Guide

Tidig och rätt behandling kan rädda liv vid akuta App-infektioner

En snabb behandling med rätt preparat är viktigt vid akuta App-infektioner. Fortsatta studier kring App-bakteriens resistensmönster måste också genomföras.

Akuta infektioner med luftvägsbakterien Actinobacillus pleuropneumoniae (App) orsakar inte sällan plötsliga dödsfall hos grisar. Då inkubationstiden är mycket kort kan en till synes helt frisk gris bara efter några timmar drabbas av hög feber, andnöd och ibland även intensiv hosta. Om en sådan gris inte snabbt kommer under behandling är risken stor att den dör. Som djurägare måste man därför vara mycket observant på sina grisar då misstanke om akuta App-infektioner förekommer i besättningen.

Vara uppmärksam
En ordentlig kontroll av grisarna i samband med utfodringen brukar ge en bra vägledning om grisarnas hälsostatus. Grisar som inte direkt går fram och äter bör märkas upp samt hållas under uppsikt. Vid minsta tecken på sjuklighet i form av hosta, feber och foderleda bör dessa djur behandlas med antibiotika och kanske också med något antiinflammatoriskt medel (NSAID-preparat). Svarar inte djuren på behandlingen kan en virusinfektion som till exempel svininfluensa misstänkas. För att kunna ställa rätt diagnos bör om möjligt alltid obduktioner och eventuellt också blodprovstagningar genomföras i en besättning med akuta luftvägsinfektioner.

Behandlingsstudie gjord
Vid Enheten för djurhälsa och antibiotikafrågor på SVA i Uppsala har Marie Sjölund nyligen genomfört en behandlingsstudie. Den visade att vanliga penicillinpreparat, som till exempel Ethacillin® och Penovet®, vanligtvis hade mindre god effekt vid akuta App-infektioner. Emellertid insjuknade sällan grisarna vid en återinfektion efter behandling med dessa preparat. Behandling med preparat som tillhör gruppen enrofloxaciner, dit bland annat Baytril® hör, var mycket effektiv då den sattes in tidigt. De behandlade djuren insjuknade däremot när de senare på nytt utsattes för samma smitta. Då det tar det lång tid för enrofloxacinerna att brytas ned i naturen innebär detta att de anses vara mindre lämpliga att använda. Tetracyklinerna (till exempel Engemycin®) tillhör en mellangrupp och har god behandlingseffekt samtidigt som de ger grisarna skydd mot återsmitta.

Fler studier
Utländska studier har visat att resistens (App-bakteriens motståndskraft) mot olika antibiotika förekommer i olika grad. Hur situationen är i Sverige är än så länge ganska osäker. Därför behövs fortsatta studier där resistensmönstret för bakterien undersöks fortlöpande. För att detta ska gå att genomföra har landets veterinärer uppmanats att skicka in bitar av förändrad lungvävnad från döda grisar med akuta App-infektioner till SVA.

Val av antibiotika
Det är viktigt att alltid rådgöra med sin besättningsveterinär då det gäller val av antibiotika. Varje behandlingsmodell måste anpassas efter sjukdomsförlopp och besättningens egna förutsättningar. En allmän regel kan ändå vara att vid riktigt akuta fall som en första livräddande insats injicera grisarna med en kraftfull antibiotika. För bästa resultat bör behandlingen dessutom kombineras med ett NSAID-preparat (antiinflammatoriskt medel). Vid mindre akuta fall och om många djur ska behandlas kan tetracykliner vara befogade. Dessa kan ofta ges i fodret eller vattnet.

Per Beskow
Svinhälsoveterinär