Vanliga frågor

Arbetslistor

Vid urval av en serie boxar på t.ex. en arbetslista fungerar inte urvalet som tänkt. Till exempel kanske suggor saknas och det kommer med boxar som inte alls är med i den serie som valts.


Så kan det bli om man valt fel fält för urvalet. Det ska vara fältet ”Aktiv box”, inte ”Box”. Rättas till så här: Bocka av ”Box” så att den blir grå, klicka på ”Ta bort” och acceptera att ”alla inaktiva rubriker tas bort”. Klicka sen på Tillfoga och välj ”Aktiv box” i listan.

Vid urval av en serie boxar på t.ex. en arbetslista fungerar inte urvalet som tänkt. Exempel: Vid urval på box 1-6 så får jag med även boxar på 1000 serien. Väljer man nr 2-6 så får jag bara ut de boxarna.


Problemet är att PigWin sorterar alfanumeriskt, inte numeriskt, när programmet gör urvalet. Detta eftersom det är tillåtet att använda bokstäver i Box. Så programmet sorterar 1, 10, 100 och 1000 före 2. vilket innebär att all nummer mellan 1 och 1999 kommer med om man gör urval 1-2.
Man kommer ifrån detta om man konsekvent alltid har samman antal tecken i boxnumret. Problemet uppstår då man har boxnummer med olika antal siffror.

Hur gör jag en arbetslista för gyltor med en viss ålder?


För att ta fram en lista över gyltor med en given (i detta fall 5 månader eller 150 dagar) skapar man en ny arbetslista. Listan görs i suggdelen eller avelsdelen beroende på var de obetäckta gyltorna finns registrerade. I suggdelen görs inställningarna under Arkiv/Inst. Arbetslistor och i avelsdelen under Avelsdjur/Inst. Arbetslista.

Tryck på Mata in-knappen och se vilket nummer den senaste listan har. Tryck på Mata in-knappen igen och skriv nästkommande nummer för att göra den nya listan. Därefter görs följande inställningar:

Skriv ut = n
Överskrift= valfritt men tex Gyltor fem månader
Sen.händelse= fö (om listan görs i suggdelen) eller ör (om listan görs i avelsdelen)
From= 150 (eller den önskade åldern)
Tom= 150 (eller den önskade åldern)
Förv=150 (eller den önskade åldern)
Sorterat= datum
Kod=  3210
Visa begränsningar= ska inte ha någon bock

Därefter trycker man på Mata in-knappen för att spara listan bland övriga arbetslistor.

Listan tas fram genom att klicka på Suggdata/Arbetslistor. Välj den nya listan. Välj mellan vilka datum du vill ta fram listan. Listan fungerar så att gyltor som blir 150 dagar gamla någon gång i den period du väljer skrivs ut på listan. Därför är det lämpligt att ange att längre intervall för att lättare kunna planera framöver.

Observera att dessa inställningar bara fungerar för att ta fram gyltor med en given ålder. Vill man ha en lista med gyltor inom ett åldersintervall gäller andra inställningar. Ett förslag finns på en sådan lista finns i denna instruktion: Koll på rekryteringen.

Kan jag byta namn på kolumnerna i en arbetslista?


Ja, dessa inställningar görs under Arkiv, Inst.arbetslistor. Tryck på ikonen Mata in (F2) för att se befintliga listor. Klicka för att markera den lista som ska ändras och tryck på ikonen Rapportinställning. Vita färg anger att kolumnen är aktiverad och grå att den är inaktiverad. Lägg till (och ta bort) de kolumner du önskar genom att dubbelklicka med höger musknapp på dem. I aktiva kolumner skrivs därefter en valfri rubrik på raden som heter Text. För att skapa en radbrytning i rubriken gör du ett mellanslag, ex. ”Avvänj ning” istället för ”Avvänjning”. Tryck OK när alla ändringar är gjorda.
Observera att en del av kolumnerna är kopplade till data i PigWin. Det betyder att även om kolumnen döps om så kommer data som är kopplat till orginalrubriken att visas i denna kolumn. Vill du ha kolumner utan data rekommenderas att döpa om de kolumner som heter Grupptyp 1-7.

Varför saknas det suggor på min arbetslista?


Om det saknas suggor på en arbetslista bör man kontrollera att inställningarna för arbetslistan är korrekta. Inställningarna kontrolleras under Arkiv/Inst. Arbetslistor. Läs mer om hur inställningarna för arbetslistor fungerar här.
Man bör också kolla att rätt urvalskriterier anges då listan tas fram och att rätt datum fylls i.
Om det fortfarande inte fungerar kan det ha uppstått ett databasfel. Databasfel kan oftast avhjälpas med en databaskontroll. Läs mer om hur du gör en databaskontroll här. Kontakta PigWin Support om felet kvarstår.

Vad betyder förkortningarna under senaste händelse i arbetslistor?


Förkortningarna som används ser olika ut för arbetslistor i suggdelen och avelsdelen (detta menyval finns endast hos dem som har avelsdjur eller egen rekrytering). Förkortningarna används till att ställa in vilka suggor/gyltor som ska tas med på en viss arbetslista. I avelsdelen (Avelsdjur, Inst. Arbetslistor) används följande förkortningar:
ör-öronmärkning
be- betäckning
ek- ekolodning
ut- utgång
I suggdelen (Arkiv, Inst. Arbetslistor) används följande förkortningar:
fö-födelse
in- ingång
be- betäckning
gr- grisning
av- avvänjning
dr- dräktighet
ut- utgång
al- alla

Avel

Jag har inget menyval ”Avelsdjur” i mitt PigWin?


Menyn Avelsdjur syns bara för vissa besättningstyper.
Gör så här: Gå till Arkiv, Gen.inställningar, fliken Besättning. Välj ”Besättningstyp = 5”. Bruksbes avelsdel. Klicka ok. Nu ska menyn avelsdjur bli synlig.
Detta gäller för en bruksbesättning, avels- eller hybridbesättningar eller andra som sänder data till någon avelsdatabas väljer istället relevant besättningstyp.

