Presentation av föreläsare

Isabel Moretti, Svenskt Kött

Svenskt kött – Skam eller Stolthet?

Svenskt Kött i Sverige AB ägs av SNP, LRF, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Grisföretagare och Svenska Köttföretagen AB. Svenskt Kött marknadsför svenskt nötkött ut till konsumenter, restauranger och butiker genom att berätta om och inspiration om svenskt kött och charkuterier med svensk köttråvara samt nyttan av svensk djuruppfödning. De skapar opinion och deltar i debatter och utbildar personal i köttbranschen inom kött- och charkuterikunskap. Isabell är VD för Svenskt kött och under föredraget beskriver hon hur samhällets och konsumenternas värderingar förändras över tid och hur vi som bransch har allt att vinna!

 

 

Henrik Læssøe Martin, SEGES

Mycoplasma – en svår bekant

Henrik Læssøe Martin är veterinär och arbetar för den danska bondeägda institutionen SEGES. Han arbetar med bland annat kalvhälsa, produktion av slaktkalvar, Mycoplasma och antibiotikaförbrukning. Under seminariet berättar han, baserat på danska erfarenheter, om utmaningarna med Mycoplasma i nötköttsproduktionen och hur de kan hanteras.

 

 

 

Renée Båge, SLU, Åsa Lundgren, Gård & Djurhälsan, Mattias Wistrand, Knutsta Skattegård

En kalv om året – nu är vi lönsamheten på spåret

Fruktsamheten är motorn i produktionen. God kännedom om tjurens och kornas fruktsamhet är viktigt för lönsamheten, oavsett om man har naturlig tjurbetäckning eller kombinerar tjur med inseminationer och embryoinläggningar. Under föredraget får du tips om hur du bedömer fruktsamheten hos korna, vilka tekniska redskap som finns till hjälp och vad rådgivare, husdjurstekniker och veterinärer kan stötta dig med i fruktsamhetsarbetet. Efter avslutat föredrag finns det möjlighet, att för anmälda deltagare, delta i en workshop i ämnet.

Renée är veterinär och docent i reproduktion på Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU. Hon är dessutom europeisk specialist på djurens reproduktion, med fokus på idisslare och reproduktiv besättningshälsa.

Åsa är veterinär sedan 1989 och jobbar idag på Gård & Djurhälsan som nöthälsoveterinär samt med obduktion av lantbrukets djur vid anläggningen i Karlskoga. Tidigare har hon bl.a. jobbat som distriktsveterinär och som djurhälsoveterinär med seminkompetens hos Växa Sverige.

Mattias driver sedan 2013 föräldragården Knutsta Skattegård tillsammans med frun Anna. På Knutsta Skattegård har det funnits dikor sedan julen 1992. Aktiv renrasavel bedrivs på Charolais och Röd Angus och många hondjur semineras. Mattias bedriver även konsultverksamhet i egen regi.

 

 

 

Virpi Welling, Gård & Djurhälsan

Vaccinera för friska kalvar – myt eller möjlighet? 

Vaccination syftar till att skydda kalvar mot sjukdom orsakad av infektion. Efter en genomförd vaccination ökar gruppimmuniteten i besättningen och då minskar förhoppningsvis både dödlighet och behovet av antibiotika. Virpi kommer under seminariet att gå igenom hur vaccinerna fungerar och vilka vacciner för kalv som finns registrerade i Sverige idag. Hon kommer också att belysa olika utmaningar och svårigheter när det gäller vaccinering och sammanfatta erfarenheter från fältet så här långt.

Virpi har jobbat som veterinär inom lantbrukets djur i 25 år. Hon har finsk sisu och tycker mycket om att utmana sig själv och andra.

 

 

Ulrika Rockström, Gård & Djurhälsan

Går det att obducera på gård och vad är en digital obduktion?

