Artikel

Ekologiska grisbesättningar i Danmark

I Danmark gör man tvärtom, här går suggor ute året om medan tillväxt- och slaktgrisar går inne med tillgång till utevistelse på en betongplatta.

”BB-avdelningen” är ute i ur och skur I Danmark grisar suggorna ute i hagar året om. De hålls i varsin BB-hage med grisningshydda och där går de under cirka 7 veckor. På de gårdar som besöktes utfodrades suggorna med torrfoder i enkla cementrör och vattningen skedde i vattentråg. Eftersom man, av miljökrav, inte tillåter att grisarna bökar upp grästäcket så bär suggorna nosring.(Bild 1)

Suggan hålls inomhus vid avvänjning och betäckning Vid avvänjningen flyttas suggorna in och betäcks. Efter 7 dagar flyttades de nybetäckta suggorna ut till hagar för sinsuggor. En galt släpps med gruppen för att dels kunna betäcka eventuella omlöpare men också för att betäcka de suggor som inte kommit i brunst under betäckningsveckan.

Tillväxtgrisarna flyttas in vid avvänjningenoch hålls nu som svenska EU-ekologiska grisar De avvanda grisarna flyttas, av samma miljökrav som gör att suggan måste ha nosring, in på stall vid avvänjningen. Här går de i stora dynamiska grupper. De fodras torrt och erbjuds grovfoder i höhäckar. Utevistelsen påminner mest om våra EU-ekologiska gårdar det vill säga ute på betongplatta. Gemensamt för de gårdar vi besökte var att en stor del av uteplattorna bestod av betongspalt och att ungefär halva plattan var täckt med tak. När tillväxtgrisen väger 35 kg säljs eller flyttas den till slaktgrisavdelningar.

Slaktgrisarna går i stora grupper På de gårdar som besöktes fanns det både äldre stallar och nybyggda stallar på samma gård. På detta sätt fick vi följa utvecklingen som den danska ekoproduktionen verkar gå åt, att hålla den växande grisen i stora grupper och med möjlighet att sortera ut grisar på ett enkelt sätt. I de äldre stallarna gick grisarna i mindre grupper, ca 25 i varje. De nybyggda stallarna var så kallade vågstallar/Domino stall. Här kan/ska grisarna passera en vågdel för att få mat och grisarna hålls i stora grupper med 400-500 individer. Under första tiden av slaktgrisperioden kan grisarna passera ”förbi” vågdelen när de ska äta men när grisarna börjar bli så tunga att de ska börja vägas ”slås” vågdelen på och nu måste varje gris passera vågen för att nå utfodringen. På detta sätt kan man sortera ut grisarna som ska gå till slakt.

Läkemedelsbehandlingar utförs av veterinär Läkemedelsbehandlingar av sjuka djur görs av veterinär inom ekoproduktionen i Danmark. Vaccinationer får utföras av gårdens personal. Ett vanligt vaccinationsprogram innehöll vaccination mot: parv/rödsjuka, spädgrisdiarré, PRRS och Glässer (transportsjuka). Tillväxtgrisarna vaccinerades motPMWS (circovirus), mykoplasma och lawsonia. I samband med inflyttning på stall avmaskas alla grisar.

Eva Heldmer
Djurhälsoveterinär Mellerud