Då man skriver ut en avelslista blir det inte alltid rätt far, varför?


Listan ”Avelslista” är anpassad främst för Genetics och därför tar den i första hand en semingalt från Genetics som far. Kort sagt så funkar det inte att titta på far från den listan när det är Avelspoolens galtar som är far, det blir fel far.
Vi rekommenderar att man istället använder en utskrift från Suggor, Ingång när man vill kolla härstamningen. Gör så här för att bara få med aktiva djur:
– Kolla först så att du har de kolumner med som du vill ha, kanske får du lätta till far.
– Gå på Visa utskrift, skriv från datum = något mkt gammalt, t.ex. 010110 till dagens datum
– Se till att ha Aktiva djur framme (Tillfoga om den inte finns), bocka för både före och efter Aktiva djur.
– Kolla så att du inte har några andra urval gjorda.
– Skriv ut.

Vad ska man tänka på om man vill använda box i avelsdelen?


Om ett djur boxats och sedan betäcks måste man registrera box på betäckningen, även om hon går i samma box som tidigare. När programmet ska bestämma vilken box ett djur går i ”idag” så tittar det på vilken box som är registrerad på djurets senaste händelse.

Vilka koder kan användas på ”Kod spenar” på öronmärkningen?


Om man inte sänder data till något avelsföretag kan man använda vilka koder man vill. Dessa koder är vanligaste:
1 Inverterade spenar
2 Ojämn placering
3 Skadade spenar
4 Små spenar
5 Små mellanspenar
6 Korta framspenar
7 Kastrat
9 Dödfödd

Besättningsanalys

Dödligheten födelse-avvänjning på besättningsanalysen stämmer inte med födda minus avvanda.


Det är inte samma kullar som räknas med i födda/kull som i avvanda/kull. På besättningsanalysen räknas de födda kullar som ligger inom det valda tidsperioden och de avvanda kullar som ligger inom samma tidsperiod. Den dödlighet som visas på produktionsrapporten däremot är räknad på samma kullar och där är dödligheten lika med antal födda/kull minus antal avvanda/kull (i procent).

Varför stämmer inte alltid antalet betäckningar totalt på besättningsanalysen med det antal som visas då man tar fram diagrammet och klickar på stapeln Totalt?


Det antal som visas på själva besättningsanalysen är antal betäckningar medan antalet som visas på listan då man klickat på stapeln ”Totalt” visar antalet betäckta djur. Exempelvis om en sugga har en betäckning två dagar i rad räknas det som två betäckningar men ett djur.

Antalet avvänjningar och avvanda grisar per kull stämmer inte på besättningsanalysen. Varför?


I måttet ”antalet avvänjningar” finns alla färdigavvanda suggor med. Med färdigavvanda suggor menas de som inte blir amsuggor. Suggor som registreras som amsuggor tas inte med på besättningsanalysen förrän hon är färdigavvand, dvs efter att amgrisarna har avvants. ”Antal avvanda per kull” beräknas genom att samtliga avvanda smågrisar divideras med antalet slutavvanda suggor. Om det finns suggor som valts till amsuggor exkluderas dessa från beräkningen, vilket gör att antalet avvanda grisar per kull ser högre ut än om samtliga suggor var slutavvanda. Efter att amsuggorna har avvant sin amkull tas deras resultat med i beräkningen och då kan det bli omvänd effekt, dvs att antalet avvanda/kull ser lägre ut än förväntat.
Exempel:
I perioden har 10 suggor avvant totalt 100 grisar. 3 av suggorna har sedan valts till amsuggor. Besättningsanalysen visar då att antalet avvänjningar i perioden är 7 och att antalet avvanda grisar per kull är 14,3 (100 dividerat med 7).
Tips:
På rapporten Management Veckoschema finns både måttet ”Avvanda/kull” och ”Avvanda/avvänjning” med.  Ta gärna fram den rapporten för ”idag” (det datum allt är inrapporterat till). Den visar resultatet för de senaste 4, 8, 16 och 26 veckorna.

Vilka djur räknas med i ”Döda hondjur” som finns på produktionsrapporten och på besättningsanalysen?


De koder man angivit i rutan ”Utgångsorsak, döda su” under Arkiv, Gen. inst, Analys1. Se dokumentet ”Döda hondjur på produktionsrapport och besättningsanalys”.

Var kan jag se medelkullnummer för utslagna suggor?


Detta finns i besättningsanalysen som man finner under rubriken analyser. Ange hur lång period som ska analyseras och tryck ok. I vänsterkolumnen finns ”Utgångna djur i procent”. På denna rad anges hur stor andel av suggorna som slagits ut i respektive kullnummer. Under totalt, längst till höger, anges medelkullnummer vid utslagning för suggor som slagits ut i den valda perioden.

Hur kan man analysera livstidsresultatet för en grupp suggor?


Ta fram dem på utvalda suggor (använd lämpliga sökkriterier). Markera alla suggor, klicka på första + håll ner Shift och klicka på sista suggan. Tryck F8. Nu visas en besättningsanalys med livstidsproduktionen för de utvalda suggorna.

Ekonomi

Hur väljer man till/från ekonomirapporten i PigWin Sugg?


Gå till Arkiv, Gen.inställningar, fliken Analys 1. Bocka för/bocka av ”Ta med ekonomirapport”.

Hur gör man om man inte vill att programmet ska räkna någon kostnad för t.ex. arbete?


Det finns två sätt:
1. Aktivera arbetskostnad på Suggor, Övriga kostnader. Välj ”Arbetskostnader” och skriv 0 (noll) i fältet för kronor. Detta måste göras en gång varje period för att inte programmet ska hämta arbetskostnaden från Konstanter.
2. Gå till Arkiv, Definiera koder, Konstanter och skriv 0 (noll) på raden för Arbetskostnad. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att man med ny programversion får hem nya konstanter varvid nollan skrivs över. Då får man gå till Konstanterna och nolla värdet igen.
Se bilden för exempel.

