Artikel

Riktlinjer för antibiotika till får och get

Presenterades på veterinärkongressen

Fårhälsovården har ansvarat för att ta fram riktlinjer för antibiotikabehandling hos får. Ett arbete som utförts med stöd från samarbetsprogrammet för att motverka antibiotikaresistens, SVARM-pat, och på uppdrag av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, SVS. Målet är att ha en låg och kontrollerad användning av antibiotika. SVS betonar också i detta sammanhang att förebyggande djurhälsovård är det bästa sättet att minska sjuklighet, och att rådgivning blir en allt viktigare framtida arbetsuppgift för veterinärkåren i Sverige. I november 2014 kunde resultatet presenteras på veterinärkongressen. Under föredraget delades de första exemplaren ut av arbetet i form av ett häfte, och policyn kan ses och beställas på SVS hemsida www.svf.se. Policyn baseras i första hand på uppgifter som sammanställts av en expertgrupp under ledning av Läkemedelsverket (Information från Läkemedelsverket 2103; 24, suppl 1:4-14).

Handledning för praktiserande veterinärer

De fyra vanligaste sjukdomarna som behandlades hos får och get i Sverige under 2013 var, enligt Jordbruksverkets journaler, juverinflammation (klar förstaplats för både får och get), luftvägsinfektion, listerios och livmoderinflammation. Dessa sjukdomar var förstås självskrivna i policy-dokumentet men vi inkluderade även infektioner i mage och tarm, allmäninfektion, ögoninfektion, ledlidande, klövböld och fotröta. För varje sjukdom har vi kortfattat redogjort för läget i Sverige, hur man kan ställa diagnos och vilket/vilka preparat som bör användas i första hand inklusive dos och behandlingstid. Vår förhoppning är att veterinärer ser möjligheten att här få uppdaterade och väl grundade råd om hur man bäst väljer preparat, dos och behandlingstid för såväl får som get. Uppgifter som annars är svåra att hitta i litteratur eller FASS vet, och uppgifter som strävar efter bästa möjliga behandlingseffekt även hos våra små idisslare.