Guide

Att analysera grovfodret

Sommaren är en stressig tid och många glömmer i farten att ta ut prov för att analysera det skördade grovfodret. Chansa inte i år utan bestäm dig i förväg för att analysera ditt grovfoder. Vet du vad ditt grovfoder innehåller är det lätt att komplettera med rätt kraftfoder i rätta mängder. Utan analys på grovfodret finns det risk att du får en obalans i foderstaten eller överutfodrar med dyrt kraftfoder utan att veta om det. En analys ger dessutom en uppföljning av årets växtodlingssäsong och du vet vad du har att förbättra till nästa år.

Provtagning i samband med skörd eller i lager?

Genom att ta prov på det färdiga ensilaget får du en mer komplett analys än om du tar prov på grönmassan. Vid analys av grönmassan är det nämligen inte möjligt att analysera syror, ammoniumkväve eller lösligt protein. Att ta prov på grönmassan är dock ett alternativ om du har tornsilo eller storbalar. Att ta prov på grönmassan kan också vara ett alternativ för att göra en först planering av foderåret och sedan följa upp med en komplett analys. I plansilo kan prover för en komplett analys borras efter det att ensileringsprocessen är klar, ofta fyra till sex veckor efter inläggning. Tar du prov tidigare efter inläggning, kanske en vecka efter inläggning, ska du ange att det är ett grönmasseprov och du vet då att analysresultatet kan avvika från hur det färdiga ensilaget ser ut.

Uttagning av prov från helsädesensilage rekommenderas att alltid tas med borr från lager, dvs. silo eller storbal. Annars finns det risk för att kärnor separeras från övrigt material. Ta därför aldrig ut prov via ”nävar ur lass” vid inkörning.

Provtagning av grovfoder i samband med skörd

Viktigast när det gäller att ta ut prov är att få det representativt. Dessutom bör det vara praktiskt och enkelt att genomföra. Enklaste sättet att ta ut prov är ofta att göra det redan vid skörd. Förbered innan genom att köpa hem treliters plastpåsar och vit sopsäck eller beställ hem provpåsar från ditt laboratorium.

Ensilering i plansilo, tornsilo eller limpa – ta prov vid inkörning

 • Ta ut 2-3 nävar ur varje lass i samband med avlastningen. Lättast är det att komma ihåg detta om du samtidigt noterar antal lass. Samla provet i en vit plastsäck som hålls försluten mellan påfyllningarna. Placeras säcken i skuggan och så svalt som möjligt.
 • När ett samlingsprov är färdigt (t ex vid dagens slut eller när du byter parti, fält eller silo) bör du snarast ta hand om och frysa provet för att undvika varmgång och därmed förändringar i provet. Töm ut provet på ett rent underlag, t ex en pressenning. Blanda provet noggrant med en ren skyffel. Vänd och blanda om minst tio gånger. Ta ut ett representativt prov för analys. Stoppa t ex en treliters plastpåse inuti ett uppklippt mjölkpaket och fyll på tills kartongen är full.
 • Frys proven genast. Torrsubstanshalten förändras vanligen vid ensileringen, särskilt om pressvatten avgår, och torrsubstans bör därför analyseras då och då under stallperioden. Detta kan göras direkt på gården i en mikrovågsugn eller med en torrsubstansmätare.

Storbalsensilage – ta ut prov ur sträng på vallen före bärgning

 • Gå längs två diagonaler över fältet och ta ut prov ur många olika strängar på fältet. Ta ut 1-2 nävar per 500 m sträng om strängarna omfattar ca 2,5 m slåtterbredd. Totalt bör du ta minst 30 nävar per s.k. samlingsprov.
 • Ta ut proven så sent som möjligt före det att grönmassan bärgas.
 • Om fältet/fälten är ojämna kan det vara idé att dela in dem i olika partier. Se då också till att markera partierna så du vet vilka delar i foderlagret som hör till vilket analyssvar.
 • Det samlade provet från ett skifte eller en dag kallas samlingsprov. Ur detta ska ett mindre prov tas ut.
 • Ta ut ett representativt prov på cirka en liter för analys.
 • Förpacka och frys ner provet.
 • Sänd det så fort som möjligt till laboratorium för analys.

Storbalsensilage – ta ut prov från balen innan plastning
Storbalar kan även provtas efter att de är pressade och transporterade till lagringsplatsen men innan de har plastats. Rekommendationen är att ta ut provet med borr.

 • Genomför provtagningen i samband med att balarna kommer in till lagringsplatsen men före det att de plastas in/läggs in i lagret.
 • Borra en eller två borrkärnor/bal från 6 till 12 balar per dag, eller per parti, eller per fält eller motsvarande indelning.
 • Samla proverna i en plastpåse, förslut mellan påfyllningarna och förvara skuggigt och svalt. När sista delprovet är klart ska påsen förslutas och provet frysas ner eller torkas så snart som möjligt. Är provet för stort delas det på det innan det fryses. Därefter sänds provet in till laboratoriet på vanligt sätt.

Provtagning av samensilerat foder i samband med skörd

Med samensilerat foder menas i detta sammanhang vallfoder som ensilerats tillsammans med krossad spannmål. Vallfoder samensilerat med spannmål går inte att analysera som ett vanligt vallprov. Vid samensilerat foder ska därför vallfodret och spannmålen analyseras var för sig. Gör då så här:

 • Ta ut prov ur såväl vall (grönmassa) som spannmål i samband med inläggningen.
 • Sänd proverna tillsammans, men i olika påsar till foderlaboratoriet och markera på beställningssedeln att det handlar om samensilerat foder.
 • Näringsinnehållet beräknas sedan utifrån analysresultat samt andelarna av vallfoder respektive spannmål.

Laboratorier för grovfoderanalys

AB Hjortens Laboratorium 
Östersund

Agrilab AB 
Uppsala

Eurofins

Optilab
Lidköping

Lantbruksanalys
Menlösa

Vidilab

Kom ihåg

Som kund hos Gård & Djurhälsan har du rabatt på foderanalyser hos Eurofins. Kontakta din rådgivare för att få veta mer.

Kontakt

Lär mer här!