Vid registering av ekonomiposter finns det ju två varianter; man kan registrera egna faktiska kostnader eller man kan låta programmet använda konstantvärden. Men måste man välja ett av dessa alternativ och sedan lägga in alla kostnader på samma sätt?


Nej. Man kan mycket väl välja att ta några kostnader (t.ex. byggnadsunderhåll och ränta/avskrivning) från konstanterna medan man väljer att lägga in faktiska kostnader i perioden eller för året för andra kostnadstyper (t.ex. strö, veterinär).

Hur beräknas ”Försäljning till slakt” (slaktsuggor) på ekonomirapporten?


Beräkning av den total intäkten under perioden: Om det står ett pris på varje enskilt utgånget djur summerar programmet dessa värden. Saknas det pris på något djur hämtar programmet det kapitalvärde som finns under Arkiv, Definiera koder, Konstanter.
Omräkning till ”per sugga och år”: (365 * Total intäkt under perioden)/(medelantal suggor o gyltor * dagar i perioden)
Kommentar: Kapitalvärdet under konstanter används av programmet till att räkna ut värdet av djurbesättningen. Det ska alltså vara produktionsvärdet av en genomsnittlig sugga. Det värdet är vanligen mycket högre än slaktvärdet. Man bör därför alltid fylla i ett pris på varje rad på Suggor, Utgång om man använder ekonomirapporten för att hindra att programmet hämtar värdet från konstanter.

Hur kan man förenkla så att man slipper skriva priset på varje slaktad sugga?


Det måste stå ett pris på slaktade suggor eftersom programmet annars hämtar (det alldeles för höga) värdet från konstanttabellen. Här är ett förslag på hur man kan förenkla registeringen:- skriv ett mycket litet belopp på varje slaktad sugga/gylta t.ex. 1 kr eller 0,01 kr- ta reda på den totala intäkten av slaktade suggor/gyltor under perioden. Skriv in detta värde på ett slaktat djur, förslagsvis den sista slaktade suggan i perioden.

Felmeddelanden i PigWin

Programlicensen har löpt ut


Programmet behöver uppdateras till en nyare programversion. Läs mer om uppdatering här. Om meddelandet visas då man tar fram en lista eller rapport kan orsaken också vara att inställningen ”överskrivning” är aktiverad. Det ses genom att tecknen OVR visas i nedre högra hörnet. Inaktivera överskrivning genom att trycka en gång på Insert-knappen på tangentbordet. Eller om du vill ha överskrivning kvar: ställ dig i datumfältet och radera allt som står där med Del eller Backspace (<-) innan du skriver ett nytt datum. Det kan vara en fördel att ha ”överskrivning” aktiverad vid registrering av händelser, hela datumet behöver inte skrivas då.

Vad gör man när man får feltexten ”Filen kan ikke åbnes” (Filen kan inte öppnas)?


Prova att starta om datorn. Detta fel uppstår oftast när en programmet inte får åtkomst till en fil. Den vanligaste orsaken är att programmet kraschat pga någon orsak. Vissa filer ”släpps” då inte korrekt utan datorn tycker fortfarande att de används.
Om man får meddelandet då man sparar en säkerhetskopia och efter det att man ändrat filnamnet kan det bero på att man skrivit ett felaktigt tecken i filnamnet t.ex. ett snedstreck (/).

Vad innebär meddelandet Otillåten nyckel?


 •  Kolla att drivrutinen (Sentinel Protection Driver) är installerad och att det inte är något fysiskt fel på nyckeln.
 • Installera om drivrutinen för nyckeln. På sidan om nycklar finns en länk till den senaste drivrutinen. En drivrutin finns också på PigWin Sugg cd-skiva i mappen Sentinel. Filen med drivrutinen heter SPI plus ett versionsnummer, t.ex. SPI76. Genom att klicka på filen startas installationen. När drivrutinen installerats om måste datorn startas om.
 •  Avinstallera drivrutinen, kör cleanprogram för nyckeln (SSDCleanUp), lägg in drivrutinen igen. CleanUp programmet raderar bl.a om det finns en äldre drivrutin, kontakta Support för tillgång till CleanUp.
 • Rätt version av drivrutinen? För ny drivrutin är inte bra till gammal Windows.
 • Prova med en annan nyckel om det finns någon sådan att tillgå.
 • Kontakta Support för byte till en annan nyckel.

Felmeddelande ”Nyckeln hittas inte”, vad göra?


 • Är nyckeln fysiskt oskadad och sitter den i ordentligt i ett usb-uttag direkt i datorn (inte i någon form av hubb eller fördelardosa)?- Prova med ett annat usb-uttag.- Installera om drivrutinen (från CD-skivan eller hemsidan).
 • Fungerar det inte efter installation av drivrutinen och omstart av dator, pröva att stänga av datorn helt och sätta på den igen.
 • Kontrollera att inte brandväggen spärrar drivrutinen (Sentinel).
 • Prova med en annan nyckel om det finns någon sådan att tillgå.
 • Kontakta Support för byte till en annan nyckel.

Var är orsaken till feltexten Invalid license (xxxx)?


Nyckeln är spärrad i den aktuella version av PigWin Sugg. Numret inom parantes i feltexten är nyckelnumret. Spärren kan inte tas bort, ska användaren vara aktiv så får nyckeln bytas.

Vad betyder feltexten ”Can´t create output file”?


