Rapport

Utredning av luftmiljön i grisstallar

Idag finns det automatiska mätsystem som regelbundet kan mäta lufttemperatur, luftfuktighet och luftföroreningar under lång tid. Mobila datanätverkstjänster samt molntjänster för lagring av data ger också möjligheter till att gå in och registrera luftmiljön i realtid. Med hjälp av program för utvärdering och analys av data kan lantbrukaren med sådana system få en tidig varning om när miljön för djuren inte är optimal och därmed kan åtgärder sättas in snabbare vilket i sin tur kan bidra till ett bättre produktionsresultat.

Utvecklingen inom området går snabbt framåt. Det finns internationella företag som utvecklat system för mätning i realtid av lufttemperatur, luftfuktighet och luftföroreningar i grisstallar men dessa är hittills inte testade under svenska förhållanden. Ett problem med sensorer i grisstallar är den aggressiva miljön som ställer stora krav på sensorernas hållbarhet. Detta projekt bygger på att

a) testa sensorer och dataloggerns hållbarhet och utvärdera ett mätsystem för miljömätning som finns tillgänglig inom en annan bransch och
b) under en omgång för respektive djurkategori studera luftmiljön i avdelningar med diande smågrisar, tillväxtgrisar och slaktgrisar och se hur stor variationen är över tid av respektive mätparameter.