Artikel

Dags att ta träckprov på dina lamm

För får på bete är parasitangrepp en viktig utmaning som måste tacklas med en utarbetad strategi. Inälvsparasiter smittar via gräset och påverkar fårens produktion och hälsoläge. Lamm är den kategori som är mest mottagliga och alltså de som i första hand ska skyddas mot omfattande parasitangrepp. Den vanligaste effekten av för mycket parasiter hos lamm är nedsatt tillväxt.

Tag träckprov för att hålla koll på lammen

För att undvika tillväxtförluster bör du kontrollera parasitstatusen på dina lamm regelbundet. Det absolut vanligaste symtomet på att lamm har för mycket parasiter är nämligen enbart nedsatt tillväxt. Sjukdomssymptom som diarré eller till och med dödsfall ses som regel först vid kraftiga parasitangrepp. Det första träckprovet på lammen kan tas när lammen gått på bete ca 6 – 8 veckor. Uppföljande prover kan därefter tas t ex inför betesbyte, i samband med avvänjningen etc. Hur ofta du bör ta prover på lammen beror på vilka arter av parasiter och vilken betestillgång dina får har. Början av juli kan vara en bra hållpunkt för att kolla första träckprovet på lammen.

Lamm med diarré

Diarré är inte alltid orsakad av parasiter och parasiter ger inte alltid diarré. Om dina lamm har diarré så rekommenderar vi alltid att du tar träckprov oavsett hur gamla de är, om de fortfarande är på stall eller är utsläppta på bete. Träckprover är en del i utredningen till varför lammen har diarré.

Kort om coccidier

Coccidier är en grupp encelliga parasiter som smittar unga lamm (vanligast i åldern från några veckor till någon månad) både på stall och bete. I ett klassiskt coccidiosutbrott har lammen kraftig diarré som ofta är mörkfärgad. Lammen kan snabbt bli dåliga pga uttorkning och i värsta fall dö. Coccidierna skiljer sig från övriga mag-tarm-parasiter genom att de inte behöver någon utveckling på betet för att kunna infektera lammen. Coccidier behandlas inte med gängse avmaskningsmedel utan kräver en annan typ av läkemedel. Att coccidier påvisas i ett träckprov är inte liktydigt med att lammen har coccidios. Det finns flera arter av coccidier och alla är inte sjukdomsframkallande.

Dessutom måste man ta hänsyn till om lammen har några symptom och hur gamla lammen är.

Så här tar du träckprov

Träckprov tas enklast direkt från tarmen men det fungerar också att ta färsk (kroppsvarm) träck från marken. Du måste dock vara noga så att du endast tar träck från ett djur i varje provtagningspåse. Du skall alltså inte blanda träck från flera djur i en påse. Antalet lamm du skall ta prov ifrån beror på antalet lamm i betesgruppen.

Har du fler olika betesgrupper så skall du ta separata prover från de olika grupperna. Märk upp påsarna så att labbet kan poola samlingsprover från samma lammgrupp och så att du själv kan särskilja svaren från de olika grupperna. Som en riktlinje kan du räkna med att ta ca 10 % av lammen i den aktuella betesgruppen men alltid som minst 6 individprover. När du fått ditt provsvar så ringer du vår telefonrådgivning så hjälper vi till att bedöma svaret och ge dig rekommendation om vad du behöver göra.

Om du behöver avmaska tänk på detta!

  • För att få optimal effekt och för att minska risken för resistensutveckling hos parasiterna är det viktigt att du avmaska på rätt sätt. Följ checklistan nedan:
  • Rätt avmaskningsmedel
  • Rätt utrustning = använd en doseringspistol avsedd för får
  • Kontrollera att ingivaren doserar rätt = ställ in en given mängd och kontrollera att det är den mängd som kommer ut genom att använda en gammal spruta eller en måttsats för att kontrollera mängden.
  • Väg djuren och dosera avmaskningsmedlet efter vikten. Undvik underdosering!
  • Rätt teknik = håll en hand under hakan på djuret och stoppa pipen på doseringspistolen så att toppen hamnar långt bak på tungan. Se till att djuret sväljer hela dosen
  • Det är inte en tävling där flest får per timme vinner! Arbeta lugnt och metodiskt.

Vill du veta mer finns mycket information om parasiter på vår hemsida.

Parasitbekämpning är så mycket mer än att avmaska

Börja med att erbjuda de nyutsläppta lammen ett så parasitfritt bete som möjligt (välkomstbete). Innan utsläpp av tackor och lamm på våren har du kontrollerat och vid behov åtgärdat tackornas parasitstatus.

t rotera mellan olika beteshagar och gärna putsa betet under säsongen är ett sätt att minska parasittrycket. Har fåren tidigare gått i en hage under innevarande betessäsong så kommer där att finnas en viss parasitsmitta i denna hage. Smittan minskar dock jämfört med om djuren går på samma betesyta hela tiden. Har man möjlighet att växelbeta med andra djurslag, så som häst eller nötkreatur, minskar parasittrycket. Notera att får, get och kameldjur delar många parasiter varför växelbete mellan dessa djurslag inte ger något minskat parasittryck. Att växelbeta med nötkreatur fungerar bra för de flesta parasiter med undantag av stora leverflundran som går både på nöt och får. Fåren är känsligare än nöt för denna parasit och det är lämpligt att låta fåren beta före nötkreaturen och sedan inte komma tillbaka till dessa beten under innevarande säsong. Att låta lammen beta återväxten efter vallskörd är bra både ut näringssynpunkt och parasitsynpunkt.

Även om träckprov visar att dina får behöver avmaskas måste man hålla i minnet att avmaskning aldrig kan kompensera en bristfällig utfodring. Ett bra bete, salt och mineraler är grunden för våra betesdjur. Djur med en god näringsstatus har en bättre motståndskraft mot parasiter.

Och så var det livdjursinköpen. Begär en hälsodeklaration och genomför ett karantänsförfarande enligt våra rekommendationer på hemsidan!