Meddelandet ”Can´t create output file” visas t.ex. då man hämtar ny version och det tyder på att någon fil som tillhör PigWin är aktiv i minnet och den kan därför inte ersättas,  uppdateringen avbryts. Det enklaste är att starta om datorn och sedan försöka igen. Om det var vid en uppdatering så är troligen update.exe redan hämtad (kolla datum på den, den ligger i c: \pig_win) och då kan man dubbelklicka på den och fortsätta uppdateringen. Ofta blir det så här om man från början blivit utkastad ur programmet av någon anledning då ”släpper” programmet inte alla filer.

Vad betyder feltexten ”Unhandled exception” eller ”Automation error”?


Vid försök att hämta ny programversion får man feltexten ”Unhandled exception” eller ”Automation error”. Feltexten kan också komma vid annan kommunikation såsom sända webbackup, sända resultat eller sända till avelsdatabasen. Troligen har man Windows Vista eller Windows 7 och har inte gjort de inställningar som ska göras. Högerklicka på ikonen man startar PigWin med, välj Egenskaper, klicka på Avancerat och bocka för ”Kör som admin” och ”Kör i separat minnesutrymme”. PigWin ska inte vara igång då detta görs, alternativt startas om då inställningarna gjorts.En mer detaljerad beskrivning av inställningarna finns i instruktionen för installation.

Vad gör jag om jag får feltexten ”Error 20 opening file..” i PigWin Sugg?


1. Prova att starta om datorn. Error 20 uppstår oftast när en programmet inte får åtkomst till en fil. Den vanligaste orsaken är att programmet kraschat pga någon orsak. Vissa filer ”släpps” då inte korrekt utan datorn tycker fortfarande att de används.
2. Inställningar: Om det är Windows Vista eller Windows 7 på datorn: kontrollera att nödvändiga inställningar är gjorda efter installationen.
3. Kontrollera att Btrieve 6.15 är installerat (på kontrollpanelen, lägg till/ta bort program). Med standardinstallationen av PigWin kommer en äldre version av Btrieve som inte syns på Kontrollpanelen. Är det installerat bär man avinstallera och installera igen. Installationen btr615_pw finns på cd-skivan i mappen \btrieve615 men Btrieve 6.15 kan också hämtas här. (LÄNK) Ha inte PigWin igång under installationen.
4. Kontrollera att användaren har fullständig behörighet till Btrieve: Start, (Program, Tillbehör,) Kör, skriv regedit och klicka ok. Öppna Local Machine, Software, högerklicka på Btrieve, välj behörigheter.  Kontrollera att användaren har fullständiga rättigheter, ändra ev och stäng.
5. Stäng av UAC (User Account Control)
6. I något fall har man behövt göra undantag för W32mkde i brandväggen (F-secure).
7. Om datorn står i ett nätverk eller om flera personer med olika inloggningar använder PigWin kan nätverksinställningar behöva göras.

Feltexten ”Domain error” eller ”Floating point invalid”? Rubriken är BC453RTL.DLL.


Orsaken är att det är fel på några registreringar som programmet behöver för att ta fram en rapport eller djurförteckning. Vanligast är att en avvänjningsvikt har ett minustecken. Kontrollera avvänjningarna under Suggor, Avvänjning. Ett annat exempel är då det saknas smågrisleveranser helt och man försöker ta fram en satellitrapport.

Feltext ”Division by zero” i kombination med något om BC453RTL.DLL


Feltexten ”Division by zero” brukar visas när programmet inte kan göra en beräkning för att någon information eller inställning saknas. Kolla inställningarna för resultatindikatorn. Vid något onormalt värde där kan denna feltext komma.

”Svinesys caused a General Protection Fault in module BC453RTL.DLL…”


Kan bero på att konstanter försvunnit. Kolla Arkiv, Definiera koder, Konstanter. Är raderna till stor del tomma (se bild nedan) har filen fastpris.dat blivit skadad. Den ska ligga i besättningsmappen. Kopiera från annan besättning (reg_fil på din dator?) med standardkonstanter. Kolla om fler filer skadats.

Databaserror.. b_status…


Feltexten kan t.ex. vara: ”Databaserror, Kontakt AgroSoft: b_status(3), b_len(179),fil(2), inds(0),hans(1)”. Orsaken är att filen där data ska sparas inte finns eller inte är tillgänglig (skrivskyddad?).

Ett fel har upptäckts i databasen med felkod x/x


Visas vanligen efter en databaskontrollStår det 1/1 betyder det att det är fel på en sugga, 3/3 så är det tre suggor som är fel. Något är ologiskt med händelserna. Klicka ok och det bilden utvalda suggor visas med vilken/vilka suggor det är fel på.

Hälsoanalys och medicin

Hur gör jag en sammanställning för en viss grisningsgrupp?


Går det att avgränsa grisningsgruppen med datum? Skriv i så fall in datum från och datum till och klicka inte i rutan efter datumen. Skriv inte i något jourid eller löpnummer men klicka i rutorna sist på dessa rader (se bild).
Går det inte att avgränsa grisningsgruppen med datum? En lösning är att man vid varje medicinregistrering fyller i gruppnumret i fältet ”Löpnummer”. Då kan man ta fram en sammanställning för en viss tid och t.ex. för löpnummer 4 (som är grupp 4).
En del använder fältet löpnummer för att registrera stallavdelningens nummer. Då går det också bra att ta fram en sammanställning för en viss grupp eller en viss avdelning.

Vilken fil ska man kopiera om man vill flytta grundtabellen för medicin från en dator till en annan?


Kopiera win_jour.reg, den ligger i besättningsmappen. Ha inte PigWin igång när du kopierar.

När ska antal användas på Suggor, Medicin?


Fyll i antal bara om det gäller hur många diande grisar som är behandlade. Om det inte står något i antal räknas det som ett behandlat djur.

Hur får jag med suggans tidigare behandlingar på utskriften av suggkortet?


Gör inställningarna via Arkiv, Gen inställn, Utskrift. Klicka i rutan ”Medi” och skriv antal tidigare behandlingar du vill ska komma med på det utskrivna suggkortet. Klicka på ok när du är klar.

