5. Foder

Registrering av foderåtgång görs i MJ NE under menyvalet Övrigt → Foder. Innan foderåtgången kan registreras måste fodret vara upplagt i fodertabellen.

I WinPig registreras och räknas energiinnehållet i nettoenergi, MJ NE. Under Dokument & Länkar nedan finns en beskrivning över hur man kan räkna om omsättbar energi (MJ OE) till nettoenergi (MJ NE).

Förklaring till fälten på foderåtgångsbilden:

Datum Ett datum som faller innanför omgångens datumgränser.
Lokal, Kod Aktuell lokal, måste överensstämma med att omgången funnits i denna lokal detta datum.
Foder, Kod Fyll i foderkod och programmet hämtar namnet automatiskt. Med kikarsymbolen kan du söka bland foder i fodertabellen.
Kg (mängden foder) Mängden foder kan registreras på två olika sätt. Antingen som a) mängd kg eller b) mängd MJ nettoenergi. Beroende på vilket alternativ som väljs görs registreringen på olika sätt i fodertabellen och i foderåtgången, se alternativ nedan.

a) Registrering av foderåtgång som mängd kg (se bild ovan)

I fodertabellen: Registrera pris som kronor per kg och energi som MJ NE per kg.
Foderåtgång: Registrera foderåtgången som kg foder.

b) Registrering av foderåtgång som MJ NE (se bild nedan)
I fodertabellen: Registrera pris som kronor per MJ NE och skriv 1,00 i fältet för energi.
Foderåtgång: Registrera foderåtgången som totalt utfodrad mängd MJ NE.

Pris Beräknas automatiskt om det finns pris registrerat i fodertabellen.  Om foderåtgången ändras räknas priset om automatiskt, men ha gärna lite koll på att det ändras när du ändrar mängden.
Om priset i fodertabellen ändras efter det att foderåtgången skrivits in måste man ”tvinga” programmet att räkna om totalpriset. Det gör du enklast genom att fylla i Foderkoden igen (med samma kod som det stod innan). Då räknas priset om.
Typ Välj mellan inköp, åtgång, inventerat eller sålt. Vid registering av foderförbrukning väljs åtgång.

Vanliga frågor om foderregistrering

Hur räknar jag om från omsättbar energi till nettoenergi?


Om du har uppgift om den totala åtgången av en färdig foderblandning kan du använda ett enkelt omräkningssätt. Detta sätt fungerar bara för färdiga blandningar, inte för enskilda fodermedel.
Foderåtgång
1. Läs av total mängd förbrukad energi, MJ OE.
2. Multiplicera med 0,75 för omräkning till MJ NE.
Pris
1. Ta reda på pris per MJ OE (i kronor, kr).
2. Dividera med 0,75 och du får priset per MJ NE.

Varför kopplas inte foderförbrukningen till min omgång?


Kontrollera först slutdatum på den lokal du registrerat under Övrigt → Foder. Om du har använt ett reststall med ett annat slutdatum måste du även registrera reststallet på omgången under Omgång → Lokaler. Annars kommer inte foderförbrukningen för reststallet att registreras på omgången. 

Hur används Åtgång, Tillfört och Status?


I WinPig kan man välja på tre olika typer av registrering av foderåtgång:

  • Åtgång – man rapporterar in det som gått åt under den aktuella perioden eller omgången av respektive foder. Läggs vanligen in på periodens/omgångens sista dag, men det är inte obligatoriskt att skriva just den dagen. För varje foderslag blir det då en rad med åtgång vid varje periodslut.
  • Inköp – man rapporterar in varje inköp som görs av de olika foderslagen. Det kan vara flera inköp av respektive foderslag. Vid periodens slut inventerar man vad som finns i lager och lägger in en statusrad.
  • Status (=inventerat) – det som finns kvar i lager vid periodens slut.

Man använder alltså antingen 1) bara åtgång eller 2) kombinationen av inköp och status.

För omgångar av slaktgrisar eller tillväxtgrisar använd vanligen alternativ 1).

Om man registrerar inköp och status så hanterar WinPig beräkningen så att det som fanns kvar som inventerat istället räknas med i nästa periods foderåtgång. Detta gäller produktionsrapporter i suggbesättningar.

Instruktionsfilmer

Fodertabell

Välj film beroende på hur du läser av foder från din dator.

Registrera foderåtgång

Välj film beroende på hur du läser av foder i din dator.

 

Dokument och länkar