Maedi Visna

Sjukdomsinformation MV/CAE

Maedi Visna (MV) och Caprin Artrit Encephalit (CAE) är mycket närbesläktade virussjukdomar som drabbar får och get. Både får och get kan infekteras av båda virustyperna och infektion hos ena djurslaget kan vara en smittkälla för det andra djurslaget. Det går inte att skilja MV och CAE åt med den vanliga testmetodiken på blodprov (serologi).

Viruset sprids via råmjölk, mjölk, blod, saliv och luftvägssekret/noskontakt. Virus kan också spridas indirekt via kläder och redskap. Det vanligaste sättet som MV/CAE sprids mellan besättningar är utbyte av livdjur. MV/CAE har lång inkubationstid och kan ligga dold i besättningen under lång tid och först efter flera år orsaka kliniska symptom. Tidiga tecken på MV/CAE i en besättning är ofta diffusa, som till exempel ojämn tillväxt, förhöjd dödlighet bland lamm/killingar samt kroniska juverinflammationer. Typiska symtom på långt framskriden MV-infektion ses hos äldre får i form av avmagring och andnöd. Symtom på CAE-infektion hos vuxna getter är ofta ledinflammation, ibland lunginflammation medan yngre getter framför allt uppvisar neurologiska störningar (vinglighet och förlamning).

MV/CAE är obotliga och tillgång till vaccin saknas. Genom blodprovstagning är det möjligt att påvisa MV/CAE i ett tidigt skede av sjukdomen, innan symtomen har uppkommit.

Kontrollprogrammet startade 1993 för MV och senare inkluderades även CAE. Programmet har som mål att förhindra spridning av sjukdomarna samt att bekämpa dem så att MV/CAE kan utrotas i Sverige. Ett viktigt delmål har varit att skapa en MV- och CAE-fri livdjurshandel.

Maedi Visna-programmet