Installation och uppdatering

Hur kontrollerar jag vilken version jag har?


Kontrollera vilken version du har av programmet genom att klicka på ikonen med ett frågetecken eller genom menyvalet Hjälp, Om. Datumet på versionen står på raden som börjar med Copyright.

Vad behövs för dator till PigWin?


Vi rekommenderar en dator med Windows 7 eller Windows 8 som operativsystem. Observera att PigWin inte kan köras på en dator med 64-bitars Windows. Det är alltså viktigt att det är en dator med 32-bitars Windows. Nya datorer har i allmänhet inte någon skrivarkontakt av äldre typ så om man har en gammal ”nyckel” (bild på nycklar) kan den bytas mot en usb-nyckel. Kontakta PigWin Support för byte.
I en 64-bitars dator är det möjligt att installera en virtuell 32-bitars dator och i denna virtuella dator går det att installera PigWin Sugg. Dock rekommenderar vi inte denna lösning och vi ger inte support på eventuella problem som kan uppstå om man installerar PigWin på en virtuell dator. Vill man ändå försöka och har kunskap eller tillgång till teknisk hjälp med detta så gäller det att externa funktioner ska fungera även från den virtuella datorn. Det är t.ex. följande funktioner:

 • utskrift till ordinarie skrivare
 • usb-portar ska fungera, de behövs till hårdvarulås (nyckel) och för att ta säkerhetskopior till ett usb-minne
 • cd-läsare för installation av program
 • kommunikation med Internet från den virtuella datorn, behövs för att sända och hämta resultat, backuper, uppdateringar. Kommunikationen sker med hjälp av ftp-överföring och programmet agroftp.exe ska vara tillåtet i datorns säkerhetsprogram.
 • PigWin-nyckeln fungerar inte troligen inte tillsammans med den virtuella datorn om den sitter i ett usb 3.0 uttag (blått uttag)

Installationen verkar inte fungera (Windows 7)? Min programlicens har löpt ut, vad gör jag?


Vid installationen skapas ingen ikon automatiskt och det är då lätt att tro att installationen inte fungerat. Läs mer om de inställningar som måste göras manuellt efter installationen här.

Min programlicens har löpt ut, vad gör jag?


Programmet behöver uppdateras till en nyare programversion. Läs mer om uppdatering här.

Om meddelandet visas då man tar fram en lista eller rapport kan det bero på att inställningen ”överskrivning” är aktiverad. Det ses genom att tecknen OVR visas i nedre högra hörnet. Inaktivera överskrivning genom att trycka en gång på Insert-knappen på tangentbordet.

Eller om man vill ha överskrivning kvar: ställ dig i datumfältet och radera allt som står där med Del eller Backspace (<-) innan du skriver ett nytt datum. Det kan vara en fördel att ha ”överskrivning” aktiverad vid registrering av händelser, hela datumet behöver inte skrivas då.

Går det att installera PigWin Sugg på en dator som inte har en cd-läsare?


Ja, man kan installera från ett usb-minne. En förutsättning är dock att man har två lediga usb-portar som kan användas till PigWin-nyckeln och till usb-minnet och att man har tillgång till en annan dator med både cd-läsare och usb-portar.
1. Börja gärna med att göra en speciell mapp på usb-minnet för ”PigWin Sugg cd”.
2. Kopiera alla filer från cd-skivan till mappen på usb-minnet.
3. Sätt i usb-minnet i datorn som PigWin ska installeras på.
4. Installera drivrutinen för PigWin-nyckeln. Det är filen SPI760.exe som ligger i mappen Sentinel på ”cd-skivan”. Dubbelklicka på den och kör installationsprogrammet. Nyckeln ska INTE sitta i när detta görs.
5. Sätt in nyckeln.
6. Starta installationen av PigWin Sugg genom att dubbelklicka på filen Install på ”cd-skivan”. OBS! klicka inte på mappen med samma namn, utan på filen.

Hur kan man bakvägen hämta data från hårddisken på en havererad dator?


All besättningsdata ligger i mappen \reg_fil som är en undermapp till den mappen programmet är installerat i. Om programmet var installerat enligt standard på den havererade datorn så ligger alltså all besättningsdata i mappen c:\pig_win\reg_fil
Kopiera alla filer i denna mapp till motsvarande mapp på den nya datorn. Men innan filerna kopieras till den nya datorn ska programmet vara grundinstallerat (med den senaste cd-skivan man har) och uppdaterat via internet.

Hur kan man kolla man har 64 eller 32 bitars Windows installerat?


Gå till Kontrollpanelen – System och säkerhet – System. Där finns information om vilket operativsystem (Systemtyp) som används.

Vilken mapp är mitt program installerat i?


Vi rekommenderar att PigWin Sugg installeras i mappen c:\pig_win. Gör så här för att kontrollera var ditt program finns:
– Högerklicka på den PigWin-ikon som du startar programmet med
– En meny visas; välj Egenskaper
– Nu öppnas en liten bild och du står troligen på fliken ”Genväg”
– I mitten på denna bild vid texten ”Starta i:” står vilken mapp programmet använder. Jämför med bilden här ovan där programmet är installerat enligt standard.
Om du har ditt program på något annat ställe hjälper vi dig gärna att flytta det. Kontakta oss på PigWin Support.

Produktionsrapport

Hur beräknas avvänjningsvikten om man bockat för automatisk beräkning?


Formeln är 1,4 kg + (0.25 *  Ålder i dagar föd-avv), dvs 250 grams tillväxt per dag. Det går bra att ha automatisk beräkning förbockad och sedan registrera vikter endast på vissa kullar. Programmet räknar då faktiska vikter på de kullarna men beräknade vikter på övriga kullar. Däremot blir det inte korrekt om man registrerar vikter på några kullar samtidigt som automatisk beräkning inte är förbockad.

Hur görs korrigering till 30 kg?


