Artikel

Varför måste nyetablerade besättningar som startat med M3/C3 och/eller MV/CAE-fria djur ta prov?

En besättning som startar med djur med okänd status måste genomgå fyra provtagningar innan besättningen erhåller MV/CAE-fri status. De första tre provtagningsomgångarna tas på alla djur > 1 år och den fjärde provtagningen tas på djur >2 år.

En besättning som startar enbart med djur från MV/CAE-fria o/e M3/C3 besättningar kan ärva en M3/C3 status i två år räknat från inköp av de första djuren, förutsatt att besättningen ansluter sig till kontrollprogrammet (erhåller då status M3ä/C3ä). Därefter måste besättningen genomgå två provtagningar innan besättningen erhåller MV/CAE-fri status. Dessa två provtagningarna görs på alla djur > 2 år.
Antalet provtagningar är alltså hälften och antalet djur som måste provtas är färre om man börjar med M3ä/C3ä än på okänd.

 

Huvudorsaker till att denna provtagning sker:

• Sedan vi upphörde med att provta redan friförklarade besättningar utgör denna provtagning en form av indirekt kontroll av MV-fria besättningar som säljer livdjur. Det är mycket ovanligt med positiva djur i fria besättningar men det var via en sådan provtagning ett positivt djur från en stor livdjurssäljande besättning påvisades 2019.

• Dessutom blir provtagningarna en utökad av kontroll av den nyanslutna besättningen utöver djurägarförsäkran, för att så långt det är möjligt säkerställa att djurhållaren har förstått och hållit sig till regelverket innan besättningen får egen MV/CAE-fri status.

• Översynen av programmets säkerhet som gjordes tillsammans med SVA under 2020 drog bland annat slutsatsen att säkerheten i programmet är mycket hög men att djur från friförklarade besättningar regelbundet bör följas upp med ny testning.