Artikel

Vatten till nötkreatur - kort sammanfattning av gammal kunskap

 • Kor dricker 50-100 liter vatten per dag, medan ungdjur dricker 20-50 liter vatten per dag.
 • Minst en vattenkopp per tio mjölkande kor som hålls för mjölkproduktion krävs enligt djurskyddslagen. För övriga nötkreatur är motsvarande siffra minst en vattenkopp per 25 djur.
 • Rimligt flöde är minst 10 liter per minut.
 • pH-värdet bör ligga mellan 7,5 – 9,0. Ett basiskt värde förhindrar utfällningar av metaller från marken och rörledningssystemen.
 • Vattenkonsumtionen avtar när vattnets temperatur understiger sex grader.
 • Den yttre temperaturen påverkar vattenintaget, t ex ökar intaget med ca tio % när minimitemperaturen under dygnet stiger från tolv till 22 grader.
 • Fodrets torrsubstansinnehåll påverkar vattenintaget liksom kons mjölkavkastning.
 • Positiv effekt har påvisats på mjölkproduktionen om vattnet värmts upp till 17 grader, dock innebär uppvärmningen risker för bl. a. utfällning av koppar från rörledningar.
 • Idisslare är känsligare än enkelmagade djur för främmande mikroorganismer i vattnet.
 • Nästan alla naturliga vattendrag har svårt att uppnå tillräcklig hygienisk kvalitet.
 • Om nötkreatur dricker saltvatten finns en risk för förskjutning av Na/K balansen. Speciellt stor är risken om koksalt samtidigt tillförs via kraftfodret. Unga idisslare tycks dock klara bräckt havsvatten bra, delvis säkert beroende på att en stor del av vätskebehovet tillfredställs via betet.
 • I övergödda vattendrag tillväxer fritt svävande alger kraftigt. Vid optimala förhållande kan algblomning ske. I samband med dessa kan risk för frisättning av giftiga substanser finnas, främst hepatotoxin (orskar blödningar i levern) samt neurotoxin (blockerar nervimpulser till skelett- och andningsmuskulatur).
 • De bakterier som främst sprids via vatten är Salmonella och Campylobacter. Smittspridningen sker dels genom att smitta kan finns i vattenkällan, men även via interna vattenledningssystem om ett smittat djur dricker i en vattenkopp.

Dokument och länkar