Vilken tillväxt och foderåtgång räknar programmet med då det korrigerar till en producerad 30 kg´s gris? Beräkningen sker inte enligt en rätlinjig formel så det går inte att ange någon konstant för tillväxt och foderåtgång. Beräkningen sker enligt en logaritmfunktion. Det finns en tabell med exempel, kontakta PigWin Support.

Hur räknas foderåtgången för gyltämnen?


Hur mycket foder räknar pigwin sugg med att en gylta äter? Tar den hänsyn till hur gammal gyltan är?PigWin räknar bort 29 MJ OE/dag för gyltämnen oavsett vilken ålder de har. Så när foderåtgången räknas ut drar programmet av det foder som gått åt till gyltämnen. Foder till gyltor (betäckta) räknas med i foderåtgången.

Vilka är grundinställningarna för resultatindikatorn?


Se bilden nedan. Inställningarna görs i PigWin under menyvalet Arkiv, Inst. resultatindikator.

Vilka djur räknas med i ”Döda hondjur” som finns på produktionsrapporten och på besättningsanalysen?


De koder man angivit i rutan ”Utgångsorsak, döda su” under Arkiv, Gen. inst, Analys1. Se dokumentet ”Döda hondjur på produktionsrapport och besättningsanalys”.

Varför saknas det döda eller sålda grisar i avstämningen på produktionsrapporten?


Antalet sålda respektive döda grisar på avstämningen hämtas ifrån registreringarna som görs under Ungdjur/ Utgång levande respektive Ungdjur/Utgång döda. Det går att summera hur många grisar som har sålts eller som har dött i en viss period, genom att trycka på ikonen Visa Utskrift och välja aktuella datumgränser.  Summeringen visas på rapportens sista sida. Om antalet sålda eller döda grisar inte stämmer överens med antalet på avstämningen kan det bero på följande:

 1. Kontrollera att den summerade perioden är densamma som perioden mellan de två senaste inventeringsdatumen under Status/Status Suggor och galtar. Perioden= dagen efter förra inventeringsdatum till senaste inventeringsdatum.
 2. Om besättningen fyller i fältet Från Box under Ungdjur/Utgång levande eller fältet Box under Ungdjur/Utgång döda måste följande inställningar göras. De siffror eller bokstäver som anges som boxbeteckning måste omfattas av produktionsrapportens inställningar för att tas med i beräkningen. Inställningarna kontrolleras under Arkiv/Inst. Produktionsrapport. Tryck på mata in knappen för att se inställningarna. I fälten Till box och Från box anges de boxar som programmet ska inkludera i produktionsrapporten och avstämningen.

Exempel
Registreras boxarna 1-100 ska Från box vara 1 och Till box vara 100. Om både bokstäver och siffror används ska Från box vara 1 och Under Till Box skrivs den bokstav som kommer längst bak i alfabetet av de bokstäver som används i boxbeteckningen. Bokstaven ska upprepas med lika många tecken som finns i den längsta boxbeteckningen. Dvs finns det boxar som heter Gri3 (4 tecken) ska det anges RRRR (förutsatt att inga boxbeteckningar innehåller bokstäverna S-Ö).
Viktigt att veta är att om man fyllt i Från box och Till box under inställningarna så måste man registrera Box/Från box på alla bilder under Ungdjursmenyn (sålda, döda, foder osv.). Det får inte finnas några rader utan box på dessa bilder.
En annan sak att tänka på är om man växlar mellan de olika varianterna (att ha Till/Från box ifyllt på produktionsrapportens inställningar och att inte ha det) så gäller det även gamla perioder. Eftersom man inte registrerat enligt det systemet förut så kommer de gamla perioderna att bli helfel. Alla leveranser och döda grisar nollas. Så då får man ta bort de perioderna (skriv noll på box i status).

Påverkar sålda dräktig djur grisningsprocenten negativt?


Om utgångsorsak 10 eller 12 används så påverkas inte grisningsprocenten negativt på produktionsrapporten. Det gör inget om det även registreras en andra orsakskod.

Registrering av händelser

Jag har fastnat i ett inmatningsfält och kan inte lämna rutan, vad gör jag?


Tryck på Escape-tangenten (Esc) för att lämna fältet.

Jag har hämtat ett nytt semingaltregister men får meddelande om att galten inte finns, vad kan det vara för fel?


Kontrollera så här:

 1. Gå till Avelsdjur, Semingaltlista. Klicka på Mata in ikonen så att du ser alla galtarna.
 2. Stå med markören i fältet Galtkod och klicka på ficklampan (Sök).
 3. Skriv numret på galten (utan bokstaven framför). Hittades galten?
  Om Ja – du skriver troligen fel när du skriver in galtnumret på semineringen. Det ska vara ett A, a, S eller s framför.
  Om Nej – fortsätt felsöka enligt nedan.
 4. Gå längst ner i semingaltlistan. Bläddra längst till höger och kontrollera datumet. Är det max 2-3 veckor gammalt?
  Om Ja – troligen finns inte galten med i registret än. Skriv in betäckningen utan galt och kompletter när nästa semingaltregister kommit.
  Om Nej – något har gått fel när du hämtat semingaltarna. Det vanligaste är att man inte har PigWin Sugg installerat i mappen c:\pig_win. Under Vanliga frågor – installation och uppdatering finns en instruktion om hur du kollar var ditt program är installerat. Vid hämtning av semingaltar får man ändra sökväg manuellt innan man klickar på Unzip. Annars packar semingaltarna upp sig till fel ställe i datorn.

Vi har ingångsrapporterat en egen galt men får feltexten ”Galten finns inte upplagd”.


Tänkbara orsaker:

 • Galten heter något som börjar på S, A eller B? Dessa bokstäver är inte tillåtna eftersom programmet då söker efter galten i semingaltregistret. Döp galten till något annat namn.
 • Betäckningen man försöker lägga in är daterad före galtens ingångsdatum?

