Produktionsrapport

I undermenyerna till detta avsnitt hittar du instruktioner, tips och vanliga frågor för produktionsrapporten i WinPig sugg.

Inventering
Innan du tar fram en produktionsrapport måste du ha minst två inventeringar. Här kan du läsa om hur du registrerar inventeringen och vad du bör tänka på när du inventerar.

Ta fram produktionsrapporten
Här kan du läsa om hur du tar fram produktionsrapporten och hur du kan tolka nyckeltalen i produktionsavsnittet.

Differenser i avstämningen
Om du har differenser i produktionsrapportens avstämning finns det ett antal saker du kan göra för att hitta orsakerna till differensen.

Plan
Att sätta upp mål för resultatmåtten är ett bra sätt att följa upp sin produktion och kunna förbättra resultaten.

Sänd resultat
Vill du bidraga med ditt resultat till beräkningen av de nationella medeltalen behöver du sända ditt resultat från WinPig och här beskriver vi hur du gör.

Vanliga frågor om omlöp och grisningsprocent

Hur beräknas de olika måtten för grisnings- och omlöpningsprocent?


Dräktighetsprocent – Utgår från betäckta i perioden. Andel som fortfarande är dräktiga. Slaktade, omlöp, testade negativa och kastade räknas bort, också om dessa händelser skett efter vald periods slut. Så länge ingen ny händelse rapporterats in räknas suggan som dräktig, även om hon gått ”över tiden”.
Dräktighetsprocent 4 ve – Utgår från betäckta för fyra veckor sedan. Ex. om perioden är  1-31 mars utgår WP från betäckta 1 feb-3 mars. Slaktade, omlöp och testade negativa räknas bort, också om dessa händelser skett efter vald periods slut.
Grisningsprocent – Andel som grisat eller sålts dräktiga inom 125 dagar efter betäckningen. Detta mått finns bara på produktionsrapporten och galtanalysen.
Grisningsprocent, korrigerad – Andel som grisat eller sålts dräktiga inom 125 dagar efter betäckningen. Är för närvarande samma sak som grisningsprocent.
Omlöpningsprocent – Antal omlöp i perioden (från en tidigare betäckning) i procent av antal betäckningar i perioden.

Vanliga frågor om produktionsrapporten

Hur räknas foder till gyltor på produktionsrapporten?


Foder till ingångsrapporterade betäckta gyltor räknas med i fodermåttet från betäckningen eller ingångsrapporteringen (om de är betäckta fore ingång).
Obetäckta och ingångsrapporterade gyltor räknas med i de flesta fodermåtten. I dessa två resultatmått har dock foder till gyltämnen räknats bort med 22 MJ NE per gylta och foderdag:
Suggfoder /årssu korr gyä (MJ NE)
Foder /prod gris korr gyä (MJ NE)
Om dessa resultatmått inte är synliga i rapporten kan de väljas till med hjälp av layoutinställningarna.