Ulrika är veterinär på Gård & Djurhälsan och ansvarar för obduktionsverksamheten av lantbrukets djur i Sverige. Obduktion är helt avgörande för att få en korrekt diagnos. Ibland kan det ta för lång tid att få in ett dött djur till ett obduktionslaboratorium och då minskar möjligheterna att få en diagnos. Därför har vi under 2019 testat om det är praktiskt genomförbart att obducera direkt på gård.

 

Viktigt med en korrekt, likvärdig och rättssäker myndighetskontroll av djuren vid slakt – vilka rättigheter har jag som djurägare?

Ulrika är veterinär på Gård & Djurhälsan och satt med i den grupp som tillsammans med myndigheterna tog fram vägledningen för djurskyddsbedömningar vid slakt. Det är oerhört viktigt att som djurägare känna sig trygg med att Livsmedelsverket utför korrekta, kalibrerade och rättssäkra bedömningar i samband med djurskyddskontrollen vid slakt. Om det finns anledning att ifrågasätta myndighetens kontroll och om djurägarna inte känner till sina rättigheter så måste detta åtgärdas.

 

Anett Seeman, Gård & Djurhälsan

Minska svinnet i ungnötsstallet med rätt utfodring 

I ungnötsstallet kan behoven se olika ut mellan djurgrupperna, inte bara vilken mängd foder djuren behöver äta, utan även sammansättningen på foderstaten. Rätt utfodring kan innebära att djurens näringsbehov blir uppfyllda, utifrån de förväntningar vi har på vad de ska producera. Rätt utfodring kan också handla om utfodringsrutiner, och att se till att fodret utnyttjas på bästa sätt. Allt för att få bästa utväxling av både gårdens, djurens och fodrets potential!

Anett Seeman är husdjursagronom och arbetar som produktionsrådgivare på Gård & Djurhälsan.

 

 

Mikaela Jardstedt, SLU

Minska svinnet i dikostallet med rätt utfodring

Foder utgör en central del i dikalvsuppfödning och påverkar både lönsamhet och produktionsresultat. Varje gård är unik. Därför måste utfodringsstrategin anpassas efter gårdens förutsättningar. Hur använder man fodret smart och resurseffektivt? Under seminariet  går vi tillsammans igenom de viktigaste faktorerna för att lyckas.

Mikaela Jardstedt forskar på vinterutfodring av dikor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Skara.

 

 

Tuomas Herva, Atria

Mätning av djurvälfärd på gård och nationellt – finska erfarenheter och slutsatser

Tuomas arbetar som veterinär på Atria, det största slakteriet i Finland, sedan 2001. Han arbetar mycket med luftvägsinfektioner, salmonellabekämpningen och hälsoregistret Naseva. Tuomas är speciellt intresserad av djurens beteende och analyser av data. 2005 doktorerade han om djurvälfärd och ekonomi i nötköttsproduktionen.

 

 

Katinca Fungbrant, Gård & Djurhälsan

Oplanerade utgångar hos tjurar i liggbåsbesättningar – varför?

Tjuruppfödning i liggbåsstall kan vara en svår produktionsform med skador på både små och stora tjurar. Under seminariet presenteras diagnoser från 35 obducerade tjurar som har avlivats eller självdött under de senaste åren. Katinca är nöthälsoveterinär vid Gård & Djurhälsan och berättar under seminariet om de vanligaste obduktionsdiagnoserna hos tjurar i liggbås och hur de kan förebyggas.

 

 

Undvik ömma tår – samspel mellan klövar och underlag Evgenij Telezhenko, SLU

Evgenij är AgrD och forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi  vid SLU Alnarp. Han har lång erfarenhet av forskning om olika golvsystem för nötkreatur med avseende på biomekaniska interaktioner mellan klövar och golv, hälsa (särskilt klövhälsa), beteende och djurvälfärd. Seminariet kommer att handla om hur olika golvsystem påverkar klövarnas funktion och hälsa.

