Artikel

KRAV- och EU-ekologiska grisar Rådgivningssatsning i Gård & Djurhälsan

Gård & Djurhälsan anordnar Inspirationsträffar för lantbrukare nyfikna på uppfödning av ekologiska grisar och Utbildningsträffar för de producenter som är igång. Under våren 2017 har vi startat en lång serie av gårdsträffar finansierad av Jordbruksverket. Målet är en ökad konkurrenskraft inom det svenska lantbruket genom en ökad bredd av produktionsgrenar. Den svenska konsumenten ska erbjudas ett stort utbud av svenska grisprodukter där KRAV och EU-ekologiskt tillsammans med konventionellt uppfödda grisar har sina givna platser.

Ekogrisar bra för alla Den konventionella grisuppfödningen behöver kompletteras. Den ökande efterfrågan på KRAV och EU-ekologiska köttprodukter från gris kräver en ökad produktion för att svara upp mot den ökande efterfrågan från konsumenter och den offentliga upphandlingen. Det är en fördel för hela branschen att det finns svenskt kött av den kvalitet och märkning som konsumenter efterfrågar. Branschen måste möta efterfrågan på ekologiska grisar så att konsumenten inte tvingas välja kött från djur uppfödda utanför Sveriges gränser. Ekologiskt griskött utgjorde 2016 1,7 % av den totala svenska grisslakten med 39 000 slaktade grisar. Antalet slaktade grisar per år har ökat något men ökningen går långsamt.

Lång startsträcka Det finns mycket att överväga innan beslutet om ny produktionsinriktning kan tas. Eftersom den ekologiska grishållningen har stora skillnader jämfört med konventionell produktion är utmaningarna då det gäller stallösningar, utfodring, uppfödning som minskar risken för ohälsa och försämrad djurvälfärd stora.Tillgången till bete för grisar är sannolikt den största välfärdsfaktorn, men också den mest utmanande eftersom jordmån och väderförhållande skiftar mellan gårdar och år. När väl beslut om omläggning tagits är processen bara påbörjad. De första ekologiska grisarna kan levereras först något år senare beroende på om åkerarealen redan är omställd eller ej.

Inspirationsträffar för nyfikna Under 2017 börjar en serie av Inspirationsträffar för lantbrukare med intresse att starta ekogrisuppfödning, KRAV såväl som EU-ekologisk. Träffarna kommer att anordnas på etablerade ekogrisgårdar på olika platser i landet. Efter en gårdsvandring bland djuren så hålls korta och kärnfulla föredrag som ger insikt i möjligheten för din gård och hur marknadsföringen och planeringen från hagen till butiken fungerar. På inspirationsträffarna kommer du att kunna etablera kontakt med rådgivare, både från Gård & Djurhälsan och andra företag som Hushållningssällskapen som kan hjälpa dig att komma vidare i en eventuell omläggning till ekologisk grisuppfödning.

Utvecklingsträffar för etablerade För att möjliggöra det fortsatta utvecklingsarbetet anordnas en serie av utvecklingsträffar. De anordnas i samband med gårdsbesök och med olika aktuella teman. De etablerade ekogrisuppfödarna bedriver en ständig kunskapsutveckling. Få ting kan direkt överföras från konventionell grisuppfödning till den ekologiska. Byggnader genomgår en ständig förändring och mycket utvecklingsarbete sker bäst tillsammans med kollegor. Även biologin kräver en djupare förståelse för att grisarna ska ges goda förutsättningar att leva väl och växa.

Maria Lindberg
Djurhälsoveterinär Uppsala