Hur registrerar jag att en sugga är amsugga? Hur räknar PigWin amsuggor?


En sugga registreras som en amsugga genom att sätta ett minustecken (-) i kolumnen Box Sugga (under Suggor, Avvänjning. Obs! Det går inte att skriva minustecknet direkt på suggkortet). Minustecknet i ”Box(sugga)” gör att programmet räknar suggan som digivande och inte räknar improduktiva dagar (galldagar) för henne. Inte heller kommer hon med på arbetslistor med suggor som ska betäckas. Här nedan finns mer att läsa om amsuggor i PigWin:
Amsuggor i PigWin – ett PigWin tips från tidningen Grisföretagaren
Nytt om amsuggor – ett lite färskare PigWin tips från tidningen Grisföretagaren
Amsuggor – hur räknar PigWin

Hur startar man registrera händelser i ett nytt program?


Välj ambitionsnivå från början för hur gamla händelser som ska registreras på suggorna. Det är viktigt eftersom händelser alltid måste läggas in i tidsordning på varje djur, dvs. om man bara lagt in den senaste kullen så går det sedan inte att komplettera med tidigare kullar. Några varianter på ambitionsnivå:
– Bara den senaste kullen på varje sugga?
– Alla kullar på alla suggor?
– Ett mellanting, t.ex alla kullar på yngre suggor men bara den senaste på äldre suggor?Om man väljer att inte lägga in alla kullar på en sugga bör man registrera att hon haft t.ex. tre kullar innan hon kom in i PigWin. Det gör man genom att skriva ”3” i kolumnen ”Kull” på Suggor, Ingång. Då kommer suggkortet att visa kullnummer 4 på den första kullen i PigWin.
Om inte kolumnen ”Kull” syns på Suggor, Ingång måste den kolumnen läggas till. Läs här nedan om hur du lägger till en kolumn på en registreringsbild.
När man startar upp är det enklast att sätta ingångsdatum lika med första betäckningen i PigWin.

Hur kan man ta bort, lägga till eller flytta kolumner på registeringsbilderna?


För att ändra bland kolumnerna i en registreringsbild klickar du på ikonen ”Kolumninställningar”. Här visas alla valbara kolumner. Vita kolumner är aktiva och gråa kolumner är inaktiva. Man kan växla mellan aktiv och inaktiv genom att dubbelklicka med höger musknapp. För att flytta en kolumn håller du nere höger musknapp och drar dit du vill ha den.

Hur skriver man semingaltens nummer på betäckningen?


H-mix: skriv a40 eller a80
H-Max: skriv a940 eller a980
Topp-galtar (Hamp-sperma med högt handelsvärde): skriv a740 eller a780

Renrasiga enskilda galtar: skriv ett litet eller stort A framför galtens nummer.
Brukssemin: SPII-sperma – skriv A2 på betäckningen.
Duroc-sperma – skriv A1 på betäckningen
Om du vill ange vilken typ av dos det är du använt:
SPII vanlig    =A23     SPII XL     =A25
Duroc vanlig =A13     Duroc XL =A15

Detta gäller inte för DanBred-galtar. Se speciell instruktion.

Meddelandet ”Galten finns inte upplagd (egen galt)”


Vi har ingångsrapporterat en egen galt men vi får feltexten ”Galten finns inte upplagd”.
Tänkbara orsaker:
– Galten heter något som börjar på S, A eller B? Dessa bokstäver är inte tillåtna eftersom programmet då söker efter galten i semingaltregistret. Döp galten till något annat namn.
– Betäckningen man försöker lägga in är daterad före galtens ingångsdatum?

Ny gruppindelning stämmer inte


Efter förändringar i den automatiska gruppindelningen har suggorna inte grupperats om, varför?För att PigWin ska uppdatera gruppindelningen efter att inställningarna har förändrats måste man göra en uppdatering av programmet. Gå till Suggdata, Kontrollista. I period skriver du 010180 och trycker därefter OK. Programmet uppdateras och suggorna grupperas om.
En annan orsak kan vara att det startdatum man skrivit in i PigWin inte är tillräckligt gammalt. Det bör vara minst ett år tillbaka i tiden. Läs mer om hur startdatum räknas fram i instruktionen för gruppindelning (pdf-dokument).

Sålda från slaktstall, hur ska de bokföras i PigWin?


Om man säljer smågrisar från ett eget slaktgrisstall till förmedling, hur kan de bokföras så att det blir rätt för journalföringen av flyttade djur? De är redan ”sålda” från smågrisproduktionen till slaktstallet och de får inte komma med en gång till som sålda i produktionsrapporten för suggdelen.

Kan man registrera fler än 25 födda grisar i en kull?


Ja, ändra det maximala antalet i inställningarna så här:
Gå till menyvalet Arkiv – Extern dataregistrering – System setup
Leta reda på en rad med texten FarrowMaxPigs, den finns under avdelningen Registration.
Ändra antalet från 25 till exempelvis 30. Stäng fönstret med OK.

Suggkort

Hur skriver man ut suggkort för en hel grisningsgrupp?


Suggdata, Utvalda suggor, Sök. Använd urval för grupp (Gr.grp) och aktiva djur. Klicka på Tillfoga om dessa urvalsrutor inte är synliga på bilden.

När suggorna kommit upp på bilden ”Utvalda suggor” kontrollera först antalet djur med ”Skriv ut listan”. Skriv sedan ut alla suggkort med ”Skriv ut”.

Vad gäller om man vill radera suggkort?


Radera aldrig de som är utgångna under de senaste 3-4 åren. De behövs ifall man vill jämföra med tidigare resultat. Vid eventuella försäkringsärenden har gamla resultat visat sig mycket värdefulla.Kolla under Suggor, Utgång (först med Ctrl+Home) hur gamla utgångsrapporteringar det finns. Om det är en stor besättning kan det ta lång tid att radera, så lång tid att användaren tror att programmet hängt sig -> stänger av datorn -> databasfel. Radera då hellre lite i taget för att se hur lång tid det tar.

