Artikel

Mycoplasma bovis hos dikor

Mycoplasma bovis är en bakterie som bland annat orsakar svårbehandlad lunginflammation, juverinflammation och ledinflammation hos nötkreatur. Rinnande ögon, hjärhinneinflammation och reproduktionsstörningar kan också ses. För lantbrukaren är det påfrestande, dyrt och tidskrävande med sjuka djur, särskilt när det många gånger är svårt att behandla infektionen. Smittan kräver ofta även andra insatser som förbättringar i stallmiljön och utökade hygienrutiner.

Hur vanligt är Mycoplasma bovis hos dikor?

Det är få dikor som provtagits för Mycoplasma bovis. Hittills har bakterien endast hittats på en handfull gårdar med dikor. De flesta utav dessa har haft kontakt med mjölkbesättningar på olika sätt, exempelvis köpt in tjurkalvar eller bedriver samtidig mjölkproduktion. Samtidigt så har ingen undersökning av hur vanligt Mycoplasma är i dikoproduktionen gjorts. Provtagning som skett har varit vid misstanke eller kliniska symtom.

Alla nötkreatur som smittas med Mycoplasma bovis blir inte sjuka. Att djuren kan bära på smittan utan att visa symtom har både fördelar och nackdelar. Det kan finnas smittbärande djur på gårdar utan att djurägaren känner till smittan och därmed riskeras den att spridas vidare. Därför har Gård & Djurhälsan under våren planerat och påbörjat en frivillig provtagning för Mycoplasma bovis i dikobesättningar. Vi är precis i början provtagningen och endast ett fåtal besättningar är provtagna. För första gången har vi hittat antikroppar för Mycoplasma bovis i en avelsbesättning för dikor. Provtagningarna fortlöper och det erbjuds kostnadsfria analyser för dikobesättningar.

Fråga & provta innan du köper djur

Mycoplasma bovis kan hittas i djurens slemhinnor och sekret. Bakterien kan finnas både i näsan, saliv, sperma och mjölk. Djuren smittas främst vid direktkontakt med varandra, den största risken att få in smittan i en ny besättning är vid inköp.

Vi vill uppmana alla som ska sälja eller köpa rekryteringsdjur att provta för Mycoplasma bovis.

I dagsläget vet vi alldeles för lite om förekomsten av Mycoplasma bovis hos dikor. Allt pekar på att bakterien fortfarande är ovanlig. Även om risken är liten för smitta kan inköp av smittan få stora konsekvenser. Det är onödigt att köpa grisen i säcken, när det går att köpa provtagna djur. Ju säkrare du vill vara- desto fler prover krävs. Men bara genom att provta de djuren du vill köpa och 3-5 djur i samma grupp så minskas risken för smitta. Glöm inte att alltid fråga om smittor i besättningen och att använda en hälsodeklaration.

Även vid andra kontakter som sambete eller inköp av råmjölk till kalvar är det viktigt att veta smittstatus. Du som har djurkontakt eller köper råmjölk eller mjölk från en mjölkbesättning kan alltid börja med att fråga efter provsvaren från Smittsäkrad besättning.

Diagnostik 

Diagnosen Mycoplasma bovis ställs genom provtagning på levande djur eller vid obduktion.  Kalvar med luftvägsinfektion provtas med nässvabbar och från kor med juverinflammation tas mjölkprover. För att visa pågående infektion används PCR-analys där man letar efter bakterien. Analys av antikroppar kan användas för att visa om djuret är eller har varit infekterat av Mycoplasma bovis. När en individ utsatts för smittan kvarstår antikroppar enligt studier i upp till 1,5 år efter smittillfället men individer kan även bli kroniskt smittade. Alla nötkreatur utvecklar inte antikroppar och immunsvaret kan skilja sig åt mellan individer. I första hand ska prover tas från grupper av djur och provsvaren tolkas på gruppnivå. Därför fås en större säkerhet i provsvaren genom att provta flera djur i besättningen och att upprepa provtagningen.

Många mjölkbesättningar har provtagits

Alla mjölkbesättningar som är med i Smittsäkrad besättning steg 2 eller steg 3 får automatiskt uttaget tankmjölksprov som analyseras för antikroppar mot Mycoplasma bovis. Cirka 1500 besättningar ingår i provtagningen vilket är drygt hälften mjölkbesättningarna i Sverige. Provuttag och analys sker två gånger årligen. Som djurägare kan du se dina provsvar på Min sida på vxa.se.

Det går inte att utifrån ett enda tankmjölksprov säga att en besättning är fri från smittan men provtagningen är en bra början för att stoppa smittspridningen eftersom fler känner om smittan finns bland korna . Att antikroppar finns i tankmjölken betyder att korna någon gång har stött på Mycoplasma bovis.

Fokus i smittade besättningar ligger på att minska sjukligheten och begränsa produktionsförlusterna. Det finns inget fungerande vaccon. För att minska sjukligheten hos kalvar och ungdjur bör man arbeta för att öka kalvarnas motståndskraft och bryta smittkedjor. Viktiga principer är att slakta ut smittade kor samt att minska risken för spridning till kalvar. För att inte sprida smittan vidare är det viktigt att diskutera vilka smittor som finns i den egna besättningen och i andras besättningar om ni har kontakt med andra.

För att kunna bryta smittkedjor är det en förutsättning att man kan hålla små sammanhållna grupper och ha en bra sektionering. Bakterier som finns i miljön dör snabbt om de utsätts för torka och solljus, däremot kan bakterien överleva någon vecka om det är kallt, mörkt och fuktigt.

Läs mer om M bovis

> På tapeten för Mycoplama bovis
> Mastit orsakad av Mycoplasma bovis hos nötkreatur (SVA)

Välkomna att kontakta oss vid frågor. Gård & Djurhälsan har tillsammans med Distriktsveterinärerna, Skånesemin och Växa en samverkansgrupp med kunskapssupport om Mycoplasma bovis.