Nyhet

Marginalgrisens värde stärks

– vinstmarginalen på varje smågris och på varje extra kilo griskött fortsätter öka 2020

Det är en positiv utveckling av den svenska grisköttsmarknaden, vilket inte minst märks på att marginalvärdet per kilo griskött respektive marginalvärdet per smågris återhämtat sig från svackan 2018 och vi ser en fortsatt positiv trend. Utvecklingen under 2020 hänger både på foderprisutvecklingen och världsmarknadsprisutvecklingen på griskött. En marginalgris eller ett extra kg till slakt är alltid lönsamt, men nu är det mer lönsamt än någonsin.

Marginalvärdet på en smågris beräknas som intäkten minus kostnaden för fodret. Dels det extra difodret till suggan för att hon ska ge mjölk till en extra gris, och dels fodret till smågrisen från avvänjning och fram till försäljning/insättning i slaktgrisproduktionen.

Marginalvärdet per kg kött beräknas som slaktintäkten minus marginalfoderförbrukningen sista veckan innan slakt.

Säkerställ att du får fler marginalgrisar

Att ta hand om sina djur är lönsamt på många sätt. Djuromsorg, miljöpåverkan och ekonomi går hand i hand. Marginalgrisarna är extra värdefulla för ett lönsamt lantbruk, då dessa kräver relativt lite extra insats för en ökad intäkt. En extra avvand gris per sugga kostar enbart foder, då övriga kostnader såsom management, byggnader med mera redan behövs för att ta hand om övriga djur.

Det finns många aspekter att titta på för att få betalt för fler marginalgrisar och vilket område som bör fokuseras på är beroende på just din grisproduktion. Områden att utvärdera är till exempel rätt fodermedel till rätt genetik. Dra nytta av kunskap som ges i avelsbolagens fodermanualer. Generellt sett kan man säga: Att satsa på ett kvalitativt foder som är anpassad efter djurets ålder, lönar sig och ger bättre tillväxt och optimalt foderutnyttjande. Ett annat område som ger fler marginalgrisar är rätt management. Att lägga tid på rätt saker gör att fler smågrisar överlever.

Inköpta hybrider ökar förutsättningarna för fler smågrisar och högre tillväxt

Inköpta hybrider genererar jämna produktionseffektiva grisar med hög tillväxt, låg foderförbrukning och jämn köttprocent. Korningseffekten är 100%, vilket ger fler och vitalare smågrisar, fler födda och fler avvanda. Alternerande återkorsning reducerar antalet avvanda med 1,5 gris per årssugga på grund av sämre korsningseffekt.

Hälsa och smittskydd är viktigt vid inköp. Enskild transport utan blandning av djur från flera gårdar finns att tillgå. För att säkerställa smittskyddet genom hela kedjan är det viktigt att mottagande besättning har väl fungerande karantänsrutiner, så att inköpta hybrider på bästa sätt kan anpassas till den nya besättningen.

Exempelgård:

Nedan är ett konkret exempel på marginalgrisens värde och vad detta ger i kronor. Vid en produktion med 300 suggor där produktionsresultatet ökar med en extra avvand smågris per kull, ger detta hela 402 738 kr i ökad vinst. Om man ökar ytterligare en smågris blir den totala summan istället 805 476 kr.

Fler sålda grisar per kull Marginal-värde per smågris Kullar per årssugga Antal suggor i produktion Kr totalt
1,0 602 2,23 300 402 738
2.0 602  2,23 300 805 476

 Fler smågrisar – tips för mer fokuserat management kan du ta del av i Gård & Djurhälsans kunskapsbank:

Ta gärna även del av SPF Danmark och DanBreds rapport om produktionsekonomiska skillnader mellan egenrekrytering och inköpta livdjur. Ladda ner rapporten här!

Bättre tillväxt – rätt foder till rätt genetik

I avelsbolagens fodermanualer får du guidning för optimering av rätt foder till rätt ålderskategori. För bästa utnyttjande av den genetik du har, gäller det att anpassa med rätt näringsinnehåll och rätt foderstrategi:

Fodermanual Topigs Norsvin https://www.kottforetagen.se/utfodringsmanualer.html

Fodermanual DanBred https://danbred-manual.com/so-poltemanual/#pll_switcher


Välkommen att kontakta Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan för fler tips hur just din produktion kan bli mer lönsam. Kontaktuppgifter hittar du på
www.kottforetagen.se och www.gardochdjurhalsan.se