Registrera medicin

Här hittar du instruktioner för hur du registrerar medicin för olika djurkategorier. Längst ned på sidan finns svar på några vanliga frågor.

1. Registrera behandlingar på besättningsdjur & diande smågrisar

Under Sugga/Galt- Medicin registrerar du alla behandlingar för suggor, ingångna gyltor galtar och diande smågrisar. När du registrerar behandlingar på smågrisar ska detta göras på suggans djurnummer. För att registrera en behandling ska du göra följande:

Djurnr: Skriv in suggans eller galtens Djurnr.

Datum: Skriv in datum för behandlingen.

Behandl.instr – Kod: Skriv in behandlingsinstruktionens kod, Använd sökfunktionen  /F5 tangenten för att se de möjliga behandlingsinstruktionerna. Du väljer behandlingsinstruktion genom att dubbelklicka på denna. Djurkategori, diagnos och preparat dyker sedan upp automatiskt.

Diande – Antal nya: Om du har valt en behandling till smågrisar ska du i kolumnen Antal nya skriva in antalet behandlade smågrisar (detta alternativ är inte möjligt för suggbehandlingar).

Mängd: I kolumnen Mängd registrerar du hur mycket djuret/djuren har fått. Det finns två olika sätt att registrera mängd på. Du kan antingen registrera varje giva för sig, alternativt summaregistrera när djuret/djuren är färdigbehandlade. Var dock konsekvent med att använda det ena eller det andra. I exemplet ovan har djuret/djurens totala mängd lagts in när de var färdigbehandlade.

Medarbetare – Initialer: Fyll i initialerna på den medarbetare som utfört behandlingen (ej obligatoriskt).

Anteckning: Du kan även skriva in en fri text i fältet för Anteckning.

2. Registrera behandling på ungdjur

Under Ungdjur-Medicin registreras alla behandlingar av tillväxtgrisar. När du registrerar dessa behandlingar ska de kopplas till en lokal. För att registrera en behandling gör du följande:

Datum: Skriv in behandlingsdatum

Lokal – Kod: Registrera den lokal som grisen behandlats i. Du kan se de möjliga lokalerna genom att använda sökfunktionen  /F5 och du väljer lokal genom att dubbelklicka på denna.

Antal nya: Skriv antal grisar som behandlas.

Behandl.instr – Kod: Skriv in koden för behandlingsinstruktionen, genom att använda sökfunktionen  /F5 kan du se de möjliga alternativen. Du väljer behandlingsinstruktion genom att dubbelklicka på denna. Genom att först fylla i koden för behandlingsinstruktion, kommer fälten för djurkategori, diagnos och preparat automatiskt fyllas i.

Mängd:I kolumnen för Mängd registrerar du hur mycket djuret/djuren har fått. Det finns två olika sätt att registrera mängd på. Du kan antingen registrera varje giva för sig, alternativt summaregistrera när djuret/djuren är färdigbehandlade. Var dock konsekvent med att använda det ena eller det andra.

Medarbetare – Initialer: Om du vill kan du i kolumnen för Medarbetare registrera namnet på den som utfört behandlingen. Du ser de möjliga medarbetarna genom att använda sökfunktionen  /F5 och du väljer medarbetare genom att dubbelklicka på denna.

Anteckning: Du kan även skriva in en fri text i fältet för Anteckning, t ex färgen som grisen märks med i samband med behandlingen.

Vanliga frågor om medicinregistrering

Hur kan jag registrera behandlingar på gyltor och suggor i en klump (inte på varje individ)?


För att möjliggöra klumpregistrering av vaccinationer på suggor i ungdjursdelen och även för att möjliggöra suggbehandlingar på ungdjur måste du gå in på Generellt- Behandling/Vaccination- Behandlingsinstruktion. Kopiera layouten och döp den. Gå in på layoutinställningar och välj till kolumnen Behandl.instr för och kryssa i Bes.djur och Ungdjur.

För att möjliggöra gruppregistreringar för vaccin så bockar du i ungdjur på alla dina sugg-vaccinationer. Då har du godkänt att registrering av sugg-vaccinationer kan göras under Medicin-Ungdjur. OBS, tänk på att du inte senare kan gå in och se vilka suggor som har fått vaccination om du registrerar på detta vis.

Hur kan jag registrera vaccination/behandling på många djur samtidigt?


Det finns två sätt att göra detta:
1. Gör medicinregistreringen på en arbetslista med de djur du vill vaccinera. Lägg till kolumnerna för Medicin – datum och Beh.instr -Kod samt Mängd. 
Skriv sedan in behandlingsdatum, koden för behandlingsinstruktionen och given mängd på första raden. Markera samtliga rader, högerklicka och välj Tilldela värde. Detta sätt beskrivs ännu tydligare i instruktionen Vaccinera många snabbt
2. Du kan även använda instruktionen Samma händelse på många, och göra registreringen  direkt i registreringsbilden för Sugga/Galt – Medicin.