Artikel

Smärtlindring ger snabbare tillfrisknande

Humanmedicinen betraktar idag smärtlindring som självklart i en läkningsprocess. Den gamla devisen att ont skall med ont fördrivas har helt förkastats och behandling med NSAID-läkemedel ökar inom veterinärmedicinen.

Smärta föder nämligen mer smärta. Det blir en ond cirkel där samma smärtstimuli upplevs allt starkare. Inom djurmedicinen har vi problemet att djuren inte kan berätta hur ont något gör. Å andra sidan är de aldrig hypokondriska heller. Då är det vår uppgift att tolka symtomen på smärta exempelvis hälta, inaktivitet och foderleda.

Inflammation en reaktion
När det uppstår en vävnadsskada är inflammation kroppens naturliga försvarsreaktion. Inflammationens syfte är att kalla på kroppens immunförsvar, rensa upp i skadeområdet och bygga upp ny vävnad. Typiska symtom på inflammation är värme, rodnad, svullnad och smärta. Många av symtomen beror på en ökad blodgenomströmning i den skadade vävnaden. Smärtkänsligheten ökar för att den skadade kroppsdelen ska skyddas. Ibland blir kroppens reaktion kraftigare än vad skadan kräver och hämmar istället läkningsprocessen.

Ökad smärta
Vid en vävnadsskada aktiveras och utsöndras olika inflammationsmediatorer. Dessa förstärker den inflammatoriska smärtan genom att bland annat påverka smärtreceptorerna direkt, vilket gör att smärtan successivt upplevs allt starkare. NSAID verkar antiinflammatoriskt genom att hämma bildningen av inflammationsmediatorer. Genom att mängden mediatorer minskar hämmas både aktiveringen av smärtreceptorerna och den inflammatoriska reaktionen.

Brett användningsområde
Användningsområdet är brett inom humanmedicinen och numera även inom veterinärmedicinen. Huvudsakligen används de för akuta och kroniska smärttillstånd. Hos människa och vissa djurslag ses en ökad risk för magsår i samband med behandling med NSAID. Biverkningsrisken ökar vid långvariga behandlingar eller höga doser. För djurslaget gris är det sällan aktuellt med långvarig behandling.

Till sällskapsdjur har det under längre tid använts NSAID-preparat, både som smärtbehandling inför och efter operationer samt vid akuta och kroniska smärttillstånd i skelett, leder och muskler. Till lantbrukets djur har de använts under några år och användningen ökar. De områden som produkterna är registrerade för hos gris är hälta, lunginflammationer och MMA. För nötkreatur ingår även kalvdiarré och akuta juverinflammationer.

Bättre välfärd
I försök vid akuta luftvägsinfektioner har en kombinationsbehandling med NSAID och antibiotika, i jämförelse med enbart antibiotika, medfört snabbare tillfrisknande och mindre lungförändringar. I många undersökningar det konstaterats en god effekt av NSAID i samband med behandling av MMA hos suggor. Oftast sker behandlingen i kombination med antibiotika. Vid studier har det setts en lägre dödlighet och en bättre tillväxt hos spädgrisarna.

Generellt går det att säga att smärtlindring ger bättre välfärd vid de flesta skador och sjukdomar. Samtidigt kan läkningsprocessen mycket väl påskyndas genom den antiinflammatoriska effekten. Bättre matlust och ökad aktivitet leder till snabbare tillfrisknande. Det är viktigt att NSAID-behandlingen påbörjas i tidigt stadium, annars
är risken att smärtan ökar successivt allteftersom smärtreceptorerna blir allt käns-ligare. Smärtlindring skall inte på något sätt ersätta annan behandling eller omsorg.

NSAID (Non steroid antiinflammatory drugs) är en grupp läkemedel vars effekt är:

• Antiinflammatorisk

• Smärtlindrande

• Febernedsättande

Benedicta Molander
Svinhälsoveterinär