Guide

Avel och rekrytering

I Sverige är det Svenska Köttföretagen som samordnar och ansvarar för semin- och livdjursproduktion. Leverantörer av genetik och därmed ansvariga för avelsmål och avelsprogram är Topigs Norsvin och Nordic Genetics.

Rekrytering i svenska smågrisbesättningar sker på i huvudsak två sätt, inköp av hybridgyltor eller egen rekrytering. Oavsett vilken modell för rekrytering som används är korrekt uppfödning av gyltor av största vikt för en lång livstidsproduktion. Ta hand om gyltan redan från första början. Egen rekryteringen är mer utrymmeskrävande jämfört med inköp av hybridgyltor vilket kräver eftertanke vid byggnation.