Artikel

Parasitsökarna på Vidilab

Vidilab är laboratoriet där dina prover hamnar när du utnyttjar din medlemsförmån som ansluten till Gård och Djurhälsan Får. Labbet ligger i Enköping och här beskriver vi hur det går till när vi tar hand om dina prover.

På labbet arbetar så här års Bitte, Michaela, Daniel, Gunn, Märit, Henrik, Mimmi, Sara, Magdalena, Simon, Ulrika och Mikael. Under april och maj, när vi tar emot hundratals prover från framförallt får och hästar, kan vi vara 25–30 personer. Då kan vi ha prover från 100–150 fårbesättningar och tillsammans med hästprover och övrigt analysera upp till 1600 prover på en dag. Just nu går provmängden ner till några hundra prover i veckan eftersom vi främst arbetar med betesdjur och de flesta provtas som bekant inte på vintern. Under 2016 har vi analyserat cirka 2 200 besättningsprover, de allra flesta under perioden april-maj innan tackorna ska släppas ut på bete.

Provets väg genom laboratoriet
Klockan 8.00 kommer posten med labbets alla prover som under högsäsong kan vara säckvis. Proverna sorteras efter djurslag och analys. Alla djurslag har sina egna platser på inmärkningsavdelningen. Gård och Djurhälsans prover märks in och analyseras som samlingsprover om tre och tre. Alla prover får sitt eget journalnummer. Proverna tas om hand av tekniker, som väger upp tre gram träck från varje samlingsprov. Efter tillsats av 42 milliliter vatten mixas och silas provet ner i ”Clayton Lanerör” (rör med flat botten) som centrifugeras. Bottensatsen blandas med en lösning som får eventuella parasitägg/koccidier att flyta upp till ytan. Provet undersöks sedan i mikroskop där parasitägg och oocystor typas och räknas. Mängden parasitägg anges i EPG (Eggs Per Gram, det vill säga Ägg Per Gram träck) och koccidier i OPG (Oocystor Per Gram träck).

Gård och Djurhälsans prover registreras i Vidilabs journalhanteringssytem och svaras ut därifrån per mail. Provsvaren förs automatiskt över i Gård och Djurhälsans fårwebb så deras veterinärer kan se svaren när du ringer till dom. Om mailadress ej är tillgänglig skrivs provsvaret ut och skickas per post eller fax. Som djurägare kan du sedan få rådgivning av Gård och Djurhälsans veterinärer. Vi på labbet är inte veterinärer och ger ingen rådgivning om behandling med mera.

Vanliga fynd
Den vanligaste parasiten vi hittar på får är ägg från mag-/tammask – trichostrongylida ägg. Bland dessa ägg kan finnas några som räknas som farligare än ”vanliga trichägg”, till exempel Haemonchus (stora magmasken) och Trichostrongylus axei (liten mag-/tammask). Det är alltså viktigt när man räknar ägg att kunna skilja ut vilken art det handlar om eftersom åtgärden blir helt annorlunda om det är farliga parasiter närvarande. Kom ihåg att det är Gård och Djurhälsans veterinärer som ger rådgivning angående behandling, vi på labbet talar om vad vi hittar så att veterinärerna ska kunna rådge på rätt sätt. Haemonchus hittar vi på cirka 25 procent av de inskickade proverna och T. axei på cirka 30–50 procent utslaget över året, vissa tidpunkter mer och vissa mindre. Andra fynd är Nematodirus (tunnhalsad tarmmask). Det finns tre olika arter av Nematodirus där filicollis är snäll, spathiger halvsnäll och battus elak. Nematodirus battus hittas på cirka fem procent utslaget över året, ffa på lammen efter fyra veckors betesgång.

Ovanliga fynd
Fynd av Trichuris (piskmask), Chabertia/Oesaphogostomum (tjockmunnad tarmmask), Skrjabinema (springmask) och Moniezia (bandmask) är för det mesta helt betydelselöst. I specialundersökningar kan vi också hitta lungmask (mycket ovanligt) och leverflundra (ganska ovanligt och det är bara den stora som ger symtom). Giardia (ganska vanligt) och kryptosporidier (ovanligt) kan ge symtom och hör med veterinären angående behandling. På unga lamm kan koccidier upptäckas i den ”vanliga” undersökningen. Koccidier kan i vissa fall ge svåra symtom på lammen men det är helt beroende av vilken art och i vilken mängd de finns. Vid misstänkt koccidios ska alltid veterinär vara inkopplad för att snabbt kunna ge rätt behandling. Varje lamningssäsong hittar vi ett tiotal koccidiosfall.
På Vidilab besitter vi en unik kompetens vilket gör att du får dina provsvar snabbt och säkert, läs mer här!

Tackor
Tackornas provtagning påvisar vad som övervintrat i djuren. Prov tas direkt efter lamning och före betessläpp.
Vinterlammande tackor provtas i april-maj eftersom det är först då de börjar utskilja parasitägg.
Det är inte meningsfullt att provta tackor efter midsommar eftersom de då vanligtvis ”självrenat” sig.
Prov kan tas till och med oktober om tackorna visar symtom på parasitism.

Lamm
Lammens provtagning är en indikator på vilken smitta som finns på betet, det vill säga vad tackorna eventuellt spritt ut eller vad som övervintrat. Lammen provtas efter fyra veckors betesgång eller vid avvänjning.
Vinterlamm kan provtas även under vinterhalvåret vid symtom på parasitism.

Övrigt
Om djuren visar symtom på andra tidpunkter, ring Gård och Djurhälsan för rådgivning.