Hur väljer man om man vill/inte vill skriva ut alla öronmärkningar på suggkortet?


Gå till Arkiv, Extern datareg, System setup.Leta reda på raden SkrivOron. Ta bort eller lägg till bocken genom att klicka i fältet. Klicka OK. Starta om PigWin.Ibland kan man behöva ändra fram och tillbaka en gång innan ändringen ”tar”. Exempel: Du vill inte skriva ut öronmärkningar på suggkortet men det är ingen bock på SkrivOron. Gör då så här: Sätt dit en bock, klicka ok, starta om PigWin.Ta bort bocken, klicka ok, starta om PigWin.

Säkerhetskopior

Det går inte att läsa in en säkerhetskopia, vad kan det vara för fel?


Alt 1. Det vanligaste är att man inte markerat den fil (säkerhetskopia ) man vill läsa in i den stora rutan till vänster. Även om det bara finns en fil att välja på måste man markera den (klicka på den) innan man går vidare genom att klicka på ok.
Alt 2. Är säkerhetskopian sparad i en mapp med ett namn som innehåller å, ä eller ö (eller något otillåtet tecken)? Alternativt innehåller sökvägen till mappen å, ä eller ö. Exempel på otillåtna mappar:\grisgård\besättningar\svinsta
Alt 3. Säkerhetskopian är sparad på Skrivbordet eller i Mina Dokument. Det är svårt att hitta till Mina Dokument från PigWin. Spara hellre säkerhetskopian i c:\pig_win , eller ännu hellre; gör en undermapp till c:\pig_win som t.ex. heter backuper.

Varför går det inte att läsa in en säkerhetskopia från en cd-skiva till PigWin Sugg?


Säkerhetskopian blir vanligen skrivskyddad då man lägger den på en cd. Kopiera säkerhetskopian till hårddisken eller till ett usb-minne först så går det att läsa in den. Kolla ev att den inte är skrivskyddad när du kopierat den (högerklicka, välj egenskaper).

Kan man ångra att man läst in en säkerhetskopia?


Det kan hända att man av misstag läser in en gammal säkerhetskopia till PigWin Sugg. Lösning: I besättningsmappen (vanligen c:\pig_win\reg_fil) finns en fil som heter recover.awz. Den innehåller data som det såg ut innan man läste in den senaste säkerhetskopian. Läs in den på samma sätt som man läser in en vanlig säkerhetskopia. Detta förutsätter att man bara läst in den gamla säkerhetskopian en gång, eftersom det bara sparas en generation. Kontakta helst PigWin Support innan du försöker med detta på egen hand.

Jag kan inte ta en webbackup, får en feltext efter en stund.


Om feltexten är ”Ett fel har uppstått vid sändningen, säkerhetskopian är inte sparad…” så beror det troligen på att det är något fel på anslutningen till Internet. Antingen på själva anslutningen eller så är det en brandvägg som blockerar programmet AgroFtp (det som sköter kommunikationen åt PigWin).Om feltexten är ”Automation error” eller ”Unhandled exception” så är det några inställningar som ska göras. Läs om inställningarna här.

Jag hittar inte usb-minnet i listan över enheter


Jag ska spara en säkerhetskopia på ett usb-minne men jag hittar inte minnet på listan över enheter?Usb-minnet måste sättas i först, innan man väljer Säkerhetskopia – Spara i PigWin.

Kan man spara säkerhetskopian på cd?


Ja, fast det är lite krångligare än t.ex. på ett usb-minne. Och det beror på att man vanligen behöver ett cd-brännarprogram för att kunna skriva på en cd-skiva. Så man måste först göra en säkerhetskopia och spara den någonstans på hårddisken, sedan starta brännarprogrammet och kopiera filen till cd-skivan.Tar du en säkerhetskopia på ett usb-minne kan du lägga den där direkt från PigWin (Arkiv, Spara fil med säkerhetskopia).

Övriga analyser

Utvalda suggor: Hur kan man göra urval så att man bara får upp obetäckta gyltämnen?


Använd följande kriterier:
Senaste händelse= Ingång
Aktiva djur förbockat (två bockar på raden)
Kullnr; tomt i första rutan, noll i andra

Hur kan man se hur stor andel av ingångsrapporterade gyltämnen som gått till slakt utan att ha blivit betäckta?


Se detta dokument ”Andel utgangna gyltamnen”.

Kan man ta fram hur många gyltor och gyltämnen som utgångsrapporterats innan första grisning?


Ja, det går men man får gå en liten omväg. Se dokumentet ”Antal utg ej ingrisade”. Exemplet förutsätter att djuren är ingångsrapporterade i suggdelen i PigWin.

Dräktighetsschemat: Varför står ett antal suggor i gruppen i kolumnen med ett streck som rubrik och en del i kolumnen ”För”?


I kolumnen med strecket som rubrik står de som inte har dräktighetsbock och i kolumnen För står de som har bock. Se bilden nedan med ett utdrag ur ett dräktighetsschema.
Stänger man av dräktighetstesten under Arkiv, Gen.inst så försvinner den ena kolumnen och man får alla i kolumnen ”För”.

Hur kan man jämföra två seminörer?


Om du registrerat vem som seminerat i fältet Galt3 på betäckningen kan du använda Analyser, Galtanalys, Positiv/negativ lista. Där finns seminörerna med på varsin rad med resultat.

Hur kan jag se medelkullnummer på utgångna suggor?


Medelkullnummer för utgångna suggor kan ses i besättningsanalysen, som finns under menyvalet Analyser. Vid period skriver du in mellan vilka datum analysen ska tas fram. I rapporten visas en rad ”Utgångna djur i %”  för respektive kullnummer. Siffran som redovisas i kolumen ”Totalt” är medelkullnummer för utgångna suggor under analyserad period.