt träckprov 7−14 dagar efter utförd avmaskning. Analysen bör vara extra noggrann, d v s den bör inkludera odling av larver.

Många träckprov visar ganska låga värden under hösten. För att öka säkerheten avseende livdjur inköpta på hösten kan man behålla dem på stall och ta ytterligare ett träckprov kommande vår (fr o m mitten av april).

Rådgör med din veterinär efter provsvaren och innan djuren släpps på bete.

Stora Leverflundran:

Vid misstanke om förekomst av stora leverflundran i säljarbesättningen eller i de fall information från säljaren saknas bör inköpta djur avmaskas mot stora leverflundran i karantän. Preparat verksamma mot stora leverflundran är t ex Fasinex, Triclafas eller Valbazen®.

Fasinex och Triclafas tar alla stadier av stora leverflundran och är därmed ett förstahandsval som karantänsavmaskning mot stora leverflundran. Båda preparaten är licenspreparat och Gård & Djurhälsan kan tillhandahålla recept. Avmaskningen bör ske tidigast 2 veckor efter senaste betestillfälle i säljarbesättningen. Äggutskiljning kan pågå ända upp till 3 veckor efter behandling, inköpta djur bör därför hållas i karantän på stall 3 veckor efter behandling.

Valbazen® har endast effekt mot de vuxna flundrorna och om detta preparat används kan avmaskning ske tidigast ca 3 månader efter installning. Baggen ska inte släppas ut på bete förrän tidigast 2 veckor efter avmaskning. Observera att förhöjd dos Valbazen® (4 ml/10 kg) ska användas för effekt mot stora leverflundran.

Löss/fotskabb:

Fåren kan med fördel avlusas under karantänen med exempelvis Bayticol®, Blaze® eller Spotinor®. Behandlingen kan behöva upprepas efter ca 2 veckor. Vid misstanke om fotskabb kontakta din veterinär för lämplig behandlingsstrategi.

Andra djurslag

Sambete och växelbete med andra djurslag kan vara fördelaktigt för att minska parasittrycket på betet. Vissa parasiter delas dock mellan flera djurslag. Exempelvis stora leverflundran kan spridas med nötkreatur, diskutera därför gärna med din veterinär för bästa betesstrategi.