Artikel

Inavel, vad räknas som inavel och vilka risker medför det?

Inavel uppstår när släktingar sparas. I en ras där ett aktivt urval bedrivs ökar graden av inavel för var generation. Små raser är mer utsatta än större.

Inavelsdepression innebär en försämring av främst överlevnad, fruktsamhet och hållbarhet och kan uppstå när graden av inavel ökar snabbt eller om den absoluta nivån av inavel är hög.

Nära släktskapsparning, som t.ex. parning mellan hel- eller halvsyskon, mellan förälder och avkomma, mellan en individ och dess far/morförälder och mellan kusiner bör undvikas.

Inavel kan brytas genom parning mellan obesläktade individer t.ex. vid korsning mellan två raser.

Inavelsgrad (%) till följd av släktskapsparning
Förälder – avkomma 25
Helsyskon – helsyskon 25
Morfar – dotterdotter 12,5
Kusin – kusin 6,25