Registrera medicin

Här hittar du instruktioner för hur du registrerar medicin för olika djurkategorier. Längst ned på sidan finns svar på några vanliga frågor.

1. Registrera behandlingar på besättningsdjur & diande smågrisar

Under Sugga/Galt- Medicin registrerar du alla behandlingar för suggor, ingångna gyltor galtar och diande smågrisar. När du registrerar behandlingar på smågrisar ska detta göras på suggans djurnummer. För att registrera en behandling ska du göra följande:

Djurnr: Skriv in suggans eller galtens Djurnr.

Datum: Skriv in datum för behandlingen.

Behandl.instr – Kod: Skriv in behandlingsinstruktionens kod, Använd sökfunktionen  /F5 tangenten för att se de möjliga behandlingsinstruktionerna. Du väljer behandlingsinstruktion genom att dubbelklicka på denna. Djurkategori, diagnos och preparat dyker sedan upp automatiskt.

Diande – Antal nya: Om du har valt en behandling till smågrisar ska du i kolumnen Antal nya skriva in antalet behandlade smågrisar (detta alternativ är inte möjligt för suggbehandlingar).

Mängd: I kolumnen Mängd registrerar du hur mycket djuret/djuren har fått. Det finns två olika sätt att registrera mängd på. Du kan antingen registrera varje giva för sig, alternativt summaregistrera när djuret/djuren är färdigbehandlade. Var dock konsekvent med att använda det ena eller det andra. I exemplet ovan har djuret/djurens totala mängd lagts in när de var färdigbehandlade.

Medarbetare – Initialer: Fyll i initialerna på den medarbetare som utfört behandlingen (ej obligatoriskt).

Anteckning: Du kan även skriva in en fri text i fältet för Anteckning.

2. Registrera behandling på ungdjur

Under Ungdjur-Medicin registreras alla behandlingar av tillväxtgrisar. När du registrerar dessa behandlingar ska de kopplas till en lokal. För att registrera en behandling gör du följande:

Datum: Skriv in behandlingsdatum

Lokal – Kod: Registrera den lokal som grisen behandlats i. Du kan se de möjliga lokalerna genom att använda sökfunktionen  /F5 och du väljer lokal genom att dubbelklicka på denna.

Antal nya: Skriv antal grisar som behandlas.

Behandl.instr – Kod: Skriv in koden för behandlingsinstruktionen, genom att använda sökfunktionen  /F5 kan du se de möjliga alternativen. Du väljer behandlingsinstruktion genom att dubbelklicka på denna. Genom att först fylla i koden för behandlingsinstruktion, kommer fälten för djurkategori, diagnos och preparat automatiskt fyllas i.

Mängd:I kolumnen för Mängd registrerar du hur mycket djuret/djuren har fått. Det finns två olika sätt att registrera mängd på. Du kan antingen registrera varje giva för sig, alternativt summaregistrera när djuret/djuren är färdigbehandlade. Var dock konsekvent med att använda det ena eller det andra.

Medarbetare – Initialer: Om du vill kan du i kolumnen för Medarbetare registrera namnet på den som utfört behandlingen. Du ser de möjliga medarbetarna genom att använda sökfunktionen  /F5 och du väljer medarbetare genom att dubbelklicka på denna.

Anteckning: Du kan även skriva in en fri text i fältet för Anteckning, t ex färgen som grisen märks med i samband med behandlingen.

Vanliga frågor om medicinregistrering

Hur kan jag registrera vaccination/behandling på många djur samtidigt? (Via datorn)


Det finns två sätt att göra detta:
1. Gör medicinregistreringen på en arbetslista med de djur du vill vaccinera. Lägg till kolumnerna för Medicin – datum och Beh.instr -Kod samt Mängd. 
Skriv sedan in behandlingsdatum, koden för behandlingsinstruktionen och given mängd på första raden. Markera samtliga rader, högerklicka och välj Tilldela värde. Detta sätt beskrivs ännu tydligare i instruktionen Vaccinera många snabbt
2. Du kan även använda instruktionen Samma händelse på många, och göra registreringen  direkt i registreringsbilden för Sugga/Galt – Medicin.  

Hur registrerar man medicin på flera diande grisar i samma kull? (Via suggappen)


Sök upp den digivande suggan i sökfältet längst upp i appen, klicka på ”Behandling” och välj aktuell behandlingsinstruktion i listan. Skriv hur stor mängd smågrisarna fått var för sig och plussa på hur många behandlade grisar som avses. Spara behandling.

Hur kan jag registrera vaccination/behandling på många djur samtidigt? (Via suggappen)


Se vår instruktionsfilm här.

Välj ”Behandling” som alternativ och klicka därefter på aktuell vaccination i listan. Skriv in hur stor mängd varje sugga fått var för sig. Spara behandling.

Hur registrerar man medicin på flera tillväxt/slaktgrisar som går i samma box? (Via growersappen)


Sök upp boxen i sökfältet längst upp i appen, klicka på ”Behandling” och plussa på hur många grisar som avses. Skriv en ungefärlig medelvikt och klicka därefter på ”Behandlingsinstruktion” för att välja aktuell diagnos och preparat i listan. Skriv in hur stor total mängd grisarna fått totalt. Spara behandling.

Vad betyder rubrikerna i medicinförbrukningen?


Antal djur – hur många djur som fått preparatet för denna diagnos.

Registreringar – antal gånger det är registrerat i WinPig. Summaregistrerar man är denna siffra samma som antal djur, registrerar man varje giva i programmet (ofta när man använder appen) motsvarar registreringar = antal givor av preparatet för denna diagnos.

Djur med diagnos – antal djur med diagnosen (fungerar på djur med id, suggor eller öronmärkta). Om en sugga t ex fått antibiotika och smärtstillande samtidigt visas hon en gång under diagnosdjur, men två gånger under antal djur (en gång för varje preparat). Går det mer än 4 dagar mellan givorna/byte av preparat räknas det som en ombehandling – ett ytterligare djur med diagnos.

Förbrukat – total mängd förbrukat preparat för denna diagnos.

Om du saknar någon av dessa rubriker kan du lägga till dem under gröna knappen för layoutinställningar, alternativt importera vår rekommenderade layout för medicinregistrering. Layouten heter MedicinLayouter.xml och ligger under Dokument & Länkar längst ner på denna sida.

Hur stoppar jag en pågående behandling i apparna?


Gå till rubrik ”Upprepad behandling”. Swipa vänster på den behandling du önskar stoppa. Klicka på ”Stopp”.
Behandlingen är nu stoppad och kommer inte dyka upp något mer i appen.
När appen har synkroniserats kommer en ny rad ha lagts till under Sugga/Galt – Medicin eller Ungdjur – Medicin i datorn, men med 0 i mängd, och kommer därför inte räknas med i medicinsammanställningen.

Varför får jag i datorn under Sugga/Galt – Medicin och/eller under Ungdjur – Medicin rader med 0 antal djur och 0 ml given mängd?


Dessa rader uppstår när man avbryter en behandling i förtid, de räknas inte med i medicinsammanställningen.

Var kan jag registrera klockslag för en behandling?


För att registrera klockslag på en behandling kan du använda dig av Anteckningsfältet.