 

 

Hur påverkas jordbruket av nya CAP och Brexit?  Lars-Erik Lundkvist, LRF

Ersättningarna till Sveriges bönder från EUs jordbrukspolitik (CAP) motsvarar genomsnittligt 15-20 % av jordbrukets bruttointäkter. Samtidigt är de årliga utbetalningarna ett lika stort belopp (9-10 miljarder kr) som nettoinkomsten i jordbruket, dvs. överskottet till brukarnas eget arbete och ränta på eget kapital. Just nu pågår förhandlingar i Bryssel om EUs budget som efter Brexit troligen blir mindre än tidigare. Och detta kommer även att påverka CAP. Om detta kommer Lars-Erik att berätta under seminariet.

Lars-Erik är agronom och jobbar på LRF i Stockholm som näringspolitisk expert.

 

Charlotte Norrman, Linköpings Universitet

Ingenjörerna behövs i lantbruket!

Att morgondagens lantbruk är högteknologiskt har väl knappast undgått någon. Men för att utveckla smarta lösningar behövs ett ben i näringen och ett i tekniken. Charlotte Norrman berättar hur hon i sina entreprenörskapskurser låter ingenjörer på Linköpings tekniska högskola utveckla affärsidéer inom de gröna näringarna. Hon vill att studenterna ska se de gröna näringarna som ett intressant marknadssegment och förklarar att ska vi uppnå en hållbar utveckling behöver lantbrukare och ingenjörer samarbeta.

Charlotte Norrman är docent vid Linköpings universitet och forskar och undervisar inom området innovation och entreprenörskap. Hon är också engagerad i processledningen för Vinnväxtinitiativet Agtech 2030.

 

Vår syn på kon: Gudamoder eller produktionsmaskin? Ann-Helen Meyer von Bremen, Uttryck

Under 11 000 år har kossan varit människans följeslagare och format våra kulturer. Hon har varit mat, bränsle, kläder, gudomlig, kapital, sällskap, kulturarbetare naturvårdare och mycket annat. Vad händer om vi reducerar hennes roll till enbart produktionsmaskin? Hur hållbar blir då kossan?

Ann-Helen Meyer von Bremen är journalist och författare. Hon kommer i vår med boken ”Kornas planet”.

 

Jan Forssell, Sveriges Nötköttsproducenter

Aktuellt från Sveriges nötköttsproducenter

Sveriges Nötköttsproducenter driver tillsammans med andra organisationer och företag inom den gröna näringen de frågor som ökar lönsamheten hos nötköttsproducenterna. Sveriges Nötköttsproducenter har ca 2 100 medlemmar fördelade på 18 klubbar över hela landet som bl.a. erbjuder nätverk, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling vid sina aktiviteter. Jan är nötköttsproducent och ordförande för SNP och kommer under seminariet att berätta om de aktuella frågor som SNP jobbar med just nu.

 

 

Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen

Kött från Sverige för världens hållbarhet

Johanna är husdjursagronom och har bland annat erfarenhet av djurskötsel, mjölk- och nötköttsrådgivning samt produktionsekonomi inriktat på nötköttsproduktion. Hon har tidigare arbetat på Taurus och Gård & Djurhälsan men sedan 2016 arbetar hon med branschfrågor på Svenska Köttföretagen samt som VD på Svensk Köttrasprövning. Tillsammans med Theres Strand, Svenska Köttföretagen och Lina Hidås, Gård & Djurhälsan ingår Johanna i projektgruppen som driver arbetet med branschens Handlingsplan Nöt, Etapp 2, framåt. Om detta kommer Johanna att berätta under seminariet.

 

 

Aktuellt från LRF Kött Viktoria Östlund, LRF Kött

Viktoria arbetar som expert nöt & lamm för LRF Kött. LRF Kött är en branschavdelning med syfte att öka de svenska köttproducenternas lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt genom att bland annat arbeta med köttspecifik näringspolitik samt omvärlds- och marknadsanalys. Under viktorias föredrag får du höra om senaste nytt och aktuella frågor.