Får

Klövkontrollen

Råd & Regler Klövkontrollen

Som djurägare till ansluten besättning är det viktigt att du tar del av och följer reglerna som finns inom Klövkontrollen. Dessa hittar du i Plan & Riktlinjer för Klövkontrollen.

Regler i Klövkontrollen 2023

 

Fotrötecertifiering och F-status inom Klövkontrollen

Vid anslutning till Klövkontrollen görs kontrollen av veterinär, nästa år görs en egenkontroll av djurägaren. För anslutning måste besättningen bestå av minst tio får varav fem över ett års ålder. Djuren får inte ha fotbadats under de senaste tio månaderna innan kontrollbesöket.

F-status förnyas årligen genom antingen veterinär kontroll eller egenkontroll. Om inga tecken på fotröta finns vid kontrollerna erhåller besättningen F-status. Samma system gäller för besättningar som sanerats mot fotröta. Dessa besättningar erhåller F-status ca ett år efter sanering om det visar sig att inga tecken på fotröta finns vid kontrollen. Fotrötecertifieringen genomförs från och med mitten på augusti till mitten på oktober, då har djuren gått igenom den provocerande period av fukt och värme som behövs för att fotröta ska utvecklas.

F-status krav för pälsbaggsauktionerna

Enligt beslut från Baggauktions-kommittéerna på Gotland, i Jönköping och i Uppsala är F-status ett krav för besättningar som vill sälja baggar på auktionerna.

Riskbedömning av djurägarens egenkontroll

Vid anslutning till Klövkontrollen får djurägaren information om regelverket och skriver under en förbindelse.

År 1: Veterinärbesök, hela besättningen gås igenom.

År 2: Egenkontroll av klövarna utförd av djurägaren inklusive en skriftlig genomgång av rutiner, kontakter och observationer avseende klövhälsoläget under det gångna året. Med detta som underlag görs en riskbedömning som ligger till grund för förnyat F-status. Om djurägaren följt Klövkontrollens anvisningar och inte köpt djur från fotrötebesättningar behövs inte veterinärgenomgång. Finns tveksamhetergenomförs en obligatorisk besättningsgenomgång av veterinär.

År 3 och framåt: Varje år ligger en riskvärdering enligt ovan till grund för beslut om fortsatt F status genom egenkontroll.

En årlig egenkontroll och riskvärdering utgör grunden för förnyat F-status

Boka klövkontroll i god tid

Eftersom genomgångarna endast kan utföras under en kort tidsperiod är det viktigt att Gård & Djurhälsan kontaktas i god tid för bokning av tid. Endast veterinärer med särskild kompetens i fotrötediagnostik kan anlitas för besättningsgenomgången. Kontakta din regionala djurhälsoveterinär som antingen själv gör genomgången eller förmedlar kontakt med veterinär som specialutbildats.

Djurägarförsäkran

Observera att kravet på F-status endast gäller pälsbaggsauktionerna. Besättningar som inte har för avsikt att sälja djur vid auktionerna kan naturligtvis ändå bli fotrötecertifierade. För övriga rekommenderas fortsättningsvis Djurägarförsäkran vid all handel eller utlåning av djur. Djurägarförsäkran kan laddas ned här och finns i två varianter; för utskrift och som skrivbar pdf.

Frågor & Svar

FAQ Klövkontrollen

Vad kostar det att vara med i Klövkontrollen?


Den årliga avgiften för att delta i Klövkontrollen är 500 kr.

Vid den inledande besättningsgenomgången debiterar veterinären enligt sin ordinarie taxa. För Gård & Djurhälsans kunder debiterar Gård & Djurhälsans veterinärer 1280 kr per timme samt 600 kr per timme restid. All provtagning (analyskostnad) vid besättningsgenomgångarna samt reskostnad som överstiger 20 mil totalt är subventionerad till 100 % via anslagsmedel från Jordbruksverket. Reskostnad upp till 20 mil betalas av djurägaren, 45 kr per mil. Klövkontroll kan ersätta eller komplettera det årliga besöket för PLUS-kunder.

Vid sanering av fotröta erbjuds subventioner för veterinärens timtid.  Hur stor subventionen är fastställs årligen beroende på vilka anslagsmedel som Klövkontrollen erhåller från Jordbruksverket. För 2021 är subventionen 50 % för veterinärens timtid i samband med sanering, samt 100 % för reskostnad som överstiger 20 mil totalt.

Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Behöver jag F-status till riksbedömningen?


Nej, till riksbedömningen behövs inte F-statusintyg, däremot en underskriven djurägarförsäkran. På baggauktionen i Jönköping, Uppsala och på Gotland är f-status obligatoriskt.

Jag har köpt djur med F-status, kan jag överta säljarens F-status?


Nej, för att få F-status måste besättningen alltid inledningsvis undersökas av veterinär (besättningsgenomgång). Meningen med besöket är bl a att lära upp djurägaren i hur man bedömer klövar och hur klövar ska se ut, för att djurägaren nästa år själv ska kunna göra kontrollen.

Måste slaktlammen undersökas vid besättningsgenomgången?


Nej, alla livdjur ska undersökas, dvs vuxna tackor, baggar och livlamm.

Kan min veterinär som jag vanligen anlitar utföra besättningsgenomgången?


Veterinären ska vara utbildad av Gård & Djurhälsan avseende klövar och klövsjukdomar och ha deltagit i besättningsgenomgångar tillsammans med Gård & Djurhälsans veterinärer.

När görs besättningsgenomgångarna?


Besättningsgenomgångarna genomförs från 15/8-15/10.  Då har djuren gått igenom den provocerande period av fukt och värme som behövs för att fotröta ska utvecklas.

Behöver jag ha en tackvändare för besättningsgenomgången?


I besättningar med <30 djur lönar det sig inte att rigga upp en tackvändare, det går fortare totalt sett att 1-2 personer sätter djuren ”på rumpan”. Gård & Djurhälsan har 4 tackvändare placerade runt om i Sverige. Kontakta Gård & Djurhälsan för uppgift om var närmaste tackvändare står och för bokning. Hyreskostnad 400 kr för medlemmar och 600 kr för ickemedlemmar(exkl moms).

Vad behövs till genomgångarna?


-Under genomgången förväntas djurägaren aktivt ta del av klövinspektionen för att få kunskap om hur friska klövar ska se ut och vilka avvikelser som kan förekomma. Detta är en förutsättning för att djurägaren sedan ska kunna utföra klövkontrollerna i sin egen besättning. Handräckning: en person per tackvändare och en (två) person som för fram djuren. En person som är sekreterare och antecknar öronnummer
-I större besättningar(>100 djur) kan man ha två tackvändare som står parallellt så flyter arbetet på effektivare.
-Grindar, gärna med plyfaskivor för att bygga upp hanteringsanläggning.
-Fålla eller utrymme där djur kan ställas åt sidan om man vill titta på dem igen.

Hur lång tid tar en besättningsgenomgång?


Ungefärlig tidsåtgång om allt löper på bra och djurägaren har riggat ett bra system: 1 timme per 50 tackor.

Var kan jag köpa zinksulfat?


Svar: Tillhandahålls för närvarande från Svenska Köttföretagen 010-130 89 32

Vilka fotbad är godkända som karantänsbehandling inom Klövkontrollen?


Endast zinksulfat 10%. Tillhandahålls för närvarande av Svenska Köttföretagen 010-130 89 32. Läs mer här!